3 granty dla gminy Dobczyce w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet edukacyjny

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce Tomasz Ciętak wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach Aleksandrem Płoskonką wzięli udział w uroczystym wręczeniu promes na zadania grantowe w ramach Pakietu Edukacyjnego, które odbyło się 16 grudnia 2022 r. w Nowym Targu.

Pakiet Edukacyjny obejmuje przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.   

Gmina Dobczyce jako jedyna z powiatu myślenickiego zdobyła 3 granty i dofinansowanie dla wszystkich siedmiu szkół podstawowych z naszego terenu.

Pozyskane dofinansowanie i realizacja zadań grantowych mają na celu zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

„Mimo, że pandemia ustała, nadal odczuwamy negatywne skutki zdalnego nauczania. Uczniowie potrzebują wsparcia zarówno merytorycznego, które pozwoli nadrobić braki edukacyjne, jak i wsparcia psychologicznego, które mam nadzieję zniweluje problemy dzieci, które związane są z długoterminowym zamknięciem i brakiem kontaktu z rówieśnikami” – powiedział burmistrz Tomasz Suś. „Zakupiony sprzęt cyfrowy pozwoli lepiej przygotować nasze placówki na ewentualną konieczność ponownej nauki zdalnej oraz doposaży szkoły w odpowiednie narzędzia do pracy z uczniami podczas prowadzenia zajęć” – dodał burmistrz.      

Uzyskane przez gminę Dobczyce granty:

Grant 1

Grant przyznawany jest na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w  narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

W ramach grantu 1 gmina Dobczyce zakupi komputery typu All In One na łączną kwotę 75 000 zł, które przekazane zostaną do szkół podstawowych w gminie.

Grant 2

Grant realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach i przyznawany jest na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania w celu zapewnienia możliwości dokonania transformacji cyfrowej szkoły w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

W ramach grantu przeprowadzona zostanie Transformacja Cyfrowa szkoły, która oprócz zapewnienia odpowiedniego sprzętu obejmować będzie m.in. :

  •  szkolenia/konsultacje/doradztwo dla uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej szkół oraz rodziców;
  • wsparcie w zakresie opracowania Planu Transformacji Cyfrowej – dokumentu programowego opisującego zakres i harmonogram działań modernizujących szkołę, podejmowanych przez dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów na polach: aktywizacji uczniów do dydaktyki cyfrowej, podnoszenia poziomu i upowszechnienia kompetencji metodyczno-cyfrowych, zapewnienia cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej, infrastruktury cyfrowej (sprzętu, szerokopasmowego dostępu do Internetu) oraz zmian organizacyjnych wynikających z upowszechnienia nowoczesnych metod dydaktycznych i korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

W ramach grantu 2 gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł

Grant 3

Grant ma na celu:

  • działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działania z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej, takie jak: zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań i inne wskazane przez Wnioskodawców dostosowane do warunków, możliwości i potrzeb szkół oraz warunków epidemicznych,
  • działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań takie jak: wsparcie uczniów przez psychologów/pedagogów, inne wskazane przez Wnioskodawców dostosowane do warunków, możliwości i potrzeb szkół oraz warunków epidemicznych.

We wszystkich szkołach podstawowych gminy Dobczyce odbywać się będą dodatkowe zajęcia w ramach powyższych działań.

Łączna kwota dofinansowania w ramach grantu 3 to 119 996,60 zł.

logotypy