Każdy wyborca może skorzystać z głosowania korespondencyjnego

grafika - głosowanie korespondencyjne

Każdy wyborca ma możliwość skorzystania z korespondencyjnego trybu głosowania. Oto warunki, jakie należy spełnić, by wybrać ten sposób oddania głosu:

  • Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborczym, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.
  • Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
  • Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie (przez załączony tu druk) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (ePUAP). Jak informuje PKW, ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy. Nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego. Tego rodzaju zgłoszenie jest nieskuteczne.

Szczegółowe informacje nt. glosowania korespondencyjnego w BIP w zakładce Wybory Prezydenta RP 2020

facebook