Bieńkowice

Sołtys: 

Kazimierz Jędrzejczyk

Skład Rady Sołeckiej: 

Krzysztof Kania
Stanisława Hebda
Sebastian Błaszczyk
Leszek Łobodziec
Mariusz Dzięgiel
Zenon Gwiżdż

Powierzchnia: 

273,9 ha

Bieńkowice położone są w północno – zachodniej części Gminy Dobczyce. Miejscowość graniczy z Nową Wsią, Stojowicami, Jankówką, Czechówką i Gorzkowem.

W skład sołectwa Bieńkowice wchodzą przysiółki o nazwach: Pod Sęką, Pod Granicą, Janichówka, Debina, Sikorzyniec, Błaskówka, Za Rzeką, Psina, Tłoki, Na Pastwisku
Sołectwo zajmuje obszar 273,9 ha.  Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna.

W Bieńkowicach warto zobaczyć:
 
Kapliczkę „koło Sęka” znajdującą się przy skrzyżowaniu dróg Gorzków – Nowa Wieś przedstawiającą postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętych: Antoniego, Wawrzyńca i Katarzynę. Kapliczka została ufundowana w 1876 roku przez Wawrzyńca i Katarzynę Cieślików.

Statut Sołectwa: 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1

 1. Sołectwo Bieńkowice, zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Dobczyce i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na obszarze wsi Bieńkowice
 2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 273,9 ha zaznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Gminy i Miasta Dobczyce.

§2

 1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.)
  2) Statutu Gminy i Miasta  Dobczyce przyjętego Uchwałą Nr IV/31/02 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2002 roku.
  3) niniejszego Statutu.
 2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a całość jego działalności prowadzona jest w ramach Gminy i Miasta Dobczyce lub z jej upoważnienia.
 3. Sołectwo posiada zdolność sądową i może występować przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania w zakresie swoich właściwości ustawowych oraz wynikających ze Statutu Gminy i Miasta Dobczyce i niniejszego Statutu.

§3

 

      Ile razy w niniejszym Statucie jest mowa o:

1.       Gminie - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Dobczyce,

2.       Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobczycach,

3.       Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce,

4.       Urzędzie Gminy i Miasta - należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach,

5.       Statucie Gminy i Miasta - należy przez to rozumieć Statut Gminy i Miasta Dobczyce.

§4

 1. Sołectwo może ulec zniesieniu, podlegać podziałowi, łączeniu lub zmianie granic na zasadach określonych w § 5 Statutu Gminy i Miasta.
 2. W ramach Sołectwa mogą funkcjonować jednostki niższego rzędu utworzone na zasadach określonych w § 6 ust. 8 w związku z § 5 ust. 4 Statutu Gminy i Miasta.