XLV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

2017-11-29

XLV sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, odbędzie się 29 listopada  2017  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Porządek obrad:         

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLIII.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr WN-II.4131.1.34.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 października 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego odebrania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Dobczyce”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu po nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 839, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok, Uchwały Nr XXXII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.
sesja - baner