Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Gmina i Miasto Dobczyce

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności.

Opłata z tytułu przekształcenia wnoszona będzie przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej za 2019 r. upływa z dniem 29 lutego 2020 roku. W pozostałych latach termin ten upływa z dniem 31 marca każdego roku.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Dobczyce.

Po uzyskaniu potwierdzenia w formie zaświadczenia, właściciel w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr VII/61/19 z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na warunkach wskazanych w treści uchwały, w wysokości:

  • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
  • 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
  • 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
  • 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu.

 

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych pod warunkiem:

  • złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty przez podmiot uprawniony oraz oświadczenia o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia,
  • nie zalegania przez wnioskodawcę z opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy wniosek o udzielenie bonifikaty.

 

Zaświadczenie stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Zaświadczenie poza dostarczeniem dotychczasowym użytkownikom wieczystym zostanie przekazane z urzędu do Sądu Rejonowego
w Myślenicach - V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych  z siedzibą w Dobczycach oraz Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska,  w pokoju nr 211 tut. urzędu bądź pod nr  telefonu: 12 37 21 770.