Projekt "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce"

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM 2014-2020
  • Działanie 9.1 Aktywna integracja

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Projekt Gminy Dobczyce - Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, PODDZI

AŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia pt.: „Jestem i działam - Aktywne Dobczyce”.

W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Wsparciem projektu jest objętych 30 osób, w tym osoby niepełnosprawne co najmniej 10% osób uczestniczących w projekcie. Na realizację projektu jest przeznaczona kwota 255 500,00 zł.

Kwota projektu ogółem na l. 2019-2020  255 000,00 zł.

W tym: dofinansowanie  217 100,00 zł.

Wkład własny    38 400,00 zł.

Roczna kwota projektu 127 750,00 zł.
W tym: dofinansowanie  108 550,00 zł.
 Wkład własny    19 200,00 zł.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie budynku Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, czynne: poniedziałek, w godzinach 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek, w godzinach 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

Zadania realizowane w projekcie:

Dla każdego uczestnika projektu opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

Będą realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu
o ścieżkę reintegracji, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w szerokie kompetencje społeczne, zwłaszcza w zakresie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, wzmocniona zostanie u nich zdolność podejmowania decyzji a także w uzasadnionych przypadkach podniesione zostaną ich kompetencje zawodowe (kursy zawodowe). Część uczestników poprzez udział w zorganizowanych stażach dostanie szanse do powrotu na rynek pracy. Zakłada się, że uczestnictwo w stażach będzie szansą na zdobycie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców.