Budowa integracyjnego placu zabaw w Dobczycach

Rodzaj dofinansowania: 

  • PROW 2014-2020 - LEADER

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
integracyjny plac zabaw

Tytuł operacji: „Budowa integracyjnego placu zabaw w Dobczycach.”

W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Tytuł operacji: „Budowa integracyjnego placu zabaw w Dobczycach.”

W ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Cel: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców na obszarze LGD Turystyczna Podkowa ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych, poprzez budowę integracyjnego placu zabaw w Dobczycach 

Planowana operacja dotyczy budowy integracyjnego placu zabaw ułatwiającego wspólną zabawą wszystkich dzieci z włączeniem dzieci niepełnosprawnych . Obecnie barierę dla integracji stanowi brak odpowiedniego miejsca, które byłoby nie tylko dostępne, ale również atrakcyjne dla różnych grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, które na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Wykonanie placu zabaw i montaż odpowiednio zaprojektowanych i rozlokowanych urządzeń zapewni możliwość bezpiecznej zabawy i stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Jest to zadanie innowacyjne w skali gminy, bowiem na terenie Dobczyc nie ma placu zabaw uwzględniającego specjalne potrzeby dzieci niepełnosprawnych i stymulującego integrację podczas zabawy.

W ramach operacji planowana jest organizacja uroczystego otwarcia obiektu oraz przygotowanie filmu promującego walory turystyczne i kulturowe obszaru LGD Turystyczna Podkowa, który będzie wyświetlany w mediach społecznościowych prowadzonych przez Gminę oraz zostanie udostępniony współpracującym mediom.

W dniu 10.01.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. "Budowa integracyjnego placu zabaw w Dobczycach".

Dofinasowanie  w wysokości  73 174 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów  kwalifikowalnych operacji.

Całkowity koszt realizacji operacji: 193 829,60 zł.

Więcej o otwarciu: www.dobczyce.pl/integracyjny-plac-zabaw-juz-otwarty.html

Film promocyjny: https://www.myslenice-itv.pl/dobczyce-tutaj-mozliwa-jest-zabawa-bez-bari....

plac zabaw
plac zabaw
plac zabaw

Pliki: