Zaplanowane działania

Promocja i organizacja imprez (promocja projektu i nawiązanie współpracy z gminą/instytucją norweską mającej na celu wymianę doświadczeń; promocję zdrowego stylu życia przez organizację konkursów, zawodów, festynów itp.; publikację materiałów zawierających instruktaż ćwiczeń profilaktycznych, materiałów promujących aktywność ruchową)
 
Budowa otwartych terenów rekreacji dziecięcej (zagospodarowanie terenów gminnych w centrach sześciu miejscowości przez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą sportową)
 
Badania profilaktyczne (badania przesiewowe w zakresie wad postawy dzieci i młodzieży oraz badania kontrolne)
 
Szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie metod badań wad postaw
 
Zajęcia pozalekcyjne oraz organizacją współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
 
Etapy wdrażania projektu
 
maj 2005 Informacja o Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego
czerwiec – listopad 2005 Przygotowanie projektu
30 listopada 2005 Złożenie wniosku o dofinansowanie
28 kwietnia 2006 Informacja, że projekt został zarekomendowany do realizacji przez Komitet Sterujący
sierpień 2006 Kompletny wniosek przekazany do Biura Mechanizmu Finansowego EOG do Brukseli
8 marca 2007 Komitet Mechanizmu Finansowego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu
18 września 2007 Podpisanie umowy finansowej

Całkowite koszty projektu

Całkowite koszty projektu € 425 711
- część inwestycyjna € 306 654 
- część nieinwestycyjna € 119 056 
Przyznana kwota dofinansowania € 336 824

Koszty w rozbiciu na poszczególne miejscowości
 

Koszty inwestycyjne w miejscowości Kwota
Dobczyce 834 874 zł
Brzączowice 135 295 zł
Dziekanowice 134 400 zł
Nowa Wieś 186 828 zł

 

W roku 2007 koszty realizacji całości projektu „Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w gminie Dobczyce” (wraz z zaplanowanymi imprezami integracyjnymi) wyniosły 

Źródło dofinansowania

Projekt „Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w Gminie Dobczyce” uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ta bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 
Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 2003 roku kraje EFTA korzystające z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny Unii Europejskiej przyznały mniej zamożnym państwom UE (tj. nowym członkom Unii Europejskiej z 2004 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii) wsparcie na lata 2004-2009 w łącznej wysokości 1,170 mld euro, z tego Polsce została przyznana kwota w wysokości 533,51 mln euro.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Rozpoczęto realizację projektu Otwarte Tereny Rekreacji Dziecięcej Gminy Dobczyce

Skąd pomysł na budowę Otwartych Terenów Rekreacji Dziecięcej?

Pomysł na budowę placów zabaw to wynik przeprowadzonych badań z udziałem środowisk lekarskiego i nauczycielskiego przy współpracy z mieszkańcami i Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce. Zidentyfikowano wówczas alarmujący trend wzrostu wad postawy, który zauważony został w wysokim stopniu wśród dzieci w wieku 10-15 lat.  Wskazano, iż na terenie Gminy Dobczyce brakuje placów zabaw, a zniszczona i nie spełniająca norm bezpieczeństwa infrastruktura dziecięca nie nadaje się do użytku. Istotnym faktem jest również odnotowany w raportach policyjnych fakt wzrostu aktów wandalizmu, będący w pewnym stopniu wynikiem braku zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

Finansowanie przedsięwzięcia

W związku z tym konieczne stało się podjęcie kroków zmierzających do poprawy tego zjawiska. Ze względu na trudności w udźwignięciu całości kosztów związanych z budową nowych, profesjonalnych placów zabaw, z budżetu Gminy, rozpoczęły się starania o unijne środki finansowe do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wniosek złożony w 2005 roku został zakwalifikowany, co, biorąc pod uwagę dużą liczbę odrzuconych projektów – na 371 zgłoszonych, dofinansowanie uzyskały 22 projekty – stanowi duże osiągnięcie naszej Gminy.
Przyznana w ramach priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem (Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego) pomoc finansowa stanowi szansę i pozwala podjąć działania służące poprawie zaistniałej  sytuacji.
Koszty realizacji Otwartych Terenów Rekreacji Dziecięcej, zakonczonych już prac w miejscowościach Dziekanowice, Nowa Wieś, Brzączowice przedstawia się następująco: 
Dziekanowice Koszt zadania: 134 400,13 zł
Nowa Wieś Koszt zadania: 186 828,71 zł
Brzączowice Koszt zadania: 135 295,67 zł

Wyposażenia placów zabaw

„Szkółka strażacka” – ścieżka zdrowia o podwyższonym stopniu trudności, bezpieczny tor saneczkowy, ścieżki dla biegów przełajowych na nawierzchni żwirowej i trawiastej, bieżnia,  piaskownica do skoku w dal, place zabaw dla dzieci wyposażone w zjeżdżalnie, pomosty ruchome, drabinki, system platform, wieże, pochylnie, itp. to niektóre elementy, które zostaną zainstalowane w tym roku w miejscowościach Brzączowice, Dziekanowice i Nowa Wieś.
Każdy z zaprojektowanych terenów rekreacyjno – sportowych ma charakter otwarty, ale różni się układem funkcjonalnym i zawiera odmienny zestaw urządzeń. Dzięki temu na terenie Gminy powstanie sieć otwartych terenów rekreacji dziecięcej, które będą się wzajemnie uzupełniać, co stanowi większą atrakcję dla korzystających i umożliwia wymianę i organizację różnorakich imprez.
Place zabaw zostały zaprojektowane w ten sposób, by w wolny czas umożliwić wypoczynek całym rodzinom. Dzięki zróżnicowaniu stopnia trudności zainstalowanych elementów, znajdzie się tu więc miejsce na zabawy dzieci w każdym wieku. Wszystko komponuje się z zielenią, która daje również możliwość zorganizowania rodzinnego pikniku.
Szerokie koncepcje architektoniczne, bogate w infrastrukturę dziecięcą zostały w części okrojone ze względów na możliwości finansowe. Wybrano istotne elementy infrastruktury. Nie zamyka to jednak drogi do dalszego rozwoju i poszerzania inwestycji w przyszłych latach.

Rozwój aktywności ruchowej

Budowa infrastruktury rekreacji dziecięcej stanowi zatem jedynie niezbędną bazę do organizowania i przeprowadzania zajęć, rozbudzania wśród najmłodszych aktywności ruchowej. Realizacja tego zadania rozpocznie się od przeprowadzenia badań przesiewowych wśród dzieci i młodzieży, w celu dokładnego zdiagnozowania występujących wad postawy w badanej populacji. 
Ważne zadanie stoi przed nauczycielami wychowania fizycznego, którzy będą prowadzić zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz koordynować organizację konkurencji międzyszkolnych i międzygminnych (razem około 2050 godzin zajęć rocznie w okresie 3 –letniego trwania projektu – obecnie prowadzonych jest tylko 700 godzin pozalekcyjnych).
W okresie letnim planowane jest przeprowadzenie rodzinnych festynów rekreacyjno – sportowych oraz imprez integrujących lokalną społeczność, podczas których mieszkańcy będą mogli urzeczywistnić swoje pomysły dotyczące zagospodarowania zielenią tych terenów. Planowane jest rodzinne sadzenie drzew, krzewów i kwiatów.

Priorytet – bezpieczeństwo

W trosce o dzieci, mimo poniesienia dużo większych nakładów finansowych, zdecydowano się na zainstalowanie urządzeń, które będą spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty.

Lokalizacja

Place zabaw powstaną przy szkołach podstawowych i będą otwarte dla mieszkańców Gminy. Taka właśnie lokalizacja zapewni projektowanym obiektom długoletnią trwałość.
Wybrana lokalizacja daje również możliwość realizacji zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach projektu. Bez konieczności pokonywania dużego dystansu, uczniowie będą mogli aktywnie spędzać wolny czas, np. w oczekiwaniu na transport do domu, a także w dni wolne od nauki i w wakacje. 
W miejscowościach takich jak Kornatka, Stadniki, Brzączowice, Nowa Wieś, Dziekanowice, to właśnie okolice szkół stanowią centra wsi, łatwo dostępne, często odwiedzane, skupiające życie lokalnej społeczności. Miejscowości te położone są w atrakcyjnym otoczeniu krajobrazowym są często odwiedzane przez turystów, członków rodzin mieszkających w miastach oraz uczestników „zielonych szkół”.

Kolejne inwestycje

Na tym nie koniec inwestycji. W kolejnych latach podobne place zabaw zostaną wybudowane w Dobczycach, w sąsiedztwie budowanego gimnazjum,  Kornatce i Stadnikach. Organizację przetargu na teren zabaw przy nowym gimnazjum w Dobczycach przewiduje się na rok 2008 a na miejscowości Kornatka i Stadniki na rok 2009.

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Szczegółowy opis projektu - do pobrania144.5 KB