Knsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi

grafika przykładowa

Informujemy, że od 28.09.2023 r. do 12.10.2023 r. prowadzone będą konsultacje dotyczące uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024". Konsultacje odbywać się będą w formie pisemnych opinii i uwag  zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy i przesłane drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub pocztą elektroniczną na adres jbras@dobczyce.pl lub też bezpośrednio złożone w urzędzie. Projekt uchwały wraz z Programem zamieszczony został w załączniku.