25 tys. zł dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej

baner - oferta pracy dla bezrobotnych

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IV nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa od 8 stycznia 2019 roku do 22 stycznia 2019 roku

Formularze rekrutacyjne można składać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Myślenicach ul. Klakurki 2a/b od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2  

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM2

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

  •   osób powyżej 50 roku życia,
  •   osób długotrwale bezrobotnych,
  •   osób z niepełnosprawnościami,
  •   osób o niskich kwalifikacjach,
  •   kobiet

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.