Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach

Przedstawiciel władz organizacji: 

Justyna Dudzik - Prezes

Zakres działalności: 

Cel działania:

1. KULTYWOWANIE TRADYCJI, ROZWÓJ ORAZ POMOC W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA
MERYTORYCZNO-ORGANIZACYJNEGO PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WITOLDA WYSPIAŃSKIEGO W DOBCZYCACH.
2. WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM POWIATU MYŚLENICKIEGO I SAMORZĄDAMI GMIN WSPIERAĆ
FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WITOLDA WYSPIAŃSKIEGO W DOBCZYCACH, ZWŁASZCZA
PRZEZ GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I MATERIAŁOWYCH PRZEZNACZONYCH NA
INWESTYCJE, REMONTY, ZABEZPIECZENIA PROCESU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO.
UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ NAUCZYCIELOM I UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WITOLDA
WYSPIAŃSKIEGO W DOBCZYCACH.
3. UDZIELANANIE POMOCY FINANSOWEJ NAUCZYCIELOM I UCZNIOM - CZŁONKOM
STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW I ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WITOLDA WYSPIAŃSKIEGO
W DOBCZYCACH UL. SZKOLNA 20 A FUNDUSZ ROZWOJU SZKOŁY BĘDĄCYM W SZCZEGÓLNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ.
4. INTEGROWANIE ŚRODOWISKA ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WITOLDA WYSPIAŃSKIEGO W
DOBCZYCACH W CELU KULTYWOWANIA TRADYCJI TEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
5. UDZIELANIE POMOCY MERYTORYCZNO-ORGANIZACYJNEJ NAUCZYCIELOM I UCZNIOM ZESPOŁU
SZKÓŁ IM. WITOLDA WYSPIAŃSKIEGO W DOBCZYCACH W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ
PATRIOTYCZNYCH, SPOTKAŃ TOWARZYSKICH, KONKURSÓW, IMPREZ SPORTOWYCH, WYCIECZEK
POZNAWCZO-REKREACYCJNYCH I INNYCH IMPREZ.
6. POMOC DYREKCJI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WITOLDA WYSPIAŃSKIEGO W DOBCZYCACH W
UTRZYMYWANIU KONTAKTÓW Z ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI SPOŁECZNO-UŻYTECZNYMI DLA
DOBREGO FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI.
7. WSPÓŁPRACA Z RADĄ RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WITOLDA WYSPIAŃSKIEGO W
DOBCZYCACH W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY SZKOLE.
8. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI POZALEKCYJNEJ PRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z WSZYSTKIMI
ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE SZKOŁY ORAZ UCZNIOWSKIMI KOŁAMI
ZAINTERESOWAŃ.
9. POMOC W ZWALCZANIU EWENTUALNYCH ZJAWISK PATOLOGICZNYCH ZAISTNIAŁYCH W
ŚRODOWISKU SZKOŁY ZA ZGODĄ DYREKCJI PLACÓWKI.
 
 

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20A