2011 System Zarządzania Jakością

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego zgodnie
z  wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2001. Ostatnia certyfikacja odbyła się w 2011 roku.

 

 

 

 

Pierwsza certyfikacja w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce odbyła się w 2005 roku.

Przygotowania do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością rozpoczęły się w listopadzie 2002 roku. Urząd aktywnie uczestniczył w Programie Rozwoju Instytucjonalnego. Dokonano zmian administracyjnych. Powstało Biuro Obsługi Klienta, wyodrębniono Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ważnym krokiem usprawniającym działalność finansową było wprowadzenie budżetu zadaniowego pozwalającego na planowanie i kontrolę wydatków. Z myślą o klientach przygotowano również Katalog Usług Urzędu.

Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 : 2001 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

ETAP 1

Prace wdrożeniowe rozpoczęły się od wydania przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce zarządzenia w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością (Zarządzenie nr 72 z dnia 22.06.2004). Dokument ten powoływał również Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Zespół ds. Wdrożenia Systemu, złożony z pracowników Urzędu. Prace nad przygotowaniem Urzędu do wdrożenia systemu jakości były prowadzone pod kierunkiem konsultantów z Małopolskiej Agencji Doradczo Edukacyjnej w Krakowie, pani dr Barbary Fryzeł i mgr Jacka Radwana, z którą to firmą Urząd Gminy i Miasta Dobczyce podpisał umowę z dniem 3 czerwca 2004 roku. Powołany Zespół Zadaniowy przystąpił do określenia Polityki Jakości Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie, która została ogłoszona już 28 czerwca 2004r.

ETAP 2

Drugi etap rozpoczęto od wdrażania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) od szkolenia kadry kierowniczej, Pełnomocnika i Zespołu ds. SZJ. Następnie przystąpiono do szkoleń pracowników Urzędu, które obejmowały podstawową teoretyczną wiedzę dotyczącą SZJ.

ETAP 3

Następnie przystąpiono do formułowania procesów i zawierających się w nich procedur, czyli zapisów dotyczących wszystkich realizowanych działań w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce zgodnych z systemem. Ustalono i przydzielono zakres uprawnień poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Ostatecznie wytyczono sześć procesów, które zawierały 13 procedur.

ETAP 4

Przystąpiono do działań związanych z samokontrolą wdrażanego SZJ. Przeszkolono auditorów, którzy jeszcze przed auditem certyfikującym dokonali wewnętrznego sprawdzenia  funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie (audity wewnętrzne). W styczniu 2005 roku opracowano Księgę Jakości, która została wdrożona 16 lutego.

ETAP 5

Po przeprowadzonej analizie nadesłanych ofert na certyfikację systemu zgodnie normą ISO 9001:2000, spośród 9 firm, wybrano firmę TÜV Rheinland Polska

ETAP 6

Przegląd SZJ prowadzony przez kierownictwo Urzędu odbył się 10 maja 2005 roku. Na przeglądzie ustalono i wdrożono działania korygujące, cele jakościowe oraz plan poprawy jakości. 12 maja 2005 roku odbył się audit wstępny poprowadzony przez pana Artura Misiewicza, po którym wykonano, zalecone w raporcie poauditowym, działania korygujące. Audit certyfikujący odbył się w dniach 31 maja i 1 czerwca 2005 roku. Auditorzy: Artur Misiewicz, Monika Ryszkowska. Na spotkaniu zamykającym auditor wiodący poinformował Burmistrza o pozytywnym wyniku auditu. Certyfikat został wystawiony w dniu 15 czerwca 2005 roku. Uzyskany certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem jakości usług świadczonych w Urzędzie, ale przede wszystkim impulsem do ciągłej poprawy i doskonalenia funkcjonowania jednostki.