Do 7 listopada 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Do 7 listopada 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
 
Głównym celem Programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 
Uczestnikami programu mogą zostać:
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10 listopada 2022 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 lub telefoniczny - nr 12 3721714, 12 3721 720, w terminie do dnia 7 listopada 2022 r.
 
Źródło: MGOPS Dobczyce