Zakup nagłośnienia do auli widowiskowej i wyposażenie garderób w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach

Rodzaj dofinansowania: 

  • PROW 2014-2020 - LEADER

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
aula widowiskowa

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Cel: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców na obszarze LGD Turystyczna Podkowa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych, poprzez poprawę warunków prowadzenia działalności kulturalnej.

Operacja zakłada, że dzięki rozbudowie infrastruktury społecznej nastąpi wzrost aktywności mieszkańców oraz rozwój lokalnych inicjatyw. Zakup profesjonalnego nagłośnienia do auli widowiskowej i wyposażenie pomieszczeń garderób poprawi standard infrastruktury społecznej wykorzystywanej przez instytucje kultury, szkoły i organizacje pozarządowe. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowany zostanie spektakl słowno-muzyczny oraz przygotowany zostanie film promujący walory kulturowe oraz turystyczne obszaru LGD "Turystyczna Podkowa", który będzie wyświetlany przed imprezami odbywającymi się na auli wielofunkcyjnej.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został złożony w dniu 14.02.2022 r.

UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY została podpisana w dniu 13.05.2022 r.

Dofinasowanie w wysokości 91 478 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów  kwalifikowalnych operacji.

Koszt realizacji operacji wskazany we wniosku o przyznanie pomocy:

  • całkowite koszty realizacji: 181 588,41 zł
  • koszty kwalifikowalne: 143 767,00  zł

Promocyjny materiał filmowy: https://www.youtube.com/watch?v=r71QB4uf7TM