DZIŚ PIERWSZY DZIEŃ UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W DOBCZYCACH

Dzięki współpracy Gminy Dobczyce i Powiatu Myślenickiego na terenie Dobczyc został uruchomiony punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt działa zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).
Został uruchomiony 1 stycznia 2016 roku w lokalu przy ul. Rynek 22a w Dobczycach (budynek Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą w Dobczycach - Zamiejscowy Wydział Grodzki).
 
Jest czynny w poniedziałek od godz. 10 do 14, od wtorku do piątku w godzinach od godz. 14 do 18.
 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać będą mogły wyłącznie osoby fizyczne spełniające określone w ustawie warunki: 1) którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub 2) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, lub 3) które zyskały zaświadczenie na podstawie w ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub 4) które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub 5) które nie kończyły 26 lat, lub które ukończyły 65 lat, lub 7) które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. Przysługiwanie prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej trzeba będzie wykazać przedkładając oryginały lub odpisy decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej, Karty Dużej Rodziny, zaświadczenie lub legitymacje weterana, dowód tożsamości lub oświadczenie o wystąpieniu kląski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Oświadczenia składane są według określonych wzorów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; wiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
UWAGA!
Informujemy, że dotychczasowe porady prawne dostępne od czerwca 2015 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, których udzielała w ramach wolontariatu pani Ewa Kołacz – magister prawa zostają zawieszone ze względu na otwarcie przez panią prawnik przewodu doktorskiego. O wznowieniu porad prawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce będziemy Państwa informować.