Sieraków

Sołtys: 

Zofia Misior

Skład Rady Sołeckiej: 

Janina Chmielowska
Lucyna Górecka
Zofia Hebda
Stanisław Jakubowski
Elżbieta Kosałka
Jadwiga Płatek

Powierzchnia: 

498,4 ha

Sieraków położony jest w północnej części Gminy Dobczyce. Miejscowość sąsiaduje z Dziekanowicami, Rudnikiem, Nową Wsią i Jankówką.

W skład sołectwa Sieraków wchodzą przysiółki o nazwie: Bania, Czarny, Las, Folwark, Kamionka, Zbyszkówka, Pozarek, Rajskie, Za Dworem, Bośnia, Nawsie, Grodziska, Boczoniec, Granica.
Sołectwo, zajmuje obszar 498,4 ha. Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna.
 
W Sierakowie warto zobaczyć:

Zabytkowy pałacyk z 1847 roku usytuowany w kilkuhektarowym kompleksie parkowo – leśnym starodrzewu. W latach 1986 – 2001 w sierakowskim pałacyku mieściła się unikatowa w skali regionu placówka zdrowotna - Uzdrowisko – Szpital Alergologiczny. Kuracjusze przez 24 dni korzystali z zabiegów na miejscu oraz dowożeni byli do Wieliczki do podziemnych komór leczniczych w Kopalni Soli w Wieliczce.
Krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa oraz świetych Izydora, Jana i Tekli znajdujący się przy skrzyżowaniu dród Dziekanowice – Wieliczka – Sieraków. Został ufundowany przez Jana i Teklę Czajczyk w 1881 roku.

 

Kamienną figurę Jezusa Miłosiernego znajdującą się w parku, koło dworu w Sierakowie, datowana na ok. 1847 rok.
Kamienną kapliczkę przedstawiająca Matkę Boską oraz postacie innych świętych. Kapliczka znajduje się w Sierakowie przy skrzyżowaniu dróg Dziekanowice – Wieliczka – Nowa Wieś, w pobliżu przedszkola. Została ufundowana przez Jakuba i Katarzynę Dziewońskich w 1858 roku.
Figurę przedstawiającą postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdującą się przy skrzyżowaniu dróg Dobczyce – Dziekanowice – Sieraków.

Sołectwo Sieraków
Sołectwo Sieraków

Statut Sołectwa: 

 

Statut Sołectwa Sieraków

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Sołectwo Sieraków, zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Dobczyce i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na obszarze wsi Sieraków.

2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 498,4 ha zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 2. 1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

  2)  Statutu Gminy i Miasta Dobczyce przyjętego uchwałą Nr IV/31/02 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2002 roku,

  3)  niniejszego Statutu.

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a całość jego działalności prowadzona jest w ramach Gminy i Miasta Dobczyce lub z jej upoważnienia.

3. Sołectwo posiada zdolność sądową i może występować przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania w zakresie swoich właściwości ustawowych oraz wynikających ze Statutu Gminy i Miasta Dobczyce i niniejszego Statutu.

§ 3. Ile razy w niniejszym Statucie jest mowa o:

  1)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Dobczyce,

  2)  Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobczycach,

  3)  Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce,

  4)  Urzędzie Gminy i Miasta -należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach,

  5)  Statucie Gminy i Miasta - należy przez to rozumieć Statut Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4. 1. Sołectwo może ulec zniesieniu, podlegać podziałowi, łączeniu lub zmianie granic na zasadach określonych w § 5 Statutu Gminy i Miasta.

2. W ramach Sołectwa mogą funkcjonować jednostki niższego rzędu utworzone na zasadach określonych w § 6 ust. 8 w związku z § 5 ust. 4 Statutu Gminy i Miasta.

§ 5. 1. Zadaniem Sołectwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji ich zadań.

2. Sołectwo zapewnia zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:

  1)  reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa przed organami Gminy,

  2)  inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,

  3)  zarządzanie wydzielonym Sołectwu mieniem komunalnym, w tym (dysponowanie dochodami z tego mienia),

  4)  kształtowanie zasad współżycia społecznego i organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

  5)  kultywowanie tradycji lokalnych.

§ 6. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami i zawierać z nimi porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

§ 7. 1. Działalność Sołectwa jest jawna. Ograniczenie jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania Sołectwa oznacza w szczególności prawo uzyskiwania informacji, prawo wstępu na Zebranie Wiejskie, a także dostęp do dokumentów Sołectwa, w tym protokołów i uchwał Zebrania Wiejskiego.

3. Udostępnianie informacji publicznej na temat Sołectwa odbywa się w sposób i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, Statucie Gminy oraz zarządzeniach Burmistrza.

Rozdział II

Organy Sołectwa, ich organizacja i zadania.

§ 8. 1. Organami Sołectwa są:

  1)  Zebranie Wiejskie,

  2)  Sołtys.

2. Sołtysa wspomaga w jego działaniach Rada Sołecka, jako organ doradczy Sołtysa.

3. Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecką pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru nowych.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

2. Zebranie Wiejskie stanowi ogół mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

3. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

  1)  określenie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu oraz dochodów z tego źródła - w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu przez Radę Miejską,

  2)  ustalanie kierunku działania Sołtysa oraz przyjmowanie sprawozdania z jego działalności oraz wykonania innych uchwał Zebrania Wiejskiego,

  3)  zarządzanie składnikami mienia komunalnego, przekazanego Sołectwu odrębną uchwałą oraz ustalanie sposobów korzystania z tego mienia,

  4)  zawieranie porozumień, o których mowa w § 6,

  5)  wybieranie i odwoływania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, a także określanie liczby członków Rady Sołeckiej.

4. Zebranie Wiejskie może upoważnić Sołtysa do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4.

§ 10. 1. Z zastrzeżeniem § 19, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1)  1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu,

  2)  Rady Miejskiej,

  3)  Burmistrza.

2. Wniosek o zwołanie Zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat, któremu Zebranie ma być poświęcone.

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie nie później niż 14 dni od otrzymania wniosku.

4. W razie nie wywiązania się Sołtysa z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zebranie zwołuje Burmistrz.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

2. O terminie Zebrania Wiejskiego informuje się mieszkańców co najmniej na 7 dni przed terminem w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie zawiadomień na tablicach ogłoszeń i pismo obiegowe, podając równocześnie miejsce, projekt porządku obrad oraz informacje o drugim terminie na wypadek, gdyby nie było możliwe odbycie Zebrania w pierwszym terminie.

3. Sołtys jest zobowiązany przed zwołaniem Zebrania Wiejskiego uzgodnić projekt porządku obrad oraz miejsce i termin Zebrania z Radą Sołecką.

§ 12. 1. Prawo do głosowania na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy dorośli mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. W Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji działających na terenie Sołectwa.

§ 13. 1. Zebranie jest ważne, jeżeli mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.

2. Dla podejmowania uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania obliczona według danych z gminnego rejestru wyborców.

3. Wymóg określony w ust. 2 nie obowiązuje, gdy Zebranie odbywa się w drugim terminie.

4. Dla dokonania ważnego wyboru lub odwołania Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Drugi termin Zebrania podaje się do wiadomości w trybie przewidzianym dla zwołania Zebrania Wiejskiego określonym w § 11 ust. 2. Drugi termin Zebrania następuje po 15 minutach od pierwszego terminu.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub przedstawiciel organu, na wniosek którego Zebranie Wiejskie zostało zwołane.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

3. Porządek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego Zebrania.

4. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach.

5. Uchwały, z wyjątkiem uchwał o wyborze lub odwołaniu Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez osobę wybraną przez Zebranie.

7. Kopie protokołu oraz podjęte uchwały przekazuje się do Urzędu Gminy i Miasta w terminie do 7 dni od dnia odbycia Zebrania.

8. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub inna osoba, która przewodniczyła obradom Zebrania.

9. Protokół z Zebrania Wiejskiego podpisuje Sołtys lub inna osoba, która przewodniczyła obradom oraz protokolant.

§ 15. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

2. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

  1)  zwoływanie zebrań wiejskich, co najmniej dwa razy w roku - ustalanie i podawanie do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa miejsca i terminu Zebrania oraz projektu porządku obrad, przewodniczenie Zebraniu, zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu,

  2)  organizowanie pracy i udział w pracach Rady Sołeckiej - przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń, zapewnienie odpowiednich do tematyki posiedzenia materiałów i informacji, przewodniczenie posiedzeniu,

  3)  podejmowanie działań na rzecz realizacji uchwał i wniosków Zebrania Wiejskiego oraz czuwanie nad przebiegiem ich realizacji,

  4)  składanie Radzie Sołeckiej i Zebraniu Wiejskiemu oraz Radzie Miejskiej raz w roku sprawozdań ze swej działalności,

  5)  reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy, a w szczególności przekazywanie wniosków, uwag, opinii i interwencji mieszkańców w sprawach dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa,

  6)  pełnienie roli osoby zaufania publicznego,

  7)  udział w sesjach Rady Miejskiej z prawem głosu w dyskusji oraz zgłaszania wniosków i interpelacji zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta, udział w pracach komisji Rady Miejskiej na zaproszenie ich przewodniczących,

  8)  zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy organami i jednostkami organizacyjnymi Gminy a mieszkańcami w sprawach publicznych dotyczących Sołectwa oraz troska o stan techniczny i aktualność tablic informacyjnych.

  9)  inspirowanie społecznych inicjatyw lokalnych wśród mieszkańców Sołectwa, organizowanie mieszkańców dla realizacji tych inicjatyw oraz bieżąca współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi Gminy w tym zakresie,

10)  sygnalizowanie pracownikom odpowiednich jednostek organizacyjnych Gminy:

a)  spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej,

b)  spostrzeżonych lub zgłoszonych przypadków naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, o gospodarce odpadami oraz o ochronie przyrody i krajobrazu,

c)  faktów nienależytego wykonywania zadań publicznych powierzonych przez Gminę podmiotom gospodarczym na podstawie umów,

d)  innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku Gminy lub narażaniem na uszczerbek ich interesu,

11)  udział w zarządzaniu mieniem komunalnym znajdującym się na terenie Sołectwa poprzez formułowanie wniosków i opinii dotyczących gospodarowania tym mieniem oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony tego mienia,

12)  współpraca z Urzędem Gminy i Miasta i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie sprawnej realizacji w Sołectwie zadań publicznych objętych planem wydatków budżetowych na dany rok,

13)  upowszechnianie wśród mieszkańców Sołectwa treści uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza, a w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji poprzez umieszczanie ich na tablicach ogłoszeń, rozplakatowywanie oraz informowanie w trakcie zebrań i bieżących kontaktów z mieszkańcami,

14)  udzielanie pracownikom Urzędu Gminy i Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych pomocy o charakterze informacyjnym przy wykonywaniu przez nich zadań z zakresu administracji publicznej, w szczególności w celu pozyskania danych dla bieżącej aktualizacji rejestrów i ewidencji oraz dokumentacji związanych z utrzymaniem czystości i porządku, bezpieczeństwem publicznym, obronności kraju i przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym,

15)  udzielanie informacji innym osobom w celu realizacji zadań o charakterze doraźnym (spisy powszechne, ankietowanie mieszkańców itp.)

16)  udział w spotkaniach sołtysów organizowanych przez Burmistrza,

17)  informowanie Burmistrza o planowanych terminach i tematyce zebrań wiejskich, wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

18)  przekazywanie odpowiednio Zebraniu Wiejskiemu i organom Gminy stanowisk Rady Sołeckiej.

3. Sołtys pełni swoją funkcję społecznie i korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

4. Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę Miejską odrębną uchwałą.

5. Sołtys może w uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalić dni i godziny oraz miejsce przyjmowania mieszkańców w sprawach Sołectwa. W takim przypadku powiadamia o tym przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Sołectwa oraz na swojej siedzibie.

6. W przypadku, gdy Sołtys nie może pełnić swej funkcji zastępuje go wyznaczony przez Radę Sołecką członek tej Rady.

§ 16. 1. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności, przy czym jej działalność ma charakter opiniodawczo-doradczy.

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 7 członków.

3. Rada Sołecka współpracuje z radnymi reprezentującymi Sołectwo w Radzie Miejskiej.

4. Sołtys organizuje pracę Rady Sołeckiej i przewodniczy jej obradom.

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sołeckiej.

6. Rada Sołecka wydaje opinie i zajmuje stanowiska w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie Rady Sołeckiej uczestniczący w posiedzeniu, niezależnie od tego, jakie stanowisko w danej sprawie zajęli.

7. Rada Sołecka może z własnej inicjatywy zajmować stanowiska i formułować opinie we wszystkich sprawach znajdujących się w kompetencji Sołectwa.

8. Rada Sołecka jest zobowiązana do wydawania opinii lub zajęcia stanowiska na wniosek organów Gminy lub Sołtysa.

9. Rada Gminy może na wniosek Zebrania Wiejskiego ustalić zasady, na jakich ze środków oddanych do dyspozycji Sołectwa członkom Rady Sołeckiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowej.

Rozdział III

Zasady i tryb wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 17. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej należy przeprowadzić w terminie zapewniającym ciągłość funkcjonowania Sołectwa, nie później niż w terminie 6-miesięcznym od dnia wyborów do Rady Miejskiej.

§ 18. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.

2. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania na Zebraniu Wiejskim.

§ 19. Zebranie Wiejskie, na którym ma być przeprowadzony wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Rada Miejska.

§ 20. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca.

§ 21. 1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

  1)  przyjęcie zgłoszeń kandydatów oraz uzyskanie ich zgody na kandydowanie,

  2)  przygotowanie kart do głosowania, oddzielnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej, na których umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów oraz odcisk pieczęci Sołectwa,

  3)  ustalenie i podanie do wiadomości uczestników Zebrania ważności głosu,

  4)  zapewnienie tajności głosowania,

  5)  przeprowadzenie głosowania,

  6)  ustalenie i ogłoszenie warunków głosowania,

  7)  sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Komisja Skrutacyjna może żądać od wyborcy okazania dowodu stwierdzającego tożsamość i zameldowanie na terenie Sołectwa.

3. Protokół z głosowania stanowiący załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

4. Wykorzystane karty do głosowania zapieczętowane i opisane przewodniczący Zebrania składa wraz z protokołem Zebrania w Urzędzie Gminy i Miasta.

§ 22. 1. Wybranym na Sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy największą liczbę głosów uzyskało kilku kandydatów przeprowadza się dodatkowe głosowania dla tych kandydatów.

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci otrzymali równą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

3. Wyniki głosowania podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta oraz w Sołectwie.

§ 23. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest wyborczy przeciwko ważności wyborów lub wyborowi Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu.

2. Protest może wnieść każdy stały mieszkaniec Sołectwa uprawniony do głosowania na Zebraniu Wiejskim.

3. Protest wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej, która może protest oddalić lub uwzględnić. Uwzględniając protest Rada Miejska zarządza ponowne przeprowadzenie wyborów.

4. Właściwa do rozpatrywania protestów jest Komisja Rewizyjna, która przedkłada na najbliższej sesji Rady Miejskiej projekt rozstrzygnięcia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli protest dotyczy wyboru Sołtysa, Komisja Rewizyjna może złożyć wniosek do Burmistrza o zawieszenie Sołtysa w czynnościach do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską w tej sprawie.

§ 24. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:

  1)  śmierci,

  2)  złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

  3)  utraty praw publicznych lub wyborczych,

  4)  ubezwłasnowolnienia na mocy wyroku sądowego,

  5)  utraty praw wyborczych w Sołectwie.

2. Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.

3. W pozostałych przypadkach wygaśnięcie mandatu następuje z chwilą podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały w tej sprawie.

4. W przypadku nie podjęcia przez Zebranie Wiejskie uchwały w terminie jednego miesiąca od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 mandat wygasa z mocy prawa z upływem tego terminu.

§ 25. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej mogą zostać odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli:

  1)  nie wykonują swoich obowiązków dłużej niż przez okres 3 miesięcy,

  2)  naruszają postanowienia Statutu Sołectwa lub uchwał Zebrania Wiejskiego,

  3)  dopuścili się czynu, wskutek którego utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma się odbyć głosowanie nad odwołaniem Sołtysa, członka lub członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać uzasadnienie.

4. Przed przystąpieniem do głosowania należy umożliwić zainteresowanym złożenie wyjaśnień.

5. Zebranie Wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

6. Dla przeprowadzenie głosowania, o którym mowa w ust. 6 Zebranie Wiejskie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób. Zapis § 21 stosuje się odpowiednio.

§ 26. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub odwołania Sołtysa Rada Miejska zwołuje Zebranie Wiejskie dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeśli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 2 miesiące.

3. Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swą funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.

§ 27. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia prawa Burmistrz może zawiesić wykonywanie mandatu przez Sołtysa, nie dłużej jednak niż do ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.

2. W takim przypadku Burmistrz wyznacza spośród członków Rady Sołeckiej osobę pełniącą funkcję Sołtysa.

3. O działaniach, o których mowa w ust. 1 i 2 Burmistrz zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia.

§ 28. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady Sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady Sołeckiej kolejno otrzymał największą liczbę głosów.

2. Jeżeli nie ma takiego kandydata bądź nie wyrazi on zgody na pełnienie funkcji członka Rady Sołeckiej Rada Miejska zarządza wybory uzupełniające. Zapis § 25 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Nie przeprowadza się jednak wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

Rozdział IV

Zarząd mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa.

§ 29. Sołectwo zarządza przekazanym mieniem komunalnym oraz rozporządza dochodami z tego mienia w zakresie i na zasadach określonych przez Radę Miejską.

§ 30. 1. Sołectwo może prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dochody i wydatki Sołectwa realizują dysponenci budżetu.

Rozdział V

Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa.

§ 31. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska.

2. Rada Miejska przy pomocy swej Komisji Rewizyjnej wykonuje kontrolę działalności Sołectwa w zakresie legalności, celowości, rzetelności, a w szczególności:

  1)  wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,

  2)  realizacji uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

  3)  działalności finansowej i gospodarczej,

  4)  rozpatrywanie skarg na działalność Sołectwa oraz protestów wyborczych.

3. Bieżący nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Burmistrz poprzez:

  1)  czuwanie, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia,

  2)  analizę informacji i dokumentów, które na żądanie Burmistrza przedkłada Sołtys w wyznaczonym terminie i zakresie,

  3)  uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej,

  4)  dokonywanie kontroli budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez Sołectwo,

  5)  badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie oraz czynności Sołtysa.

Rozdział VI

Przepisy końcowe.

§ 32. 1. Statut Sołectwa podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

2. Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom w siedzibie Sołectwa i Urzędzie Gminy i Miasta.