Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I

Rodzaj dofinansowania: 

 • RPO WM 2014-2020
 • działanie 6.3 - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Okres finansowania: 

 • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2020
park miejski

Projekt obejmuje działania inwestycyjne związane z budową parku miejskiego i trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Raby. Będą one służyć rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś: 6. Dziedzictwo regionalne
Działanie: 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałanie: 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje działania inwestycyjne służące rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. Zakres rzeczowy obejmuje zadania mające stworzyć podstawową publiczną infrastrukturę rekreacyjną wokół której w kolejnych etapach będzie rozbudowywana oferta turystyczna:

Park miejski – rozbudowa publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • wykonanie ścieżki po lewej stronie Raby łączącej teren parku z mostem
 • uporządkowania terenu parku
 • modernizacja nawierzchni w parku i wykonanie alejek parkowych
 • oświetlenie i monitoring
 • budowa infrastruktury technicznej - (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, wodociąg)        
 • budowa placu zabaw
 • modernizacja budynku zaadaptowanego na punkt obsługi turystycznej
 • rozbudowa parkingu
 • mała architektura i siłownia zewnętrzna
 • budowa eko placu zabaw
 • zieleń - nasadzenia

Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż Raby

 • modernizacja istniejącego ciągu pieszo - rowerowego
 • budowa ciągu pieszo - rowerowego

Cele projektu
Cel ogólny zakłada, iż gmina Dobczyce w pełni wykorzystywać będzie posiadane zasoby i walory w procesie rozwoju turystyki i zwiększania jej roli w lokalnej gospodarce. Możliwość uprawiania aktywnej rekreacji w otoczeniu Zbiornika będzie czynnikiem mającym korzystny wpływ na wzrost liczby turystów, co doprowadzi do zwiększenia popytu na usługi turystyczne w gminie Dobczyce. W długim okresie przyczyni się to do pełnego wykorzystania potencjału posiadanego przez Zbiornik oraz do rozwoju turystyki na obszarze objętym projektem.

Oddziaływanie

 • rozwój infrastruktury turystycznej;
 • wzmocnienie roli turystyki w lokalnej gospodarce;
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego posiadanego przez obszar gminy i cały obszar powiatu myślenickiego;
 • stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia na terenie gminy i powiatu;
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy, pełniejsze wykorzystanie potencjału Zbiornika Dobczyckiego na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców;
 • poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie gminy, w szczególności przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz turystów;
 • podniesienie atrakcyjności gminy i powiatu, zarówno dla ich mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz poprawa konkurencyjności obszaru.

Koszty i finansowanie

 • Całkowity koszt projektu: 5 423 358,69 zł
 • Wydatki kwalifikowane: 5 277 090,67 zł
 • Wartość dofinansowania: 3 957 817,92 zł (co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu), w tym:
  - współfinansowanie UE: 3 562 036,12 zł
  - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 395 781,80 zł
  - wkład własny Gminy: 1 465 540,77 zł

Przygotowanie projektu i wynik oceny

W dniu 17.02.2017 r. w związku z naborem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,  nr konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny RPMP.06.03.03-12-0323/17.

W wyniku ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej projekt spełnił kryteria wyboru projektów do dofinansowania i został umieszczony na Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. Lista ta stanowi załącznik do Uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

W dniu 16.01.2018 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0323/17-00-XVIII/574/FE/17.