GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

29 marca 2017

Kolejny krok w kierunku rewitalizacji naszego Miasta

Zakończył się etap opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 r., poddany jest obecnie ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, bowiem pozytywna ocena i wpisanie GPR  do odpowiedniego wykazu stanowią  warunek ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć  rewitalizacyjnych.

Pragniemy jeszcze raz podziękować naszym Mieszkańcom za zaangażowanie i aktywny udział w konsultacjach. Zachęcamy również do dalszego zaangażowania. Doskonałą okazją ku temu jest udział w pracach Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi interesariuszami, a Burmistrzem i pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza, opiniuje ocenę aktualności i stopnia realizacji zadań Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgłoszenie osób do komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, która dostępna jest poniżej w załącznikach pod nazwą "deklaracja Komitet Rewitalizacji". Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane w najbliższych dniach. W załącznikach znajduje się również regulamin Komitetu Rewitalizacji.

Zachęcamy Mieszkańców do dalszej aktywności i zaangażowania się w rozwój naszego Miasta poprzez wstąpienie do Komitetu Rewitalizacji lub udział w realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Jednym z ważnych wyzwań jest stworzenie Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej z planowaną siedzibą w budynku starej szkoły („Chirany”), który w wyniku reformy oświatowej przestanie służyć oświacie.

Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, gdzie świadczona będzie profesjonalna pomoc na rzecz integracji mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Usługi będą świadczone we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej i integracji oraz wolontariuszami.

Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej ma pełnić rolę forum współpracy grup nieformalnych oraz stowarzyszeń. Jego celem jest wsparcie merytoryczne w opracowaniu projektów, ich konsultacja, czy pomoc w znalezieniu partnerów i dofinansowania.

Podmioty i osoby zainteresowane współtworzeniem Centrum tj. udziałem w przygotowaniu szczegółów projektu, a następnie prowadzeniem i działalnością w Centrum, proszone są o złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do dnia 10.04.2017 r. CV  wraz z opisem własnego  doświadczenia i kompetencji w zakresie usług społecznych oraz sformułowaną krótką własną wizją funkcjonowania takiego centrum.

Więcej informacji na temat idei Centrum Usług Społecznych można uzyskać u Pani Jolanty Mazurkiewicz – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 12 372 17 14, e-mail: jmazurkiewicz@dobczyce.pl.

10 MARCA

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 10 marca 2017r. podjęta została Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce oraz Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR XXXV/229/17 z dnia 10.03.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Dobczyce

UCHWAŁA nr XXXV/230/17 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

SESJA RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH - GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Na najblższej sesji Rady Miejskiej w Dobczycach przegłosowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami dokumentu po konsultacjach społecznych, które przeprowadzone zostały w lutym 2017 r. Dokument znajduje się w załączniku poniżej.

28 LUTEGO 2017

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOBCZYCE ORAZ KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

28 lutego 2017r. zakończyły się konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. Do tego dnia, każdy zainteresowany mógł zgłosić swoje uwagi do dokumentu za pomocą kilku możliwych form. Jedną z nich było wypełnienie przygotowanego formularza, który dostępny był w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ten sam formularz dostępny był również w wersji papierowej w pokoju nr 208 Urzędu Gminy.

Każdy mógł również zgłosić uwagi w formie ustnej, konsultacje takie były możliwe w poniedziałki w godz. 10:00 – 16:00 oraz wtorki w godz. 9:00 – 15:00 w pokoju 208 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

W celu umożliwienia jak największej liczbie osób wyrażenia swojej opinii  zorganizowane zostało również spotkanie konsultacyjne, które odbyło się popołudniu, 6 lutego na foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.  Na spotkaniu eksperci omówili projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, jego strukturę, podstawowe problemy zdefiniowane w poszczególnych sferach oraz cele strategiczne określone dla tych sfer. Omówiona została również przeprowadzona diagnoza oraz liczne działania partycypacyjne, które miały miejsce podczas tworzenia dokumentu. Zgłoszone podczas spotkania uwagi zostały wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Szczegółowa informacja podsumowująca przebieg konsultacji: http://www.dobczyce.pl/sites/default/files/bip_informacje/informacja_pod...

Również 28 lutego 2017r. zakończyły się konsultacje społeczne dot. określenia zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Zgłoszenie swoich uwag było możliwe za pomocą formularza dostępnego w formie elektornicznej na stronie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub w wersji papierowej w pokoju 208 Urzędu Gminy. Można było również zgłosić uwagi w formie ustnej w poniedziałki w godz. 10:00 – 16:00 oraz wtorki w godz. 9:00 – 15:00 w pokoju 208 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Dodatkowo, 6 lutego zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy rewitalizacji.

Szczegółowa informacja podsumowująca przebieg konsultacji: http://www.dobczyce.pl/sites/default/files/bip_informacje/informacja_po_...

7 LUTEGO 2017

WSPÓLNIE TWORZĄC GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PARTYCYPACYJNYCH

W październiku otrzymując dotację, a zarazem zielone światło dla opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji stanęliśmy przed olbrzymią szansą, ale zarazem wyzwaniem przygotowania dokumentu mającego na celu zaplanowanie działań służących pobudzeniu rozwoju i poprawie jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Wyznaczone zostały dwa obszary rewitalizacji tj. Dobczyce Centrum oraz Charstek – teren pod zaporą, które znalazły się w centrum zainteresowania podejmowanych dyskusji. Do opracowania projektu powołany został zespół roboczy składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz zewnętrznych ekspertów. Pomocą merytoryczną służył burmistrz Paweł Machnicki wraz z zastępcą Haliną Adamską-Jędrzejczyk, którzy uczestniczyli w niemal wszystkich spotkaniach i warsztatach. Najistotniejszymi doradcami stali się natomiast sami mieszkańcy, którzy chętnie poświęcali swój czas uczestnicząc w konsultacjach społecznych, wnosząc wiele uwag i inspirujących pomysłów.

Po kilku miesiącach intensywnej pracy powstał projekt dokumentu pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce”, który do 28 lutego poddany jest konsultacjom, a każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi. Jedną z okazji było spotkanie konsultacyjne 6 lutego, które stało się również swojego rodzaju podsumowaniem przeprowadzonych działań. I my pokrótce chcielibyśmy je podsumować w poniższym zestawieniu.

 

7 KAWIARENEK REWITALIZACYJNYCH

 

kawiarenki rewitalizacyjne

Z końcem października funkcjonować zaczęła „kawiarenka rewitalizacyjna”, stały elementem, a zarazem wizytówka działań partycypacyjnych. Stała się ona miejscem spotkań grupy roboczej, mieszkańców, społeczników i wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta. Hasło „Dobra kawa sprzyja dobrym pomysłom” w pełni oddało charakter spotkań, jakie odbywały się w świetlicy Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego, gdzie przy kawie i poczęstunku wspólnie rozmawialiśmy o naszym mieście. Z jednej strony definiowaliśmy problemy lokalnej społeczności, jej potrzeby, ale też bariery rozwoju miasta. Z drugiej strony wskazywaliśmy mocne strony miejscowej wspólnoty i potencjał miasta. Wśród wiodących tematów mówiliśmy m.in. o Dobczycach przyjaznych dzieciom i rodzinom, aktywności społecznej i obywatelskiej, aktywnych seniorach oraz życiu w dobczyckim Rynku. Zróżnicowane środowiska reprezentowali również odwiedzający kawiarenkę goście. Dzieliły ich często odmienne potrzeby i pomysły na rozwój naszego miasta, które dzięki tym spotkaniom mogliśmy poznać, a które zaowocowały wieloma zgłoszonymi kartami propozycji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
SPACER BADAWCZY I PIKNIK
 
 
Nietypowym sposobem konsultacji był również spacer badawczy, który ze względu na warunki pogodowe pozostał spacerem wirtualnym. Wspólnie z licznie przybyłymi zainteresowanymi, pod przewodnictwem Pawła Piwowarczyka i Arkadiusza Kolińskiego, spacerowaliśmy ulicami naszego miasta zwracając uwagę na miejsca historyczne, rekreacyjne, ale również te niezagospodarowane. Spacer dał podwaliny pod gorącą dyskusję i kolejne inspirujące pomysły.
 
3 SPOTKANIA WARSZTATOWE
 
warsztaty
 
Podczas trzech spotkań warsztatowych mogliśmy m.in. spojrzeć na Dobczyce oczami młodzieży, a nawet wspólnie wyobrażaliśmy je sobie za 10-15 lat. Z przedsiębiorcami związanymi z branżą turystyczną, mieszkańcami i zainteresowanymi poruszyliśmy temat rozwoju turystyki w naszej gminie, na ostatnim z kolei warsztacie rozmawialiśmy o możliwości powstania i zasadach funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.
 

Wymienionym działaniom partycypacyjnymi towarzyszyły akcje bezpośrednie, jak np. mikołajkowy wywiad wśród przedsiębiorców na Rynku. Nie zabrakło również licznych atrakcji, w kawiarence rewitalizacyjnej funkcjonowała strefa dla najmłodszych, a w niej m.in. basen z kulkami. W trakcie ostatniego ze spotkań konsultacyjnych dzieci mogły spędzić czas z animatorami, podczas gdy rodzice oceniali projekty zgłoszone w ramach propozycji zadań. Cykl spotkań zakończył pokaz filmowy „Wakacje Mikołajka”, który poprzedził quiz z nagrodami dla zaangażowanych uczestników konsultacji. W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wszystkim za to zaangażowanie.

Projekt "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce" dostępny jest na: http://www.dobczyce.pl/zawiadomienie-o-przeprowadzeniu-kons…. Do 28 lutego można zgłaszać uwagi za pomocą formularzadostępnego pod podanym linkiem.

6 LUTEGO 2017

SPOTKANIE KONSULTACYJNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOBCZYCE

baner - spotkanie 06.02.2017

Do 28 lutego prowadzone są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. Jedną z okazji do wyrażenia swojej opini i wniesienia uwag było spotkanie zorganizowane w poniedziełek 6 lutego na foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Na spotkaniu eksperci omówili projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, jego strukturę, podstawowe problemy zdefiniowane w poszczególnych sferach oraz cele strategiczne określone dla tych sfer. Omówiona została również przeprowadzona diagnoza oraz liczne działania partycypacyjne, które miały miejsce podczas tworzenia dokumentu. Zgłoszonych zostało kilka uwag, wśród których znalazła się propozycja dodania działania pn. "Uniwersytet dziecięcy".

6 LUTEGO 2017

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE  OKREŚLENIA ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI

Podczas zorganizowanego w poniedziałek 6 lutego 2017r. spotkania konsultacyjnego dotyczącego określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji został szczegółowo omówiony Regulamin Komitetu Rewitalizacji oraz zaprezentowane poszczególne jego zapisy. Obecni uczestniczący na spotkaniu nie zgłosili uwag.

6 LUTEGO 2017

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOBCZYCE

W poniedziałkowe popołudnie 6 lutego o 17:00 zapraszamy na spotkanie dotyczące opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. Zobaczcie co wspólnie udało nam się zaplanować! Dla najmłodszych gwarantowana dobra zabawa podczas animacji z harcerzami w świetlicy Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.

Projekt programu dostępny jest na: https://www.dobczyce.pl/zawiadomienie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spol...

 

 

16, 17 GRDUNIA 2016

WEEKEND Z REWITALIZACJĄ

Przedświąteczny weekend upłynął pod znakiem rewitalizacyjnych przedsięwzięć. W piątkowe popołudnie 16 grudnia, podczas konsultacji społecznych w kawiarence rewitalizacyjnej, wzięty został pod lupę dobczycki rynek. To ważne miejsce w przestrzeni miasta i jego historii, dlatego jak mówił na spotkaniu architekt Arkadiusz Koliński, należy znaleźć w mieście coś co jest „nasze”, dobczyckie, co łączy teraźniejszość z przeszłością i mądrze to wykorzystać, tworząc przyjemne miejsce do spotkań. W spotkaniu uczestniczyli, zaproszenie przez burmistrza Pawła Machnickiego, przedsiębiorcy z rynku i osoby zaangażowane w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji.

kawiarenka rewitlizacyjna
Sobota, 17 grudnia, zgromadziła w RCOS-ie wiele osób aktywnie zaangażowanych w prowadzone działania rewitalizacyjne. Byli to mieszkańcy uczestniczący w kawiarenkach, warsztatach i spotkaniach prowadzonych w ramach konsultacji społecznych. Podczas sobotniego spotkania obecny był również burmistrz Paweł Machnicki z zastępcą Haliną Adamską – Jędrzejczyk, którzy podczas całego cyklu spotkań niejednokrotnie służyli radą i pomocą.

Dzień ten był swojego rodzaju podsumowaniem. Przedstawione zostały zadania zgłoszone w ramach kart zadań, które poddane zostały pod ocenę mieszkańcom. Każdy mógł wyrazić swoją opinię, przydzielając dla trzech najlepszych zadań od 1 do 3 punktów. Niedoścignionym zwycięzcą okazał się projekt „Parku sensorycznego”, służący zwiększeniu możliwości aktywnego spędzania czasu oraz rozwoju zmysłów. Tuż za nim uplasowały się zadania o nazwanie „Akademia Młodego Robotyka” oraz „Teatrzyk dla najmłodszych”. Zgłoszone pomysły były niezwykle różnorodne i kreatywne, poruszające aspekty zarówno kulturowe, jak i społeczne.

Sobota pełna była również atrakcji dla najmłodszych. Przygotowane zostały animacje i gry, które prowadziły trenerki zespołu INTOX oraz harcerze. O pięknie wymalowane twarze zadbała z kolei pani Paulina Steliga. Zwieńczeniem sobotniego popołudnia był quiz rewitalizacyjny z atrakcyjnymi nagrodami oraz projekcja filmu „Wakacje Mikołajka”, który sprawił radość nie tylko dzieciom, ale również starszym.

ocena projektów z rewitalizacji

REGULAMIN QUIZU REWITALIZACYJNEGO „DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ”

Warto zapoznać się z regulaminem quizu rewitalizacyjnego. Znajdują się w nim pytania, które pojawią się również podczas sobotniego quizu - 17.12 o godzinie 17:00. Do wygrania tablet i Monografia Królewskiego Miasta Dobczyce.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O REWITALIZACJI, ABY WYGRAĆ QUIZ? PODPOWIADAMY!

Oto pytania, które pojawią się w sobotnim quizie a poniżej informacja, która pozwoli na nie odpowiedzieć. Nie daj się zaskoczyć. Główna nagroda - tablet być może powędruje do Ciebie!

OTO PYTANIA:
1. Co to jest rewitalizacja?
2. Czemu ma służyć rewitalizacja?
3. Jaki obiekt w Dobczycach powstał dzięki Lokalnemu Programowi Rewitalizacji z 2008 roku?
4. Czy prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji są współfinansowane z Funduszy Europejskich?
5. Wymień przynajmniej jeden obszar podlegający rewitalizacji w Dobczycach.
6. Kim są interesariusze działań rewitalizacyjnych?
7. Czym jest partycypacja społeczna?
8. Podczas jakiego wydarzenia mogliśmy wspólnie przyjrzeć się Dobczycom?
9. Czy w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji odbył się spacer badawczy oraz piknik artystyczny?
10. Gdzie odbywały się spotkania w ramach Kawiarenki Rewitalizacyjnej?
11. Czy piątkowe spotkania w Kawiarence Rewitalizacyjnej dotyczyły prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji?
12. Czy mieszkańcy mogli zgłosić swoje pomysły do Gminnego Programu Rewitalizacji ?
13. Czy mieszkańcy, w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, mogli uczestniczyć w piątkowych spotkaniach w Kawiarence Rewitalizacyjnej?
14. Czy podczas dzisiejszych warsztatów (tj. 17.12. 2016 r.) mieszkańcy Dobczyc mieli możliwość ocenienia zgłoszonych zadań rewitalizacyjnych?
15. Gdzie można uzyskać informacje na temat prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji?

A TU ZNAJDZIEMY NA NIE ODPOWIEDŹ:

Rewitalizacja jest procesem służącym korzystnemu przekształceniu wyodrębnionego obszaru, który obejmuje swoim zakresem działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Rewitalizacja ma służyć poprawie życia mieszkańców. Rewitalizacja powinna przyczynić się do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także zadbaniu o miejsca służące lokalnej społeczności.

Gmina Dobczyce ma doświadczenia w realizacji działań rewitalizacyjnych. Na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji z 2008 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na dokończenie budowy Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego, co pozwoliło uzyskać bazę dla gimnazjum oraz licznych działań kulturalnych i sportowych.

Obecnie Gmina Dobczyce przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2022 na opracowanie którego pozyskała dotację z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Programem rewitalizacji są objęte dwa obszary: Dobczyce – Centrum oraz obszar niezamieszkały – Strefa pod Zaporą /Charstek/.

Interesariuszem rewitalizacji jest każdy podmiot zainteresowany przebiegiem tego procesu – m.in. mieszkańcy gminy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji ma charakter partycypacyjny, co zapewnia możliwość zgłaszania swoich potrzeb i oczekiwań przez różne grupy społeczne. Partycypacja społeczna to udział lokalnej społeczności w procedurach decyzyjnych zapewniający możliwości uczestnictwa w tworzeniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gmina Dobczyce, przygotowując program rewitalizacji przygotowała następujące działania partycypacyjne:
a) spacer badawczy – gdzie wspólnie przyjrzeliśmy się Dobczycom połączony z piknikiem artystycznym, podczas którego w atrakcyjnej formie przybliżono rezultaty Lokalnego Programu Rewitalizacji – aktywności dostępne w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym
b) punkt konsultacyjny - „Kawiarenka rewitalizacyjna” stanowiący miejsce spotkań w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym, gdzie w piątki przy dobrej kawie i słodkim poczęstunku mieszkańcy Dobczyc mogli wymienić się spostrzeżeniami i pomysłami związanymi z rewitalizacją oraz zgłosić swój pomysł na zadanie rewitalizacyjne.
c) warsztaty z których ostatnie odbędą się sobotę /17.12/ i pozwolą one mieszkańcom zaopiniować i ocenić zgłoszone zadania rewitalizacyjne.

O realizowanych działaniach informujemy na stronach internetowych: gminy – www.dobczyce.pl i facebooku Rewitalizacja – Dobczyc oraz pisaliśmy na łamach „Tapety”.

 

O REWITALIZACJI MIASTA DOBCZYCE I KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SEDNIE

"Społeczność w roli decydenta" to artykuł, który warto przeczytać w grudniowym wydaniu Sedna.

ARTYKUŁ - SEDNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJDŹCIE DO REGIONALNEGO CENTRUM W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ. DLA DZIECI I DOROSŁYCH WIELE ATRAKCJI. DO WYGRANIA TABLET!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA (16 GRUDNIA 2016)
temat przewodni: ŻYCIE W DOBCZYCKIM RYNKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 GRUDNIA 2016

MIASTO TWORZĄ NIE TYLKO MURY I ULICE

kawiarenka rewitalizacyjnaW ostatniej kawiarence rewitalizacyjnej znów było gwarnie i kreatywnie. Tym razem o głos poprosiliśmy seniorów zrzeszonych w Uniwersytecie III Wieku i Dobczyckim Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów.

Zgodnie z myślą św. Augustyna, że „miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia” zgłaszali swoje pomysły na to co zrobić, by w naszym mieście żyło się lepiej i by można było rozwijać swoje pasje i marzenia.

Burmistrz Paweł Machnicki zwrócił uwagę na demografię w Dobczycach. Choć aż 63% stanowią ludzie w wieku od 20 do 65 roku życia, a seniorów (powyżej 65. roku życia) mamy jedynie 17%, to patrząc na tendencje demograficzne, warto już dziś zadbać o aktywizację starszego pokolenia. Burmistrz pytał seniorów, w jaki sposób są w stanie przeciwstawić się kryzysowi demograficznemu i jak to zrobić, by jesień życia była radosna i twórcza.

Z badań, które przedstawiła Teresa Jankowska z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa wynika, że tylko 7,7% seniorów powyżej 65. roku życia stara się angażować w życie lokalnej społeczności. Blisko 32% w ogóle się tym nie interesuje.

Kolejna kawiarenka rewitalizacyjna już w piątek (16 grudnia) , na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywizacją Rynku w Dobczycach.

 

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA (9 GRUDNIA 2016)
temat przewodni: AKTYWNY SENIOR

Kawiarenka rewitalizacyjna: Aktywny Senior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 2.12.2016

CENTRUM DOBCZYC I REWITALIZACJA – O GŁOS SPYTALIŚMY PRZEDSIĘBIORCÓW

Ankiety wśród przedsiębiorców

Trzy urocze Mikołajki, w role których wcieliły się: Zastępca Burmistrza Halina Adamska – Jędrzejczyk oraz ekspertki z Biura Inicjatyw Społecznych - Teresa Jankowska i Ewa Chromniak, spacerowały w piątkowe południe po dobczyckim rynku rozdając słodkości i pytając lokalnych przedsiębiorców o przyszłość centrum naszego miasta.
Panie szczególnie interesowało jak przedsiębiorcy postrzegają centrum, począwszy od jego estetyki, poprzez funkcjonalność aż do jego roli handlowo – usługowej.
Właściciele i pracownicy lokalów znajdujących się w centrum chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, ale też marzeniami, jak powinno zmieniać się centrum na przestrzeni kilku najbliższych lat. Panie chętnie wysłuchały przedsiębiorców i zaprosiły ich na spotkanie w kawiarence rewitalizacyjnej (16 grudnia), które dotyczyć będzie centrum Dobczyc i jego funkcji.

PIĄTEK 2.12.2016

O WSPARCIU I INTEGRACJI W SPOŁECZEŃSTWIE

W piątkowy poranek, w ramach konsultacji społecznych, poddana została pod debatę myśl zorganizowania w Dobczycach miejsca, które służyłoby integracji mieszkańców i poprawie jakości ich życia. Do rozmowy zaproszono przedstawicieli jednostek, instytucji, stowarzyszeń, które znają potrzeby i problemy lokalnej społeczności, a także zaangażowane są w wolontariat. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Paweł Machnicki, poprowadziła je natomiast pani Ewa Chromniak z Biura Inicjatyw Społecznych.

Zarys takiego miejsca, roboczo nazwanego „Centrum Usług Społecznych”, przygotowany został przez pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, a szybko uzupełniony o nowe pomysły dzięki zaangażowaniu zgromadzonych. Miejsce to byłoby szansą na poszerzenie działalności MGOPS-u, przy uwzględnieniu współpracy z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i wszystkimi, którzy pragnęliby włączyć się w taki wolontariat.

Ważnymi aspektami miałyby być: wsparcie rodzin m.in. poprzez szkoły dla rodziców, budowanie integracji i współpracy międzypokoleniowej, która może się przejawiać poprzez wzajemne działania młodzieży i starszych, otwartość na osoby niepełnosprawne, pomoc i zachęcenie ich do włączenia się w życie społeczne. Fundamentem rozwoju takiego miejsca miałby być w głównej mierze wolontariat, aktywnie rozbudowywany, z którego niewymierne korzyści czerpałyby z całą pewnością obie ze stron.

Dzisiejsze spotkanie pozwoliło na weryfikację tego pomysłu, dyskusję czy takie miejsce jest potrzebne, na jakich zasadach miałoby ono funkcjonować, usystematyzowanie pewnych koncepcji i wyznaczenie ścieżek działania, ale również wskazanie barier i ryzyka jakie jego realizacja mogłaby napotkać. Do omówienia pozostało jeszcze wiele kwestii, ale niezmiernie ważne jest to, że są osoby, które chętnie taką współpracę na rzecz naszej lokalnej społeczności podejmą.

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA (2 GRUDNIA 2016)
temat przewodni: AKTYWNOŚĆ RODZICIELSKA

plakat kawiarenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 25.11.2016

CIEKAWE POMYSŁY AUTORSTWA LOKALNYCH LIDERÓW

Popołudniowa kawiarenka zgromadziła tym razem przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów. Spotkanie poprowadziła Ewa Chromniak z fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, przy zaangażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego i ekspertów:  Beaty Kuciej, Jacka Świtały i Marka Mitko.

Tym razem zgłaszane były konkretne propozycje do Gminnego Programu Rewitalizacji. Wśród nich znalazły się takie pomysły jak: utworzenie ścieżki ekologicznej i przyrodniczej, festiwal technologiczny i sportowy, wyznaczenie tras biegowych i ścieżki rowerowej oraz zainstalowanie tablicy informującej o miejscach „zaginionych w pamięci”.

Karty zgłoszeń propozycji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji  (do pobrania plik  ) można nadal wypełniać i składać w kawiarence rewitalizacyjnej w każdy piątek od 15:30 do 18:30.

PIĄTEK 25.11.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA
temat przewodni: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I OBYWATELSKA

Od 15:30 do 16:00 - indywidualne  konsultacje
Od 16:00 - dyskusja moderowana dotycząca aktywności społecznej i obywatelskiej

Na spotkaniu będą wypracowywane karty zgłoszeń propozycji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji - do pobrania plik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 18.11.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA

TEMAT: DOBCZYCE PRZYJAZNE DZIECIOM I RODZINOM

Piątkowego popołudnia 18. listopada, podczas konsultacji w kawiarence rewitalizacyjnej, zawitało do nas najmłodsze pokolenie. Tematem przewodnim były „Dobczyce przyjazne dzieciom i rodzinom”. W dyskusje włączyły się m.in. przedstawicielki „Dobczyckiego Klubu Mam”, czy Przedszkola Samorządowego nr 1. Było gwarnie i wesoło, a najlepsi specjaliści w postaci mam i wychowawców przedszkolnych pomogli nam zdefiniować jak wyobrażają sobie nasze miasto przyjaźniejsze dla rodzin i dzieci.

Odwiedziło nas również wielu długoletnich mieszkańców miasta. Z sentymentem opowiadali o Dobczycach, o tym jakie były i o tym jakie mogłyby być. Są to spostrzeżenia, które niosą ze sobą pewną namiastkę tożsamości miasta i jego historii.

Piątkowe spotkania, które odbyły się 18 listopada w kawiarence pozwoliły nam spojrzeć na miasto oczami bardzo wielu osób, których potrzeby różnią się od siebie, a których to często nie jesteśmy świadomi.

 

PIĄTEK 18.11.2016

AKTYWNIE I OWOCNIE Z MŁODZIEŻĄ GIMNAZJUM I ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBCZYCACH

W piątek, na zaproszenie pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach odpowiedziała dobczycka młodzież z gimnazjum i zespołu szkół. Od południa w kawiarence rewitalizacyjnej w RCOS trwało spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli wymienionych placówek. Spotkanie poprowadziła Teresa Jankowska z fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, a pomocą merytoryczną służyli pracownicy referatu inwestycji Urzędu Gminy - Justyna Koczwara i Marek Mitko. Goście dowiedzieli się czym jest rewitalizacja i jakie korzyści może przynieść naszemu miastu.

Młodzież w kawiarnianej atmosferze opowiedziała za co lubi Dobczyce, jakie miejsca chętnie odwiedza oraz w jaki sposób spędza wolny czas. Wskazali również jakich miejsc i infrastruktury brak jest w naszym mieście oraz przedstawili bardzo ciekawe wizje Dobczyc w nieco dalszej perspektywie, bo za 10 - 15 lat. Współpraca przebiegła w niezwykle miłej atmosferze, młodzież okazała się pomysłowa, zaangażowana i posiadająca sporą dozę humoru. Spotkanie zaowocowało zdefiniowaniem potrzeb młodego pokolenia oraz kolejną porcją dobrych pomysłów.

Młodzież na spotkaniu dotyczącym rewitalizacji Dobczyc

ZAPRASZAMY DO KAWIARENKI REWITALIZACYJNEJ

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA - ODCINEK 4

Kawiarenka rewitalizacyjna 18 listopada link do filmiku

Liczymy, że aktywność wykazana podczas sobotniego wirtualnego spaceru będzie kontynuowana i licznie odwiedzicie Kawiarenkę Rewitalizacyjną w piątkowe popołudnie 18 listopada. Tematem przewodnim spotkania będzie: "Dobczyce przyjazne dzieciom i rodzinom", ale oczywiście chętnie porozmawiamy również na inne tematy związane z Dobczycami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta by przyłączyli się we wspólne tworzenie przyszłości Dobczyc.

Przypominamy również, że w kawiarence nadal dostępne są plansze z miejscem na naklejki i kuponami, które umożliwiają otrzymanie drobnych upominków oraz szansę na wygranie tabletu!

 
Kawiarenka rewitalizacyjna czynna jest w piątki w godzinach 15:30 - 18:30 w świetlicy RCOS (obok biura MGOKiS).

W FILMOWYM SKRÓCIE O EFEKTACH PRAC NAD POPRZEDNIM PROGRAMEM REWITALIZACJI

Baner: w filmowym skrócie o efektach prac nad poprzednim programem rewitalizacji

MÓJ POMYSŁ NA DOBCZYCE...

Spacer badawczy i piknik artystyczny okazały się niezwykle owocnymi przedsięwzięciami. Jak się okazało, swoje pomysły na Dobczyce mają zarówno młodsi, jak i starsi! Zgromadzone pomysły są niezwykle różnorodne, jedne odważne i innowacyjne, służące poprawie jakości życia, funkcjonalności, czy estetyki naszego miasta.

Przypominamy, że sobotni „wirtualny” spacer nie był jedyną okazją by zaproponować swój pomysł na Dobczyce.

W każdy piątek zapraszamy do kawiarenki rewitalizacyjnej, wciąż można DOKLEIĆ SWÓJ POMYSŁ!

Mój pomysł na Dobczyce

Mój pomysł na Dobczyce

SOBOTA 12.11.2016

„SERCE MAM W DOBCZYCACH, SERCE CHCIAŁBYM MIEĆ W DOBCZYCACH” - PODSUMOWANIE SPACERU BADAWCZEGO ORAZ PIKNIKU ARTYSTYCZNEGO

Spacer badawczy

Te piękne słowa, które padły z ust przewodników sobotniego „wirtualnego spaceru” z powodzeniem mogą stać się hasłem dla prowadzonych działań w zakresie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten może sprawić, by w naszym mieście mieszkało się przyjemniej i wygodniej, a najistotniejszymi doradcami są mieszkańcy – użytkownicy wspólnej przestrzeni, sercem związani z Dobczycami.

Sobotnie popołudnie wielu z nich postanowiło poświęcić, by wspólnie porozmawiać o naszym mieście podczas spaceru badawczego, który ze względu na złe warunki pogodowe odbył się na foyer Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Wspólnie z burmistrzem Pawłem Machnickim, jego zastępcą Haliną Adamską-Jędrzejczyk oraz wszystkimi zgromadzonymi odbyliśmy ciekawą podróż po zakątkach Dobczyc.

Przewodnikami tego „wirtualnego spaceru” byli: niepoprawny humanista Paweł Piwowarczyk oraz miłośnik Ziemi Dobczyckiej – architekt Arkadiusz Koliński. Wędrówkę rozpoczęliśmy na Staromiejskim Wzgórzu, następnie zeszliśmy do centrum miasta, gdzie szczególnie przyjrzeliśmy się dobczyckiemu Rynkowi, skończyliśmy natomiast w RCOS. Niezastąpiony duet przewodników oraz ich dwa różne punkty widzenia sprawiły, że spacer dał podwaliny do gorącej dyskusji i odważnych, inspirujących pomysłów. Z kolei pani Ewa Chromniak i Teresa Jankowska z Biura Inicjatyw Społecznych doskonale tę dyskusję poprowadziły.

Celem spaceru było wskazanie, wymapowanie miejsc i elementów wymagających interwencji oraz znalezienie przeznaczenia dla obszarów, budynków niezagospodarowanych obecnie. Ważnym elementem było również poznanie emocji i potrzeb mieszkańców, którzy reprezentowani byli przez różnorodne grupy począwszy od młodzieży, dorosłych, czy seniorów, reprezentantów stowarzyszeń i organizacji kulturowych i społecznych, rdzennych mieszkańców, ale również nowo zamieszkałych. Pomocą merytoryczną służył burmistrz Paweł Machnicki, niejednokrotnie wyjaśniając jakie bariery napotkać może dana inicjatywa. Ta inspirująca mieszanka poglądów i doświadczeń pozwoliła na wymapowanie miejsc, których losy omówione zostały na spotkaniu. Należą do nich:

- CHARSTEK – zwyczajowo nazwany tak teren pod zaporą,
- DOLINA RABY pomiędzy mostami,
- RYNEK jako przestrzeń, a także budynki: dawnej BIBLIOTEKI, obecnej STRAŻNICY oraz szkoły podstawowej „CHIRANY”,
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3.

Spotkanie zaowocowało poznaniem potrzeb mieszkańców. Jedną z wiodących potrzeb jest wzmocnienie, rozwinięcie funkcji rekreacyjnej, szczególnie na terenie poniżej zapory oraz wzdłuż doliny Raby. Burmistrz Paweł Machnicki zaaprobował pomysł, który wpisuje się w wizję tego miejsca, jak sam mówił: "dziękuję, że uczestnicy spotkania poparli mój pomysł przeznaczenia terenu pod zaporą na cele rekreacyjne. W tym kierunku będą zmierzać moje działania. Obecnie porządkujemy teren, powstało tam ogólnodostępne miejsce na ognisko, pojawiła się też drobna działalność usługowa w postaci sezonowej wypożyczalni rowerów. Droga na koronę zapory stała się niezwykle chętnie uczęszczanym szlakiem. Liczę również, że działalność usługowa związana z rekreacją, będzie się nadal rozwijać w tym miejscu."

Kolejnym punktem był dobczycki Rynek, gdzie jak zauważył prowadzący – Arkadiusz Koliński, ma on ogromny potencjał w zachowaniu tożsamości kulturowej oraz możliwości przetworzenia przeszłości na przyszłość. Pomysły w tej sferze skupiały się głównie na odbudowie roli kulturowej Rynku oraz stworzenia funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Miejscem symbolicznym, do którego wielu chciałoby powrócić jest m.in. studnia. Nieodłącznym tematem była również estetyka miasta.

W drodze do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego zatrzymaliśmy się również przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 3. Mieszkańcy dostrzegli tu brak wystarczającej przestrzeni do rozwoju aktywności i prowadzenia ciekawszych zajęć edukacyjnych. Wysunięto również propozycję powiększenia przedszkola o odział żłobkowy, który wielu rodzicom umożliwiałby łatwiejszy powrót do pracy.

Wyczerpujący spacer i dyskusja pozwoliły poczuć ducha naszego miasta, które tworzą nie tylko mury i ulice, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy tworzą naszą społeczność, a których pomysły mogą pomóc ożywić wspólną przestrzeń i stworzyć ją taką, jaką pragniemy dla naszych dzieci i wnuków.

Po zakończonym spacerze, podczas trwania pikniku artystycznego mogliśmy dowiedzieć się więcej na temat efektów wcześniejszej rewitalizacji – budowy Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Są to efekty nie tylko namacalne, ale również te w sferze społecznej i kulturowej, których świadectwo dali dyrektorzy instytucji mieszczących się w tym budynku (MGOKiS, Szkoła Muzyczna, Gimnazjum oraz Miejska Biblioteka Publiczna). Pięknym i wzruszającym podsumowaniem był również film prezentujący działalność i wydarzenia w obrębie tego wielofunkcyjnego budynku.

WŁĄCZENIE SIĘ DO OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI TO SZANSA NA ROZWÓJ MIASTA ORAZ WYGRANIE TABLETU

Kupon rewitalizacja

W ramach prowadzonych działań nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dajemy Państwu możliwość na wskazanie własnych spostrzeżeń w kreowaniu rozwoju Dobczyc. Sposobnością ku temu są organizowane wydarzenia, które mają na celu umożliwienie wyrażenia własnej opini mieszkańcom i zainteresowanym. Wydarzeniem cyklicznym jest piątkowa kawiarenka rewitalizacyjna, która otwarta jest od 15.30 do 18.30 w świetlicy w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. Dodatkowo organizowane są inne wydarzenia jak np. spacer badawczy, piknik, czy warsztaty.

Wszyscy, którzy aktywnie włączą się w działania otrzymają karty z miejscem na pięć naklejek i taką samą ilością kuponów. Zarówno naklejki, jak i kupony odpowiadają pięciu aktywnościom jakie można wykazać by pomóc w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

ZA CO POZYSKAĆ MOŻNA NAKLEJKI I KIEDY KUPON STAJE SIĘ AKTYWNY?

Liczy się aktywność wyrażona poprzez:

- Uczestnictwo w spacerze badawczym,
- Uczestnictwo w pikniku,
- Odwiedzenie kawiarenki rewitalizacyjnej,
- Wzięcie udziałów w warsztatach 17 grudnia.

Dodatkowo, bonusową naklejką i kuponem oznaczone jest zgłoszenie swojego pomysłu podczas jednego z powyższych wydarzeń.

Każda z powyższych aktywności odpowiada jednej naklejce. Już za dwie naklejki otrzymać można upominek, za trzy – dwa upominki, za cztery – trzy upominki.
Dodatkowo, za dział w wydarzeniu przysługuje możliwość wrzucenia kuponu do urny ( w sumie nawet pięciu kuponów). Spośród wrzuconych kuponów, po wszystkich przewidzianych wydarzeniach, wylosowane zostaną osoby, które poprzez udział w łatwym quizie będą miały szansę na wygranie TABLETU.

JAK ZDOBYĆ PLANSZĘ?

Plansze dostępne są w Kawiarence rewitalizacyjnej (piątki od 15:30 do 18:30 w świetlicy RCOS).

O PIKNIKU I SPACERZE W SKRÓCIE

PIKNIK I SPACER BADAWCZY - ODCINEK 3

 

SPACER I PIKNIK BADAWCZY - TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ!

Burmistrz Paweł Machnicki zaprasza na spacer badawczy ulicami miasta połączony z piknikiem, który odbędzie się 12 listopada o godzinie 13:30.

Początek trasy będzie mieć miejsce przy baszcie murów miejskich. Poprowadzą go znani i cenieni w środowisku lokalnym architekt Arkadiusz Koliński i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Piwowarczyk. Towarzyszyć im również będą eksperci z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i Eurofin - doradztwo i szkolenia sp. z o.o.
Trasa będzie prowadzić po obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Przejdziemy od Starego Miasta, przez Rynek, ul. Jagiellońską i Szkolną do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Po drodze każdy z uczestników będzie mógł wskazać ekspertom bariery hamujące rozwój naszej lokalnej społeczności.

UWAGA! W razie deszczu spotykamy się o 14:00 we foyer RCOS w Dobczycach, gdzie odbędzie się wirtualny spacer po mieście!

 

 

PIĄTEK 04.11.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA

Kawiarenka rewitalizacyjna stała się miejscem, gdzie w miłej, niezobowiązującej atmosferze przeprowadzane są konsultacje społeczne i rozmowy na temat kierunku rozwoju Dobczyc. W piątek 4 listopada na konsultacjach pojawili się m.in. przedstawiciele instytucji działających w obiekcie Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego oraz mieszkańcy miasta. Tematami poruszonymi w kawiarence była m.in. istota rewitalizacji i przykłady dobrych praktyk. Konsultowano również indywidualne pomysły i spostrzeżenia mieszkańców.

 

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ!

DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ!!! REWITALIZACJA - ODCINEK 2

PIĄTEK 28.10.2016

KAWIARENKA REWITALIZACYJNA

Kawiarenka rewitalizacyjna

Dobra kawa sprzyja dobrym pomysłom – pod takim hasłem rozpoczęła działalność kawiarenka rewitalizacyjna, która przez najbliższe dwa miesiące będzie miejscem spotkań mieszkańców, społeczników i wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego miasta. Na spotkaniach obecne będą również osoby, które zajmują się opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pracownicy Urzędu Gminy służący pomocą merytoryczną.

Na pierwszym spotkaniu pojawiła się m.in. dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 -  Małgorzata Bartnik, która poruszyła kwestię możliwego rozwoju tej właśnie placówki. Zagadnienie rozwoju kultury w Dobczycach poruszyła z kolei prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ISPINA” – Elżbieta Kautsch.

DOBRA KAWA SPRZYJA DOBRYM POMYSŁOM I ROZWIĄZANIOM - OTWARCIE KAWIARENKI REWITALIZACYJNEJ

Kawiarenka rewitalizacyjna mieści się w świetlicy na parterze Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, obok biura MGOKiS Dobczyce.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej kawiarenki, gdzie przy dobrej kawie i słodkim poczęstunku chcielibyśmy porozmawiać o problemach z jakimi boryka się nasza lokalna społeczność oraz wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami.

Mamy nadzieję, że popołudniowe godziny otwarcia pozwolą Państwu zajrzeć choć raz do punktu i podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i pomysłami w zakresie rewitalizowanego obszaru.

W kawiarence obecni będą eksperci, których zadaniem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Chętnie skorzystają oni z Państwa uwag i pomysłów.

--> Wspólnie możemy pobudzić naszą Gminę do dalszego rozwoju!

--> ZAPRASZAMY DO KAWIARENKI REWITALIZACYJNEJ

Kawiarenka czynna będzie w piątki od 15:30 do 18:30. Drogę wskażą Państwu kolorowe strzałki.
Najmłodszym również nie będzie się nudzić, czeka na nich kącik zabaw.

 

ROZSZYFRUJMY REWITALIZACJĘ

REWITALIZACJA  W DOBCZYCACH - ODCINEK 1

O PROJEKCIE...

Nazwa: Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i MIASTA Dobczyce

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) jest dużym wyzwaniem, dlatego Województwo Małopolskie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przeznaczyło środki finansowe z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na pomoc małopolskim gminom w przygotowaniu programów rewitalizacji.

Wniosek Gminy Dobczyce, zakładający opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji siłami własnymi przy pomocy ekspertów zewnętrznych, został wysoko oceniony (otrzymał 122,5 pkt., dając gminie Dobczyce 11 pozycję na 137 ubiegających się o dofinansowanie gmin województwa małopolskiego). Tym samym gmina Dobczyce zdobyła dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w wysokości 63 000 zł (przy wartości zadania 70 000 zł).

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zaplanowanie działań mających na celu przeciwdziałanie problemom społecznym na obszarze rewitalizacji.

Głównymi problemami są:
- wykluczenie społeczne ze względu na ubóstwo i bezrobocie,
- warunki funkcjonowania rodzin m.in. związanych z powrotem na rynek pracy,
- niewystarczający udział w życiu społecznym i kulturalnym gminy

Zaplanowane działania mają służyć:
- pobudzeniu rozwoju,
- wsparciu rodziców wracających na rynek pracy,
- poprawie środowiska zamieszkania,
- zapewnieniu dostępnej oferty zagospodarowania czasu wolnego,
- wprowadzeniu zmian dzięki aktywności społecznej i gospodarczej.

PLANOWANE EFEKTY

Gminny Program Rewitalizacji będzie:

- określał długoletni plan działań interwencyjnych w obszary zdegradowane,
- stanowił uzasadnienie dla działań podejmowanych na obszarach zdegradowanych,
- umożliwiał badanie efektów podejmowanych działań,

Posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji daje podstawę do ubiegania się o wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach  osi priorytetowej pn. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu wynosi 70 000 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 53 550 zł


HARMONOGRAM PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

  • 19 października 2016 r. Gmina Dobczyce podpisała umowę dotacyjną
  • 28 września 2016 r. Rada Miejska w Dobczycach przyjęła uchwałę nr XXVII/169/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Dobczyce
  • 24 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Dobczycach przyjęła uchwałę nr XXV/153/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce
  • 16 sierpnia 2016 r. Zakończenie konsultacji uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce
  • 5 lipca 2016 r. Zarządzenie Burmistrza nr 84/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych
  • 30 maja 2016 r. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Dobczyce"
     


CZYM JEST REWITALIZACJA?

Nie stanowi jej tylko poprawa estetyki przestrzeni miejskich, bowiem nie jest celem rewitalizacji, aby było ładniej tylko pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych.

O skuteczności działań i sukcesie rewitalizacji możemy mówić wtedy, jeśli interwencje w ramach procesu rewitalizacji stanowić będą impuls do dalszych zmian prowadząc do dalszego rozwoju obszaru.

Rewitalizacja definiowana jest jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Oznacza to, że kompleksowa rewitalizacja winna łączyć wysiłki różnych podmiotów, tak aby suma ich działań spowodowała trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadząc do poprawy jakości życia.

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji,  która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych szeroko definiowanym kryzysem. W ustawie mocno zostało zaakcentowane znacznie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a  następnie wdrażaniu i monitorowaniu programu rewitalizacji. Określone w ustawie wymagania odnośnie opracowania programu rewitalizacji pozwalają stwierdzić, że jest to czasochłonne i kosztowne zadanie, które wymaga znacznego zaangażowania całej społeczności.

Zdając sobie z tego sprawę Ministerstwo Rozwoju przeznaczyło środki Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na pomoc gminom w przygotowaniu programów rewitalizacji. We współpracy z Województwem Małopolskim ogłosiło konkurs, którego celem jest opracowanie odpowiednich dokumentów, a także upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, a także wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych. W Małopolsce na działanie przeznaczono blisko 6,8 mln zł, wnioski złożyło 137 gmin, a dofinansowanie otrzymają 122 gminy.

Wniosek Gminy Dobczyce, zakładający opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji siłami własnymi przy pomocy ekspertów zewnętrznych, został dobrze oceniony (otrzymując 122,5 pkt zajął 11 pozycję) i przyznano nam 63 000 dotacji (przy wartości zadania 70 000 zł).

Celem opracowania dokumentu jest zaplanowanie działań służących pobudzeniu rozwoju, poprawie środowiska zamieszkania oraz wprowadzeniu zmian jakościowych przez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej.

W ostatnim okresie programowania kluczowym działaniem rewitalizacyjnym było wybudowanie Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego (uzyskaliśmy dotacje w łącznej kwocie ponad 18 mln zł), co pozwoliło uzyskać bazę dla licznych działań.

Teraz stoimy przed wyzwaniem określenia zadań rewitalizacyjnych na kolejny okres.

WAŻNE DOKUMENTY