Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Communicare”

Przedstawiciel władz organizacji: 

Tomasz Leśniak - Prezes Stowarzyszenia

Zakres działalności: 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności:

 1. Aktywizowanie mieszkańców na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego, oświaty i ochrony zdrowia.
 2. Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturowego społeczności wiejskiej, kultywowanie tradycji.
 3. Praca na rzecz takich grup społecznych, jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety i inne.
 4. Reprezentowanie zbiorowe rodzin wiejskich wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami.
 5.  Dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju.
 6.  Propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności i zdrowego trybu życia
 7.  Rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi.
 8. Działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu. 
 10. Współpraca na rzecz wspierania działalności wiejskich Świetlic Środowiskowych, Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dobczyce i innych organizacji pozarządowych.
 11. Realizowanie wszystkich innych w granicach dozwolonych prawem Wniosków i postulatów Stowarzyszenia.

Adres: 

Kędzierzynka 96, 32-422 Stadniki