2006 Program "Przejrzysta Polska"

W styczniu 2006 roku zakończyła się, trwająca od stycznia 2005 roku, akcja pod hasłem "Przejrzysta Polska”, zorganizowana pod patronatem Gazety Wyborczej. Warunkiem udziału w akcji było zrealizowanie 6 zadań obligatoryjnych – obowiązkowych dla każdego samorządu biorącego udział w akcji.

Gmina Dobczyce znalazła się w gronie 403 wyróżnionych samorządów, wyłonionych spośród 775 zgłoszonych – liczba ta stanowi prawie 30% wszystkich samorządów. W województwie małopolskim certyfikat otrzymało jedynie 28 samorządów z 204 funkcjonujących, czyli niecałe 14%. W Powiecie Myślenickim certyfikat otrzymały wyłącznie dwie gminy: Dobczyce i Pcim (na 8 urzędów gmin i 1 starostwo powiatowe).
Odznaczone gminy wykonały zadania odpowiadające sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, partycypacji, przeciwdziałaniu korupcji, przewidywalności, fachowości, rozliczalności. Wszystkie zadania ocenione były przez panel ekspertów, który zaliczał realizację danego zadania. Zaliczenie wszystkich zadań obligatoryjnych uprawniało Urząd do otrzymania certyfikatu.

W ramach zasady przejrzystości Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zdeklarował się do wykonania zadania

1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie tj. Katalogu Usług.
Dodatkowym zadaniem fakultatywnym było otworzenie Biura Obsługi Klienta. BOK funkcjonuje w Urzędzie GiM Dobczyce od marca 2003 roku.
W celu przeciwdziałaniu korupcji został wypracowany i wdrożony kodeks etyczny pracowników urzędu, z którego treścią zapoznać się mozna na stronie www.dobczyce.pl oraz w BIP.
Dodatkowym zadaniem fakultatywnym było przyjęcie Kodeksu Etycznego Radnego.
Realizacja zasady partycypacji polegała na opracowaniu i wdrożeniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W ramach tej zasady opracowano i wdrożono również zadanie fakultatywne: opracowanie mapy aktywności organizacji pozarządowych uwzględniającej dane tele-adresowe, nazwiska osób do kontaktu (najczęściej prezesów) oraz opis przedmiotu działalności danej organizacji. Mapa ta ułatwia kontakt ze wszystkimi organizacjami.
W ramach przewidywalności Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zadeklarował wykonanie zadania 4.1 opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy, w którym to materiale przedstawił Program Rozwoju Lokalnego.
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych było realizacją zasady fachowości. W tym celu opracowano i wdrożono Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce stanowiącej instrukcję do procedury SZJ Szkolenia i kwalifikacje.
Urząd opracował również informator budżetowy dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” by zrealizować zasadę rozliczalności.

Udział w programie wymagał dużych nakładów pracy. Eksperci oceniający zadania stawiali wysokie wymagania wszystkim samorządom, aby opracowane dokumenty były na jak najwyższym poziomie. Przystępując do udziału w akcji chcieliśmy udoskonalić procedury obsługi oraz informowania Klientów o działaniach samorządu.

Przejrzysta Polska