Kolejna nauczycielka z awansem na stopień nauczyciela mianowanego

Pani Anna Karcz, pracująca do sierpnia w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach zdała dziś egzamin i uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania wraz z gratulacjami wręczył jej Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez burmistrza, w skład której weszli: przewodniczący komisji – Zastępca Burmistrza Edyta Podmokły, dyrektor placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony w chwili składania wniosku – Elżbieta Dąbrowska, dwóch ekspertów z listy MEN – Teresa Kowal i Małgorzata Dutka – Mucha oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie – Stanisław Matoga.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, pedagodzy składają ślubowanie, w którym zobowiązują się do rzetelnego pełnienia funkcji nauczyciela i wychowawcy,  dalszego rozwoju własnego i ucznia oraz do wychowywania młodego pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny i tradycji.

Przed panią Anną kolejny etap w rozwoju zawodowym, gdyż uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego otwiera drogę do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.