Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)

Rodzaj dofinansowania: 

  • PROW 2014-2020 - LEADER

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
rura ściekowa

Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji związanych w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)”.

Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Sieraków poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz w miejscowości Kornatka poprzez budowę sieci kanalizacyjnej.

W wyniku realizacji operacji zakładane jest osiągniecie następującej wartości wskaźników:

  1. W zakresie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę: dla budowy - 0,689 km, dla przebudowy - 4,016 km
  2. W zakresie systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ramach realizacji budowy - 1,516 km

Umowa o przyznanie pomocy podpisana została 23.02.2021 r.

Pozyskane dofinansowanie: 2 000 000,00 zł stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Koszt realizacji operacji wskazany we wniosku o przyznanie pomocy:

Całkowite koszty realizacji: 4 000 000,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne 3 159 205,08 zł.


Dodatakowe informacje:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków

W ramach tej części operacji zaplanowano przebudowę ok 4 km wodociągu w miejscowości Sieraków. Wyremontowane również zostaną zbiorniki wody oraz wybudowana zostanie kontenerowa pompownia wody wraz z rurociągiem tranzytowym o długości ok 0,7m umożliwiająca zasilenie przebudowywanego wodociągu z miejskiej sieci wodociągowej do której wodę dostarcza MPWiK Kraków (obecnie przebudowywany wodociąg zasilany jest z ujęć własnych Gminy Dobczyce zlokalizowanych w m. Dziekanowice).  Poprawę jakości wody odczują również mieszkańcy miejscowości Rudnik i Dziekanowice, do których dzięki przedmiotowej inwestycji trafi woda o lepszych parametrach.

Eksploatowany obecnie wodociąg w miejscowości Sieraków to jeden z pierwszych wodociągów wybudowanych w latach 80 na ternie gminy Dobczyce. Stalowe rury użyte do jego budowy są w bardzo złym stanie technicznym co powoduje liczne awarie i bardzo duże straty wody. Usuwanie awarii skutkuje odrywaniem osadów nagromadzonych wewnątrz rur i okresowym pogorszeniem jakości wody na danym odcinku sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)

W ramach tej części operacji zaplanowano również budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok 1,25 km oraz odcinka sieci tłocznej o długości 0,27km z dwoma przydomowymi pompowniami ścieków. Zaplanowany do realizacji odcinek kanalizacji to uzupełnienie wybudowanej w latach 2012 – 2013 r w ramach PROW 2007-2013 kanalizacji w miejscowości Kornatka. Ścieki z wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące pompownie ścieków trafią na oczyszczalnie ścieków w Dobczycach.


Zakończono realizację inwestycji związanej z budową i przebudową sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas). W wyniku realizacji operacji wybudowano:

  • 0,758 km oraz przebudowano 5,799 km sieci wodociągowej w Sierakowie,
  • pompownie wody oraz wykonano remont zbiorników wodociągowych w Sierakowie,
  • 1,715 km łącznej długości kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Kornatce.

Całkowite koszty realizacji inwestycji: 3 651 473,04 zł, w tym koszty kwalifikowalne 2 241 881,44 zł, dofinansowanie 63,63%

tablica informująca o realizacji projektu
zbiorniki
zbiorniki
zbiorniki
wodociąg Sieraków
wodociąg Sieraków
wodociąg Sieraków
wodociąg Sieraków
kanalizacja Kornatka
kanalizacja Kornatka
kanalizacja Kornatka
kanalizacja Kornatka
tablica Kornatka