Dla przedsiębiorców

Aktualności

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzenia sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Termin rozliczania się za II półrocze 2011 upływa 31 stycznia 2012 roku.

Opłaty wnosi się za:

Zaplanowane działania

Promocja i organizacja imprez (promocja projektu i nawiązanie współpracy z gminą/instytucją norweską mającej na celu wymianę doświadczeń; promocję zdrowego stylu życia przez organizację konkursów, zawodów, festynów itp.; publikację materiałów zawierających instruktaż ćwiczeń profilaktycznych, materiałów promujących aktywność ruchową)
 

Prośba do przedsiębiorców

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL i określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Od 1 lipca 2011 r. tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.

Strony