2007 Wzorcowy Urząd

 

16 czerwca 2007 r. nastąpiło rozstrzygniecie III edycji Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” organizowanego od trzech lat przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Do tegorocznej edycji przystąpiło 13 instytucji, zgłaszając aplikacje opisujące innowacyjne rozwiązania wdrożone w roku 2006.
Zgłoszone przez Urząd w Dobczycach działanie objęło wdrożenie rozwiązania informatycznego tj. internetowego modułu komunikacji finansowej SIGMA oraz wprowadzenie na terenie Gminy Dobczyce, pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu łączność internetowej-  międzybibliotecznej MOL.
Kapituła konkursu w składzie:
• prof. dr hab. Mirosław Stec – Przewodniczący Kapituły Konkursu,
• Witold Gadowski – Dyrektor Naczelny TVP S.A. Oddział w Krakowie,
• prof. dr hab. Grażyna Prawelska – Skrzypek Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ,
• Małgorzata Drużyńska – Olesińska – FRDL MISTiA,
• Sławomir Kopeć – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
• Katarzyna Rożyńska – Dyrektor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie,
• dr Jarosław Flis – pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
• Artur Paszko – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
• Anatol Władyka – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych FRDL MISTiA
jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu nagrody głównej i tytułu Zwycięzcy Konkursu dla Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Pozostałymi laureatami zostali Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, Urząd Gminy Limanowa, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach.

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce startował we wszystkich edycjach konkursu, w pierwszej edycji konkursu UGiM otrzymał wyróżnienie za ”Opracowanie budżetu zadaniowego”, a w drugiej edycji II miejsce za zadanie: „Urząd Przyjazny dla Klienta – wprowadzenie 5 działań związanych z poprawą funkcjonowania oraz wizerunku urzędu”.

Opis zgłoszonych w 2007 roku zadań:
Wprowadzenie systemu finansowego SIGMA pozwala na sprawowanie bieżącej kontroli:
• bezpośredniej przez dyrektora jednostki oświatowej,
• pośredniej przez burmistrza i skarbnika (kontroli wyznaczonej ustawowo)
nad  realizacją planów finansowych. System jest przejrzysty i pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji i sprawne zarządzanie przez dyrektorów jednostek organizacyjnych zasobami jednostek budżetowych z każdego miejsca na świecie.
System finansowy został opracowany z inicjatywy i wskazań Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych, który do roku 2006 prowadził budżet i sprawozdania poszczególnych jednostek organizacyjnych indywidualnie w programie Exel. Sprawozdanie to jednak ze względu na formę nie dawało możliwości publikacji i pokazania go na zewnątrz. Raport zbiorczy lub porównanie danych jednostek wymagał dodatkowego nakładu czasu i pracy. W celu przyspieszenia i zautomatyzowania systemu pozwalającego na szybkie dotarcie do danych, opracowanie raportów, zestawień firma Vulcan opracowała program, który sprawdził się i funkcjonuje w wersji testowej we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce. Program SIGMA został wprowadzony bez żadnego wkładu finansowego ze strony Gminy i Miasta Dobczyce.

System łączność internetowej-  międzybibliotecznej MOL
Jest to pierwszy w Polsce zintegrowany system łączący wszystkie biblioteki, zarówno szkolne jak i bibliotekę publiczną z terenu Gminy w jedną całość. Pozwala na ścisłą współpracę między bibliotekami w zakresie wypożyczania książek.
Umożliwia mieszkańcom Gminy sprawdzenie zasobów bibliotecznych i wyszukanie interesującej książki w zbiorach wszystkich bibliotek.
Ze względu na rozproszenie bibliotek na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, funkcjonujących w większości przy jednostkach oświatowych i trudności w zarządzaniu ich księgozbiorem, powstał pomysł zebrania danych w jeden system.
Innowacyjność tego projektu polega na tym, że w odróżnieniu od innych funkcjonujących już systemów przeglądarek internetowych w dużych bibliotekach miejskich, system biblioteczny MOL pozwala skorzystać z zasobów wszystkich bibliotek funkcjonujących na terenie Gminy. Jest dostępny z dowolnego miejsca na świecie oraz użytkowany przez każdą osobę, która ma założoną kartę biblioteczną i nadany login i hasło.