Informacja dotycząca „zabiegów pielęgnacyjnych”

Zgodnie z art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 627) zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Znaczenie tej regulacji zostało zatem ograniczone do korony drzew na terenach zieleni i zadrzewień, i żadne inne zabiegi poza wskazanymi powyżej, nie mogą być w obrębie korony drzewa na terenach zieleni i zadrzewień dokonywane.

Jakie zatem sankcje są przewidziane, za dokonywanie zabiegów w obrębie korony innych niż dozwolone? Bezpośrednio żadna sankcja za to nie grozi, ponieważ ustawodawca nie wskazał w ustawie wykonywania niedozwolonych zabiegów w obrębie korony drzewa. Dopiero gdy w konsekwencji takich zabiegów drzewo zostanie zniszczone, czyn będzie deliktem administracyjnym, za co zostanie wymierzona kara pieniężna.

Administracyjną karę pieniężną, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. W załączniku do rozporządzenia podano stawki dla poszczególnych rodzajów gatunków drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.

Terminy płatności kar odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów.

W praktyce pojawia się często spotykany problem ogławiania drzew. Drzewo po takim okaleczeniu traci szanse na prawidłowy rozwój, a często na przeżycie. Ogławianie nie jest zabiegiem pielęgnacyjnym i jest traktowane jako błąd w sztuce,  ponieważ przy formowaniu korony, drzewo nie może utracić pokroju korony właściwego dla danego gatunku drzewa.  Jeżeli drzewo ogłowione do samego pnia, pozbawione konarów, nie odtworzy korony, to nie ma podstaw do odroczenia na 3 lata terminu płatności wymierzonej kary pieniężnej, jest ona egzekwowana po uprawomocnieniu decyzji.