Odnowa Centrum Wsi w Stojowicach i Stadnikach

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 
Projekt „Wzmocnienie roli centrum Stojowic i Stadnik jako przestrzeni spotkań i rekreacji”
 
Celem projektu jest wzmocnienie roli centrum Stojowic i Stadnik jako przestrzeni spotkań i rekreacji, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań służącego odbudowie tożsamości i integralności wsi. Projekt przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności miejscowości przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ich centrum.
 
Zakres prac:
 
  • Budowa terenu rekreacji z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw w Stojowicach (wstępne roboty ziemne, nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnie żwirowe, nawierzchnie z kostki, urządzenie placu zabaw. Budowa terenu rekreacji z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw w Stojowicach stanowić będzie miejsce rekreacji i spotkań, będzie służyła lokalnej społeczności i turystom. Tutaj będzie można organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne krzewiące rozwój fizyczny i duchowy, podtrzymujące tradycje ludowe. Realizacja zadania stanowi pierwszy etap szerszego przedsięwzięcia służącego zagospodarowaniu i porządkowaniu przestrzeni publicznej w centrum Stojowic. 
  • Restauracja kapliczek w Stojowicach (restauracja kapliczki z 1890 roku). Zadanie polegające na renowacji krzyża z wizerunkiem Pana Jezusa usytuowanym na cokole. Na cokole znajduje się postać Matki Boskiej, a poniżej Chrystus w III upadku. Kapliczka ma około 4,5 metra wysokości, wykonana jest z kamienia.
  • Adaptacja pomieszczeń pod widownią sali gimnastycznej w Stadnikach (Ścianki działowe
  • Tynki cementowo wapienne, posadzki, okna, stolarka drzwiowa, malowanie, okładziny ścian, instalacja elektryczna, instalacja c.o., instalacja wod-kan., system monitoringu). Zadanie inwestycyjne stanowi kontynuację dotychczasowych działań. Pod widownią wybudowanej w roku 2006 sali gimnastycznej znajduje się pomieszczenie, które jest w stanie surowym. Dzięki przeprowadzonym pracom wykończeniowym dostępne będą pomieszczenia służące pobudzeniu aktywności sportowej lokalnej społeczności. Powstałe zaplecze umożliwi również stworzenie oferty na zagospodarowanie czasu wolnego i może stanowić element produktu turystycznego. Celem operacji jest uzupełnienie oferty dostępnej w centrum miejscowości dla mieszkańców i turystów.
Wykonanie pomieszczeń pod widownią sali gimnastycznej w Stadnikach
GIPS BUD
Koszt wykonania: 99 886,02 zł brutto 
 
Z nowo powstałych szatni mają korzystać użytkownicy sali gimnastycznej jak i miejscowy klub sportowy Huragan Stadniki
 
 
Całkowity koszt projektu: 511 011,74 zł 
Wnioskowane dofinansowanie: 314 566,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Konsultacje społeczne
Badania ankietowe wśród mieszkańców Stojowic
 
W kwietniu 2007 roku wśród mieszkańców Stojowic przeprowadzono anonimową ankietę w celu zebrania opinii w związku z opracowywaniem dokumentów strategicznych przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. Wyniki ankiety miały m.in. służyć opracowaniu planu odnowy miejscowości Stojowic, co pozwoliło przygotować i zgłosić do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projekt służący poprawie warunków życia mieszkańców Stojowic. 
W roku 2008 trwały prace nad dokumentacją techniczną oraz przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W lutym 2009 roku Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stojowic, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach przyjęto „Plan Odnowy Miejscowości Stojowice”. W marcu 2009 roku Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stadniki, a następnie Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach przyjęto „Plan Odnowy Miejscowości Stadniki”. Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów w dniu 31 marca 2009 roku złożono wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji pt.: „Wzmocnienie roli centrum Stojowic i Stadnik jako przestrzeni spotkań i rekreacji” w Departamencie Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Po złożeniu uzupełnień, w dniu 15 grudnia 2009 r. podpisano Umowę o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Pana Wojciecha Kozaka – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Pana Romana Ciepielę – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a Gminą Dobczyce reprezentowaną przez Pana Marcina Pawlaka – Burmistrza Gminy Dobczyce przy kontrasygnacie Pani Marii Skiby – Skarbnika Gminy Dobczyce. 
 
 
Plan odnowy miejscowości Stojowice
 
Zakończono prace nad Planem Odnowy Miejscowości Stojowice, który zawiera m.in. informacje o występujących problemach i koniecznych inwestycjach. Ważnym dla tego rodzaju dokumentu są konsultacje społeczne przeprowadzone z mieszkańcami Stojowic.
Mieszkańcy uznali, że w pierwszej kolejności należy wykonać boisko sportowe i place zabaw. W związku na ograniczone środki finansowe na realizację zadania postanowiono wyłączyć z opracowania projektowego teren przyległy do strażnicy w kierunku zachodnim od drogi gminnej będący własnością OSP. Jednocześnie zobowiązali burmistrza do podjęcia działań służących pozyskaniu terenu po GS Zakliczyn w celu realizacji inwestycji poprawiającej standard istniejącego parkingu.
 
Analizując dokładnie projekt części rekreacyjnej mieszkańcy zaproponowali, by zrezygnować z piaskownicy i wprowadzić atrakcyjniejsze urządzenia takie jak: zjazd linowy, huśtawka bocianie gniazdo oraz piłkarzyki betonowe. Ustalono, iż dokładny zakres zmian projektu zostanie ustalony z projektantem podczas roboczego spotkania w Urzędzie.