Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM 2014-2020
  • działanie 11.1 - Rewitalizacja miast

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2019
wizualizacja zmodernizowanego i rozbudowanego przedszkola nr 3

Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka.

Przedmiot projektu

Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń przedszkola pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów, uzupełnienie programu użytkowego o salę wielofunkcyjną, adaptację w części na potrzeby żłobka, przeniesienie oraz adaptację części magazynowej na kuchnię oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. W projektowanej inwestycji zaplanowano siedem oddziałów przedszkolnych (jeden na parterze przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz sześć na piętrze) oraz oddział żłobka zlokalizowany na parterze.

W zakres projektu wchodzi również dobudowa skrzydła pełniącego funkcję komunikacyjną i umożliwiającego lokalizację dwóch sal edukacyjnych oraz sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcję sali gimnastycznej, jadalni oraz miejsca występów dla dzieci z pomieszczeniami pomocniczymi.

W zakresie zagospodarowania terenu planowane jest przeniesienie furtki do osi głównego wejścia i modernizację części rekreacyjnej dla dzieci.

Projekt składa się z następujących zadań:

Przebudowa budynku

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykończeniowe

- instalacje

- zagospodarowanie terenu

Zakup wyposażenia

- zakup wyposażenia oddziału żłobka

- zakup wyposażenia przedszkola

- zakup wyposażenia kuchni

Partycypacja społeczna

- przeprowadzenie warsztatów projektowych, które włączą rodziców i opiekunów dzieci w tworzenie programu funkcjonowania przedszkola. Zaplanowano realizacje 3 cyklów warsztatów (dla rodziców dzieci przedszkolnych, dla rodziców chętnych do skorzystania z usług żłobka oraz dla mieszkańców).

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej gminy Dobczyce. Projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury społecznej, z której korzystają mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz zwiększy jakość i dostępność usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji.

Koszty i finansowanie

- Całkowita wartość projektu: 5 679 833,52 zł

- Wartość dofinansowania: 4 246 037,59 zł (co stanowi 75,00% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu), w tym:

- współfinansowanie UE:   3 679 899,24 zł

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:  566 138,35 zł

- Wkład własny Gminy: 1 433 795,93 zł

Okres realizacji projektu: 2018-2019

 

Przygotowanie projektu i wynik oceny

W dniu 07.07.2017 r. w związku z naborem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych,  nr konkursu RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny RPMP.11.01.02-12-0895/17.

W wyniku ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej projekt spełnił kryteria wyboru projektów do dofinansowania i został umieszczony na Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. Lista ta stanowi załącznik do Uchwały Nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r.

W dniu 27.04.2018 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMP.11.01.02-12-0895/17-00-XVII/145/FE/18.

W 2019 roku zakończono rzeczowo-finansową realizację projektu. Zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 26.02.2020 r. wartość całkowita inwestycji: 6 559 613,16 zł, dofinansowanie: 3 850 425,87 zł, w tym współfinansowanie UE: 3 337 035,75 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 513 390,12 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka”, nr RPMP.11.01.02-12-0895/17 realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-07-05 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-07-05 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-07-05 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-07-05 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-11-30 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-11-30 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-11-30 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2018-11-30 Budowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji
2019 - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach po modernizacji