Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

 • RPO WM 2014-2020
 • działanie 10.1.2 Europejski Fundusz Społeczny

Okres finansowania: 

 • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - opis projektu

(data publikacji: 5 listopada 2021 r.)

W ramach projektu wsparciem objęte są 3 jednostki organizacyjne Gminy Dobczyce:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach,
 • Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach,
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach.

Celem projektu jest dostosowanie trzech Ośrodków Wychowania Przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Dofinansowanie z UE: 447 565,45 zł co stanowi 85%  całkowitych kosztów, wkład własny Gminy Dobczyce wynosi 79 000 zł.

W ramach zadania realizowane będą prace modernizacyjne oraz doposażenie placów zabaw Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Dobczycach i Brzączowicach, zakup i montaż wyposażenia sal pobytu dzieci we wszystkich trzech OWP.

Dofinansowanie obejmie łącznie 223 miejsca wychowania przedszkolnego.

W projekcie zaplanowano wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych dla 200 dzieci oraz  zajęcia dodatkowe zwiększające szanse  edukacyjne w edukacji przedszkolnej dla 19 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Projekt obejmuje również działania dla nauczycieli w celu poprawy kompetencji lub kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dla 11 nauczycieli przewidziano udział w studiach podyplomowych m.in. na kierunkach: oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna oraz surdopedagogika.


Ruszyły prace modernizacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach

(data publikacji: 25 listopada 2021 r.)

W tym miesiącu rozpoczęły się prace modernizacyjne w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach. W ramach prowadzonej inwestycji odnowiona zostanie sala najmłodszej grupy przedszkolnej, w której przeprowadzone zostanie malowanie ścian i wymiana podłogi. Dodatkowo, łazienka mieszcząca się przy sali dostosowana zostanie dla osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami obejmą także kolejne zadania w ramach tej inwestycji – wykonanie specjalnego wejścia oraz pochylni.


Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - rekrutacja do projektu rok 2021

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce”, który jest realizowany w: Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach, oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach oraz oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania Dziekanowicach

Zgłoszenia na zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z treścią ww. regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w placówkach biorących udział w projekcie: w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach, oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach oraz oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach, a także w Biurze Projektu (Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, pok. 003) oraz na stronach szkół, przedszkola i Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Poniżej linki z dokumentami rekrutacyjnymi w poszczególnych placówkach:

https://ps1.dobczyce.pl/projekt/rozwoj-edukacji-przedszkolnej-w-gminie-dobczyce-rekrutacja-do-projektu

https://sp-brzaczowice.pl/rozwoj-edukacji-przedszkolnej-w-gminie-dobczyce

http://spdziekanowice.szkolnastrona.pl/a,370,rusza-rekrutacja-do-projektu-rozwoj-edukacji-przedszkolnej-w-gminie-dobczyce

Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne.


Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce - rekrutacja do projektu rok 2020

 

Gmina Dobczyce wraz z jednostkami organizacyjnymi tj.: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach oraz Szkoła Podstawowa w Dziekanowicach ogłasza rekrutację dla nauczycieli do udziału w projekcie pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce.

W ramach wsparcia dla nauczycieli przewidziano udział w studiach podyplomowych dla 11 chętnych osób z trzech ośrodków Wychowania Przedszkolnego (Dobczyce, Brzączowice, Dziekanowice).

Celem wsparcia jest nabycie przez nauczycieli systemu wartości i postaw zawodowych, przygotowujący do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności do rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci, oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych
i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym
w szczególności dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Głównym celem podnoszenia kwalifikacji nauczycieli jest stworzenie warunków do edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz rodzajami niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Projektu – pokój nr 003 w  Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce lub w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego tylko i wyłącznie u Dyrektorów placówek, pełniących funkcję asystenta koordynatora.

Termin składania dokumentów: do 18 marca 2020 r. do godziny 14.

Informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc na numer:

 • 12 37 21 787– Agnieszka Trąbka-Kursa
 • 12 27 11 621– Grażyna Kwiecińska
 • 12 27 11 058 – Elżbieta Dąbrowska
 • 12 27 11 302 – Bogdan Czarnik

Projekt Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

 


Magiczny dywan w Przedszkolu Samorządowym nr 1

(data publikacji: 4 stycznia 2021 r.)
W ramach projektu sfinansowany został zakup magicznego dywanu do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach. Magiczny dywan to multimedialne urządzenie edukacyjne zawierające w sobie komputer, projektor i zestaw czujników ruchu. Obraz wyświetlany jest na podłodze i tworzy wirtualny "Magiczny dywan" na którym dzieci przezywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukacje.
 
Magiczny Dywan posiada wiele funkcji, wspierających rozwój dzieci:
 • Rozwija dużą motorykę, wykorzystując różnorodność ćwiczeń ruchowych,
 • Wpływa pozytywnie na interakcje między dziećmi,
 • łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy rywalizacji,
 • pozytywnie wpływa na koncentracje dziecka,
 • kształtuje nawyk powtarzania

Materiały dydkatyczne trafiły do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach

(data publikacji: 1 lutego 2021 r.)

W ramach realizacji zadania „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce” zakupiono materiały dydaktyczne dla kolejnej placówki wychowania przedszkolnego z gminy Dobczyce – Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach.

Do placówki trafiły m.in. oprogramowania logopedyczne, lustro logopedyczne, pomoce do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, zestawy do integracji sensorycznej oraz inne pomoce dydaktyczne: worek do boksowania złości, kolorowe poduchy – emocje.

Zakupione materiały dydaktyczne wykorzystywane będą do organizowanych w ramach projektu zajęć specjalistycznych. Będą to zajęcia dodatkowe, prowadzone będą zgodnie z  zaleceniami zawartymi w opiniach poradni specjalistycznych.

Zajęcia rozpoczną się już wkrótce. W najbliższych dniach ogłoszona zostanie rekrutacja na zajęcia dodatkowe dla trzech Ośrodków Wychowania Przedszkolnego z naszej gminy, w których realizowany jest projekt:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1,
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej iw Brzączowicach,
 • Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach.

Pomoce zakupiono już dla dwóch Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, pozostał do zrealizowania zakup dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzączowicach.

dzieci bawiące się na magicznym dywanie w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach
dzieci bawiące się na magicznym dywanie w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach
dzieci bawiące się na magicznym dywanie w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach
mata sensoryczna z wypukłościami
poduszki z grafikami emocji
dzieci bawią się na poduszkach z minkami odpowiadającymi emocjom
dzieci z muzycznymi bransoletami siedzące na dywanie
lustro logopedyczna w sali logopedycznej
materiały dydaktyczne do zajęć logopedycznych
materace i ławki do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
zabawa przedszkolaków z chustą klanza
modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach
modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach
modernizacja sali przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach
dostosowanie łazienki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Pliki: