Gmina Dobczyce przystępuje do wojewódzkiego programu „Małopolska Niania”

W ramach pilotażowego programu „Małopolska Niania” 92 rodziny z 23 małopolskich gmin, w tym 3 rodziny z gminy Dobczyce otrzymają wsparcie na zatrudnienie opiekunki dla swoich dzieci.

Burmistrz Paweł Machnicki podpisał w tej sprawie 10 lipca 2017 r. z województwem umowę gwarantującą wsparcie finansowe w ramach tego projektu. Dodatkowo Gmina Dobczyce planuje przeznaczyć w roku 2017, ze swojego budżetu, kwotę 6 tys. zł, a w 2018 roku 9 tys. zł. Całość projektu wyniesie 45 tys. zł.

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce. Rodzice na opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat będą dostawać po 1,5 tys. zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (w roku 2017 i 2018), z czego 1 tys. zł pochodzić będzie z budżetu województwa, a 500 zł z gminy. Pozostałą kwotę, stanowiącą całkowite wynagrodzenie niani z tytułu świadczenia przez nią usług, w okresie pobierania świadczenia będą ponosili rodzice.

Rodzice sami będą mogli znaleźć i wybrać opiekuna, który zajmie się dzieckiem podczas ich nieobecności. Będą zobowiązani do zawarcia umowy z osobą sprawującą opiekę. Nianią może zostać także członek rodziny starającej się o wsparcie, pod warunkiem, że jest to osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60 roku życia - w przypadku kobiet i 65 lat - w przypadku mężczyzn. O udział w programie mogą starać się rodzice aktywni zawodowo, którzy w celu powrotu do pracy po upływie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego planują zatrudnienie niani do opieki nad dziećmi, które ukończyły 20 tygodni życia, nie więcej jednak niż 3 lata. O pierwszeństwie uczestnictwa w programie zdecydują gminy. Pod uwagę będą brane różne kryteria, m.in. wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, samotne wychowywanie dziecka oraz dochody.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 

Galeria: 

podpisanie umowy w sprawoe programu "Małopolska niania" - źródło małopolska.pl