Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM
  • działanie 10.1.2 Europejski Fundusz Społeczny

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

W ramach projektu wsparciem objęte są 3 jednostki organizacyjne Gminy Dobczyce:

  • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach,
  • Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach,
  • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach.

Celem projektu jest dostosowanie trzech Ośrodków Wychowania Przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Dofinansowanie z UE: 447 565,45 zł co stanowi 85%  całkowitych kosztów, wkład własny Gminy Dobczyce wynosi 79 000 zł.

W ramach zadania realizowane będą prace modernizacyjne oraz doposażenie placów zabaw Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Dobczycach i Brzączowicach, zakup i montaż wyposażenia sal pobytu dzieci we wszystkich trzech OWP.

Dofinansowanie obejmie łącznie 223 miejsca wychowania przedszkolnego.

W projekcie zaplanowano wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych dla 200 dzieci oraz  zajęcia dodatkowe zwiększające szanse  edukacyjne w edukacji przedszkolnej dla 19 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Projekt obejmuje również działania dla nauczycieli w celu poprawy kompetencji lub kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dla 11 nauczycieli przewidziano udział w studiach podyplomowych m.in. na kierunkach: oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna oraz surdopedagogika.

Pliki: