Inwestycje realizowane przez gminę Dobczyce w 2017 roku

baner - wzrostInformacja Burmistrza o stanie realizacji w 2017 roku zadań inwestycyjnych

Razem wydatki majątkowe wg planu na 08.11.2017 roku: 10 266 515 PLN
Zaangażowanie wg stanu na 06.11.2017 roku: 8 363 704 PLN
Zadania wykonane i zapłacone wg stanu na 06.11.2017 roku: 3 763 348 PLN

W tym:
1.  Zadania zakończone do 11.11.2017 oraz poniesione przez gminę w 2017 roku (nakłady w PLN):
⏩ Budowa strażnicy OSP w Dobczycach,  891 972
⏩ Zakup samochodu bojowego OSP Brzączowice,  263 566
⏩ Modernizacja cmentarza komunalnego, 191 388
⏩ Modernizacja ulicy Podgórskiej, 167 794
⏩ Wykonanie przepustu ramowego w Stadnikach pod drogą powiatową (IS z Powiatem), 136 453
⏩ Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, 114 390
⏩ Modernizacja alejek w parku nad Rabą, 107 004
⏩ Modernizacja drogi Brzączowice Mostówka , 94 453
⏩ Modernizacja drogi Skrzynka,  88 364
⏩ Wymiana dachu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,  83 020
⏩ Modernizacja płyty boiska w Skrzynce, 71 479
⏩ Wykonanie 2 przepustów droga Stadniki- Kwapinka,  63 632
⏩ Modernizacja drogi Skrzynka Górna,  62 871
⏩ Wykonanie kanalizacji ul. Górska, 62 000
⏩ Zakup samochodu lekkiego OSP Dziekanowice,  53 000
⏩ Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Myślenicach,  50 000
⏩ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Obwodowa i Garncarska,  43 419
⏩ Modernizacja drogi Rudnik,  41 709
⏩ Konserwacja kapliczki w Dziekanowicach,  35 719
⏩ Modernizacja domu ludowego Stadniki,  33 913
⏩ Modernizacja pompowni wody Kędzierzynka,  31 612
⏩ Zakup wodomierzy zakładowych,  28 501
⏩ Centrala telekomunikacyjna Urząd Gminy,  23 247
⏩ Modernizacja budynku AA "Zapora" (stara biblioteka), 19 958
⏩ Modernizacja strażnicy OSP Kornatka,  19 750
⏩ Wykonanie wiat przystankowych, 17 926
⏩ Zakup zamiatarki ulicznej, 17 687
⏩ Modernizacja drogi Dziekanowice, 37 249
⏩ Dokumentacja techniczna oświetlenia Rudnik –Winiary, 17 613
⏩ Modernizacja obiektów sieci wodociągowej, 13 671
⏩ Zakup wykaszarek do utrzymania zieleni, 10 515
⏩ Wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji do Zamku w Dobczycach (Muzeum), 8 000
⏩ Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach, 6 834
⏩ Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniach Szkoły Muzycznej,  5 500
⏩ Zakup młota, 4 199
⏩ Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kornatce, 4 100
⏩ Zakup kosiarki,  3 700
⏩ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzączowicach, 3 690
⏩ Instalacja hydrantowa Urząd Gminy,  3 444
⏩ Monitoring w Szkole Podstawowej w Kornatce,  3 243
⏩ Dokumentacja techniczna oświetlenia Kornatka – Zalas,  2 974
⏩ Dokumentacja techniczna oświetlenia Brzezowa,  2 750

2. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji, planowane do zakończenia w 2017 roku (kwota planowanych wydatków 2017 w PLN):
⏩ Przebudowa odcinków dróg powiatowych ul. Nowowiejska, Dobczyce – Kornatka (udział gminy w inwestycji powiatu),  250 000
⏩ Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 967 na odcinku referencyjnym 070 w km 00+750 – 1+781,07 w Dobczycach – etap I – 250 000,00
⏩ Modernizacja pompy ciepła RCOS,  115 939
⏩ Modernizacja kanalizacji sanitarnej Osiedle Jagiellońskie, 108 750
⏩ Dokumentacja geologiczna odbudowy ul. Jałowcowej (przeniesienie poza obręb osuwiska),  82 164
⏩ Dokumentacja przebudowy drogi Rudnik –Winiary,  70 000
⏩ Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Ogrodowej,  19 470
⏩ Rozbudowa sieci wodociągowej Kornatka,  65 000
⏩ Oświetlenie uliczne Sieraków,  39 300
⏩ Oświetlenie uliczne Stojowice,  37 210
⏩ Oświetlenie uliczne Bieńkowice,  33 719
⏩ Oświetlenie uliczne Niezdów,  22 017
⏩ Dostosowanie do zamieszkania budynku w Brzączowicach (dawne przedszkole),  35 000
⏩ Modernizacja kotłowni w OSP Brzączowice,  25 000
⏩ Wykonanie posadzki epoksydowej w garażu OSP Stadniki,  8 241
⏩ Zakup defibrylatora OSP Kornatka, 7 000
⏩ Udział w projekcie Life,  6 067
⏩ Zagospodarowanie i odwodnienie otoczenia wokół boisk sportowych w miejscowości Rudnik – dokumentacja - 17 712

3. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji, do zakończenia w latach następnych (wydatki zaangażowane w 2017 roku w PLN):
⏩ Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach poza obrębem osuwiska,  2 492 360
⏩ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzączowicach,  927  613
⏩ Przygotowanie dokumentacji i wniosków złożonych o dotacje z RPO dla projektów Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego,  399 401
⏩ Prace w skansenie w ramach projektu Skansenova,  363 275
⏩ Rozbudowa oczyszczalni ścieków,  228 478
⏩ Dokumentacja techniczna modernizacji sieci wodociągowej Rudnik, Dziekanowice, Sieraków,  72 446
⏩ Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Dziekanowicach w rejonie osuwiska,  68 880
⏩ Przygotowanie dokumentacji i wniosków złożonych o dotacje z RPO dla projektu Przebudowa budynku Chirany (stara szkoła) na potrzeby CUS,  12 054
⏩ Przygotowanie dokumentacji i wniosków złożonych o dotacje z RPO dla projektu Rozbudowa Przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka,  7 995