Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

  • POIiŚ

Okres finansowania: 

  • 2007-2013

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce przyjęty!

29 października 2015 roku na sesji Rada Miejska w Dobczycach podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. ”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce”. Jest to dokument strategiczny, którego głównym celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a przede wszystkim w kierunku redukcji gazów cieplarnianych, racjonalnego wykorzystania energii oraz wzrostu udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto zawiera planowane do realizacji działania (inwestycyjne i nieinwestycyjnie), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach.  Dokument ten jest spójny z Wieloletnim Planem Finansowym Gminy Dobczyce i jest kluczowy, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020 na zadania takie jak termomodernizacje budynków, wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii czy działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję). Stąd też zbieżność perspektywy czasowej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce z nową perspektywą finansową UE, która służy realizacji „Strategii Europa 2020”. Jednym z celów polityki spójności w latach 2014-2020 jest właśnie wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Na przygotowanie powyższego dokumentu Gmina Dobczyce uzyskała dofinansowanie w kwocie 74 795,75 zł w ramach  konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 dotyczącego Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zapraszamy do zapoznania się treścią Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce!

Uchwała Nr XIV/75 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce".

Uchwała Nr XX/127 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/75 rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 paździenika 2015r.

Badania ankietowe dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce" sierpień/wrzesień 2015

Informujemy, że Centrum Doradztwa Energetycznego sp. z o.o., firma wyłoniona w drodze przetargu prowadzi od sierpnia do września 2015 r. badanie ankietowe dotyczące „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce” wśród mieszkańców gminy (z wyłączeniem osiedli Jagiellońskiego i Piastowskiego). Przeszkoleni ankieterzy będą prosić Państwa o dane dotyczące budynków. Są to informacje dotyczące m.in. zużycia energii elektrycznej, gazu (warto mieć przy sobie ostatnie faktury za prąd i gaz), ocieplenia budynku, roku produkcji pieca centralnego ogrzewania, szacunkowego zużycia paliwa oraz liczby pokonywanych kilometrów. Zebrane dane pozwolą na opracowanie bazy inwentaryzacyjnej pozwalającej na ocenę, pod względem ekonomicznym i ekologicznym gospodarki energią w mieście, a także inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Końcowym etapem prac będzie opracowanie dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce” wraz z bazą inwentaryzacyjną, które umożliwią starania o zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację, zastosowanie odnawialnych źródeł energii itp.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które są właścicielami/zarządcami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce o udział w badaniu. Ankietę będzie wypełniał przeszkolony ankieter, a samo badanie potrwa zaledwie kilka minut. Wszystkie Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych. Prosimy o poświęcenie kilku minut na pytania zadane przez ankietera. Badanie będzie prowadzone do końca września. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

UWAGA: Ankieterzy będą legitymować się stosownym Zaświadczeniem z podpisem burmistrza i pieczęciami Gminy i Miasta Dobczyce.

Gmina Dobczyce przystąpiła do przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że gmina Dobczyce przystąpiła do opracowania: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Dobczyce”. Dokument ma zawierać plan działań na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej daje gminie Dobczyce oraz jej mieszkańcom możliwość ubiegania się w najbliższej przyszłości o dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego Unii Europejskiej.

Innymi słowy będzie szansa zdobycia środków na m.in. działania termomodernizacyjne dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, budowę obiektów pasywnych/ energooszczędnych i wymianę urządzeń na energooszczędne. Na opracowanie planu Gmina Dobczyce uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Właściwe sporządzenie planu jest związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się na terenie gminy. W związku z tym, w najbliższych miesiącach zostanie przeprowadzone badanie ankietowe na temat źródeł ciepła w budynkach ogrzewanych. Poprowadzą je przeszkoleni ankieterzy. Zebrane dane pozwolą na opracowanie planu, realnego do przeprowadzenia na terenie naszej gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza. Plan zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Miejskiej i to ona zadecyduje o jego dalszej realizacji. Państwa udział w badaniu ankietowym jest niezbędny i pozwoli na zebranie rzetelnych danych koniecznych do przygotowania planu. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość.

Pliki: