Gmina Dobczyce inwestuje w sport - dotacje dla Klubu Sportowego "Raba"

Reprezentacja KS "Raba" przed wyjazdem do Ustki w 2016 r.

KS "Raba" Dobczyce to największy klub sportowy działający na terenie naszej gminy, który w realizacji działań sportowych nieustannie wspierany jest przez Gminę Dobczyce. Tylko w 2017 roku dotacja z budżetu gminy wyniosła 113 000 zł, a we wcześniejszych latach wsparcie finansowe utrzymywało się na równie wysokim poziomie:

  • w 2016: 110 000 zł (dotacja) + 109 169 zł (nakłady inwestycyjne ) razem 219 169 zł
  • w 2015: 95 000 zł (dotacja) + 159 947 zł (nakłady inwestycyjne) razem 254 947 zł.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych na budynek klubowy oddany w 2016 roku to kwota 1 918 786 zł.

KS „Raba” Dobczyce prowadzi treningi, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, a drużyny piłkarskie uczestniczą w rozgrywkach ligowych. W okresie ferii zimowych i letnich klub zajmuje się również organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. W 2017 roku w ramach klubu działało 16 grup, które skupiały w sumie 267 zawodników. W ciągu ubiegłego roku zawodnicy odbyli w sumie 1240 treningów.

Kluby sportowe, działające na obszarze gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 28 ust. 2 Ustawy o sporcie dotacja ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na:

1)   realizację programów szkolenia sportowego,

2)   zakup sprzętu sportowego,

3)   pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)   pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)   sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

-   jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Jak z każdej dotacji ze środków publicznych, klub powinien się precyzyjnie rozliczyć.