Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu

Rodzaj dofinansowania: 

 • Interreg Polska - Słowacja

Okres finansowania: 

 • 2014-2020

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
renowacja kapliczki w Stojowicach

Nazwa projektu: "Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Nazwa projektu: "Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu".

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Okres realizacji mikroprojektu: 2020 - 2021

Całkowita wartość projektu: 106 390,08 w tym:

 • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 73 430,80   (w tym dla Gminy Dobczyce 39 326,48 )
 • środki z budżetu państwa: 8 325,68 € (w tym dla Gminy Dobczyce 2 313,32  )
 • wkład własny: 24 633,60 (w tym dla Gminy Dobczyce 4 626,65 )

Całkowita wartość projektu dla Gminy Dobczyce: 46 266,45 (w tym dofinansowanie 41 639,80 €).

Projekt realizowany przez Gminę Dobczyce (partner wiodący) wraz z partnerami: Obec Vitanova oraz Obec Cimhova.

Opis projektu:

Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego funkcjonuje na dwóch płaszczyznach: w sferze sacrum i profanum. Widoczne jest to w sposób szczególny na terenach wiejskich i w niewielkich miasteczkach, a przejawia się w kulturze materialnej, jak i niematerialnej. Tę pierwszą widać szczególnie w architekturze: kościoły, kapliczki, przydrożne krzyże są stałym wyznacznikiem krajobrazu pogranicza i wpisują się w życie jego mieszkańców.

Projekt realizowany wspólnie przez Gminę Obec Vitanova oraz Obec Cimhova przyczyni się do ocalenia 9 zabytkowych obiektów kultury materialnej na pograniczu i zwiększy wiedzę mieszkańców na temat ochrony zabytków. Nie bez znaczenia pozostaje także konieczność pielęgnowania kultury niematerialnej, stąd w ramach projekty pielęgnowane i popularyzowane będzie wspólne dziedzictwo kulturowe. Służyć temu będą spotkania realizowane w każdej z partnerskich gmin wraz z prezentacją wybranych zagadnień kultury niematerialnej pogranicza (równocześnie polskich i słowackich ich elementów) realizowane z udziałem najstarszych i najmłodszych mieszkańców gminy. Działania te wspomoże także wydana publikacja dokumentująca wyznaczniki kultury niematerialnej obszaru.

Transgraniczne rezultaty projektu będą trwałe: odwołują się do wiedzy, umiejętności i świadomości mieszkańców (spotkania), będą służyć rozwojowi turystyki na obszarze projektu, zachowają na długie lata część zabytkowych obiektów pogranicza.

Cel główny projektu:

Ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury (chrześcijańskiej i świeckiej) na obszarze gmin: Dobczyce, Obec Vitanova oraz Obec Cimhova oraz ich promocja wśród mieszkańców obszaru realizacji mikroprojektu oraz turystów odwiedzających polsko-słowackie pogranicze.

Projekt zakłada przekazanie wiedzy, umiejętności oraz popularyzację i zachowanie wybranych elementów niematerialnego dziedzictwa kultury pogranicza - zarówno tej wypływającej z religii, jak i świeckiej - wiejskiej - tak wśród mieszkańców, jak i osób odwiedzających obszar realizacji projektu. Służyć temu będą spotkania mieszkańców, wydane w formie drukowanej i elektronicznej publikacje promujące dziedzictwo kultury niematerialnej pogranicza, promocja projektu.

Prace konserwatorskie wykonane przy 9 kapliczkach i krzyżach przyczynią się do zachowania ich przed zniszczeniem, a wykład nt. ochrony zabytków pozwoli zahamować dalszy proces degradacji tego typu obiektów. Dla mieszkańców mają one bowiem znaczenie często fundamentalne – odwołują się do ich religijności, upamiętniają ważne wydarzenia rodzinne, historyczne, budują poczucie przynależności do przestrzeni kulturowej pogranicza/ Dla turystów poszukujących oryginalnych, nowych form zwiedzania obszaru, będą cennymi obiektami, wartymi zobaczenia, zachęcającymi do przyjazdu i pozostania w poszczególnych miejscowościach realizacji mikroprojektu. Pomocą będzie dla nich broszura z wkładką nt. wykonanych remontów i poglądową mapką.

Grupy docelowe:

 • mieszkańcy obszaru wsparcia
 • osoby odwiedzające ibszar wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalno-rekreacyjnej obszaru objętego Programem

W Gminie Dobczyce w ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie przy następujących obiektach zabytkowych:

 • barokowej kamiennej kapliczce z rzeźbą św. Floriana w Dobczycach
 • kapliczce w formie groty, umiejscowionej w lipie "Marysieńka" w Dobczycach
 • kamiennej kapliczce Męki Pańskiej typu słupowego w Stojowicach

W Vitanovej w ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie przy następujących obiektach zabytkowych:

 • kamiennej polichromowanej kapliczce św. Rocha
 • przydrożym krzyżu kamiennym z postacią Jezusa Chrystusa oraz przedstawieniem Bolejącej Madonny stojącej u podstaw krzyża
 • kapliczce Najświętszej Marii Panny w typie komkowym

W Cimhovej w ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie przy następujących obiektach zabytkowych:

 • kamiennym krzyżu z postacią Jezusa Chrystusa oraz Bolejącej Madonny u podstaw krzyża
 • kamiennym krzyżu z postacią Jezusa Chrystusa oraz przedstawieniem św. Piotra stojącego u podstawy krzyża
 • kamiennym krzyżu z postacią Jezusa Chrystusa oraz przedstawieniem niezidentyfikowanego świętego stojącego u podstaw krzyża
renowacja kapliczki w Stojowicach
renowacja kapliczki w Stojowicach
renowacja kapliczki umiejscowionej w lipie "Marysieńka"