Informacja w sprawie dofinansowań do posiłków dla uczniów szkół

napis: informacja

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, zawartej w odpowiedzi Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w MEiN – Wiceminister Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego na interpelację nr 39247 w sprawie organizacji posiłków dla uczniów w szkołach i powstałym w związku z tym problemem zasadności częściowego finansowania przez samorządy odpłatności za posiłki, dotychczasowe dofinansowanie do posiłków zostaje od nowego roku szkolnego 2023/2024 wstrzymane do czasu wskazania w przepisach prawa oświatowego obowiązku ich finansowania.

Wyjaśniamy, iż zgodnie z przepisem art.  106a Prawa Oświatowego: Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Jednocześnie § 2 tegoż przepisu stanowi, że: Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne. Obowiązki te są na bieżąco realizowane w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobczyce.

Takie stanowisko zostało także potwierdzone na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 lipca 2023 r. przez Z-cę Dyr. Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki Wawrzyńca – Pana Rocha Kowalskiego,  który wskazał, że w art. 106 ustawy - Prawo oświatowe jest wyraźnie napisane, że szkoła może zorganizować stołówkę i korzystanie z posiłków jest odpłatne. Natomiast art. 106a nakazuje szkole podstawowej zapewnienie uczniowi w czasie jego pobytu w szkole jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie możliwości jego spożycia. Przy czym korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne. W sytuacji, kiedy szkoła korzysta z usług ajenta czy cateringu, należy roztropnie rozeznać rynek, gdyż pozostałe koszty spadają na głowy rodziców. Nie jest to obciążenie organu prowadzącego, chyba że ten posiłek będzie przygotowywany w innej szkole prowadzonej przez gminę.