V GRAND PRIX DOBCZYC W SZACHACH

2017-10-13
Plakat V Grand Prix Dobczyc w szachach