Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM 2014-2020
  • działanie 6.3 - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2020
korty tenisowe

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II to projekt realizowany na terenie gminy Dobczyce, kontynuujący budowę produktu turystycznego opartego o potencjał Zbiornika Dobczyckiego.

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś: 6 Dziedzictwo regionalne

Działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Przedmiot projektu

Projekt realizowany na terenie gminy Dobczyce, kontynuuje budowę produktu turystycznego opartego o potencjał Zbiornika Dobczyckiego, składa się z następujących zadań:

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - korty

- budowa infrastruktury technicznej kortów            

- budowa kortów tenisowych

- modernizacja budynku zaadaptowanego na zaplecze kortów tenisowych

- wyposażenie obiektów kortów

Zadanie obejmuje budowę 3 kortów tenisowych i ścianki tenisowej oraz przebudowę budynku na zaplecze kortów (szatnie z umywalniami, pomieszczenia sanitarne wc, gabinet, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia magazynowe i kotłownie).

Cele projektu

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest rozwój turystyki w gminie Dobczyce i w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o posiadane zasoby i walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz pełne wykorzystanie turystyczno-rekreacyjnego potencjału Zbiornika.

Cel bezpośredni przedmiotowego projektu to kompleksowe zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na rzecz rozwoju jego turystycznej i rekreacyjnej funkcji.

Oddziaływanie projektu

Założono, iż do długofalowego oddziaływania projektu należy m.in.:

• rozwój infrastruktury turystycznej;

• wzmocnienie roli turystyki w lokalnej gospodarce;

• pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego posiadanego przez obszar gminy i cały obszar powiatu myślenickiego;

• stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia na terenie gminy i powiatu;

• poprawa jakości życia mieszkańców gminy, pełniejsze wykorzystanie potencjału Zbiornika Dobczyckiego na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców;

• podniesienie atrakcyjności gminy i powiatu, zarówno dla ich mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz poprawa konkurencyjności obszaru.

Koszty i finansowanie

- Całkowita wartość projektu: 1 584 653,94 zł

- Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 117 448,99 zł

- Przyznane dofinansowanie: 754 278,04 zł (67,50% wydatków kwalifikowanych)

- Wkład własny Gminy: 830 375,90 zł 

Okres realizacji projektu: 2018-2020 

Przygotowanie projektu i wynik oceny

W dniu 17.02.2017 r. w związku z naborem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,  nr konkursu RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny RPMP.06.03.03-12-0324/17.

W wyniku ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej projekt spełnił kryteria wyboru projektów do dofinansowania i został umieszczony na Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. Lista ta stanowi załącznik do Uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

W dniu 21.03.2018 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0324/17-00-XVII/86/FE/18.

W dniu 06.10.2020 r zawarto aneks związany z rezygnacją z realizacji zadania Modernizacja kąpieliska.

Projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II”, nr RPMP.06.03.03-12-0324/17 realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020