Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niezdów, Skrzynka i Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Okres finansowania: 

  • 2021-2027

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niezdów, Skrzynka i Dobczyce
Gmina Dobczyce, reprezentowana przez zastępcę burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edytę Podmokły podpisała umowę z Konsorcjum Firm Hydroterm Sp. z o.o. (lider) i Inwestycje Liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o. (partner), reprezentowanym przez prezesa zarządu Hydroterm Grzegorza Jarmułę oraz prezesa zarządu Invest-Line Krzysztofa Sędłaka, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce”. W podpisaniu umowy, które miało miejsce 8 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce uczestniczyli: kierownik referatu inwestycji Konrad Skiba, radny Paweł Nowak oraz sołtys Niezdowa Anna Szymska i sołtys Skrzynki Kazimierz Irzyk.
 
Jest to kolejna ważna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowana przez Gminę Dobczyce. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Niezdów, Skrzynka oraz Dobczyce na ul. Skrzyneckiej i ul Widokowej, umożliwi podłączenie ok. 127 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię ścieków w Dobczycach.
 
Jak mówi wiceburmistrz Edyta Podmokły – Jest to istotne zadanie z zakresu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie gminy, które niesie ze sobą wiele korzyści dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Dobczyce stała się jednym z priorytetowych zadań gminy. Niedawno podpisaliśmy umowę z wykonawcą na rozbudowę kanalizacji w Kornatce w przysiółku Zalas oraz budowę i przebudowę wodociągu w Sierakowie. Realizacje tych inwestycji pozwolą na znaczną poprawę standardu życia mieszkańców tych miejscowości.
 
Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową na obszarze inwestycji i zapewni oczyszczenie ścieków do poziomu wymaganego przepisami prawa. Realizacja znacząco wpłynie na poprawę komfortu mieszkańców oraz jakości środowiska. Do sieci kanalizacji miejskiej podłączone zostaną budynki dotychczas wyposażone w zbiorniki na nieczystości płynne. Inwestycja zapobiegnie ewentualnym zanieczyszczeniom gleb i wód gruntowych spowodowanym nieszczelnością tych zbiorników.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach umożliwi także w przyszłości dalszą rozbudowę systemu kanalizacji w Skrzynce oraz podłączenie kolejnych miejscowości tj. Stadnik i Kędzierzynki.
 
Koszt inwestycji wyniesie 6 244 710,21 zł. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie złożonego przez Gminę wniosku w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno–ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w ubiegłym roku Gminie Dobczyce przyznana została pożyczka w wysokości 5 077 000,17 zł, która zostanie częściowo umorzona po osiągnięciu określonego efektu rzeczowego.
 
Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2022 r.
 
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie: www.wfos.krakow.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl.
 
 „Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”
 

30 lipca 2021 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, podpisana została umowa pożyczkowa na finansowanie budowy kanalizacji w miejscowościach Dobczyce, Skrzynka oraz Niezdów. W podpisaniu umowy z ramienia gminy uczestniczyli burmistrz Tomasz Suś oraz zastępca Skarbnika Renata Banowska. 

podpisanie umowy z wykonawcą kanalizacji
obszar planowanej rozbudowy kanalizacji
podpisanie umowy na pożyczkę
budowa kanalizacji
budowa kanalizacji
budowa kanalizacji
budowa kanalizacji
budowa kanalizacji
budowa kanalizacji