Zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja – etap I przygotowanie dokumentacji

Głównym celem projektu była ochrona zasobów kulturowych przed zniszczeniem i zakładany rezultat jakim było opracowanie specjalistycznej dokumentacji pozwalającej podjąć działania konserwatorskie służące zabezpieczeniu reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach został osiągnięty.

Zakres prac w 2006 roku:

1) inwentaryzacja metodą fotogrametrii reliktów murów Starego Miasta oraz zabezpieczeń wykonywanych w latach poprzednich między bramą a schodami wykonana przez KPG 
sp. z o.o. w Krakowie

2) inwentaryzacja przebiegu murów na całej długości ze wskazaniem lokalizacji niewidocznych na powierzchni reliktów murów wykonana przez dr arch. Waldemara Niewaldę

3) badania architektoniczno-historyczne, łącznie z kwerendą historyczną dotyczącą zespołu zabytków przeprowadzone przez dr arch. Waldemara Niewaldę i mgr Halinę Rojkowską

4) ekspertyza stanu technicznego muru wraz z rozpoznaniem geologicznym dla murów na działce nr 1831 wykonana przez dr inż. Stanisława Kaczmarczyka z uwzględnieniem badań geotechnicznych przeprowadzonych przez inżyniera Adama Wierzbę

5) opracowanie koncepcji zabezpieczenia murów na działce nr 1831, skarpy i prac konstrukcyjnych wykonane przez dr inż. Stanisława Kaczmarczyka w oparciu o koncepcję aranżacji murów miejskich na działce 1831 opracowaną przez arch. Waldemara Niewalda.

Zakres prac w 2007 roku:

1) Ocena stanu technicznego pozostałych (tj. położonych poza działką 1831) zidentyfikowanych fragmentów murów wraz z sugestią dalszych czynności konserwatorskich przygotowana przez dr inż. Stanisława Kaczmarczyka

2) Sprawozdanie z badań archeologicznych na Starym Mieście w Dobczycach przeprowadzonych pod kierunkiem Ewy Kwaśniewskiej

3) Program konserwatorski – użytkowy ogólny dla całego założenia Starego Miasta opracowany przez dr arch. Waldemara Niewalda i dr inż. Stanisława Kaczmarczyka

4) Program konserwatorski – użytkowy szczegółowy dla fragmentów murów na działce nr 1831 opracowany przez mgr Bożenę Kłyszcz, dr arch. Waldemara Niewalda i dr inż. Stanisława Kaczmarczyka

5) Dokumentacja projektowa stabilizacji reliktów murów na działce 1831 autorstwa dr inż. Stanisława Kaczmarczyka

6) Kosztorys i STWiO dla planowanego zadania inwestycyjnego  dotyczącego reliktów murów na działce nr 1831 przygotowany przez mgr inż. Marcina Sieję

Wykonawca: dr inż. arch. Waldemar Niewalda oraz dr inż. Stanisław Kaczmarczyk

Termin wykonania: 2007 rok

Koszt wykonania: 125 000,00 zł

Wkład własny: 42 500,00 zł

Dofinansowanie:

82 500,00 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Operacyjny: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego