Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III

Rodzaj dofinansowania: 

 • RPO WM 2014-2020
 • działanie 6.3 - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Okres finansowania: 

 • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś: 6. Dziedzictwo regionalne

Działanie: 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Poddziałanie: 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje działania inwestycyjne służące rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. Zakres rzeczowy obejmuje działania mające stworzyć podstawową publiczną infrastrukturę rekreacyjną wokół której będzie rozbudowywana oferta turystyczna. Projekt realizowany na terenie gminy Dobczyce, w bezpośrednim otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego składa się z następujących zadań inwestycyjnych:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wzgórza staromiejskiego

 • uczytelnienie przebiegu murów miejskich z południowej strony wzgórza pozwalające na likwidację metalowego ogrodzenia
 • wykonanie ścieżki pieszej od bramy miejskiej do zamku wzdłuż południowej części murów miejskich
 • wykonanie kładki pozwalającej na komunikację wzgórza Starego Miasta z zaporą
 • ścieżka wokół kościoła
 • modernizacja ścieżki łączącej wzgórze z ul. Podgórską
 • uporządkowanie zieleni
 • przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul. Podgórskiej

Zamknięcie pętli turystycznej parking - kładka - wzgórze

 • modernizacja i przebudowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż Węgielnicy (trasa 23a).

 

Cele projektu

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego jakim jest rozwój turystyki w gminie Dobczyce i w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o posiadane zasoby i walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz pełniejsze wykorzystanie turystyczno-rekreacyjnego potencjału Zbiornika poprzez rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Zbiornika.

 

Cel bezpośredni przedmiotowego projektu to kompleksowe zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na rzecz rozwoju jego turystycznej i rekreacyjnej funkcji.

 

Oddziaływanie projektu

Założono, iż do długofalowego oddziaływania projektu należy m.in.:

• rozwój infrastruktury turystycznej;

• wzmocnienie roli turystyki w lokalnej gospodarce;

• pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego posiadanego przez obszar gminy i cały obszar powiatu myślenickiego;

• stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia na terenie gminy i powiatu;

• poprawa jakości życia mieszkańców gminy, pełniejsze wykorzystanie potencjału Zbiornika Dobczyckiego na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców;

• podniesienie atrakcyjności gminy i powiatu, zarówno dla ich mieszkańców, jak również inwestorów i turystów oraz poprawa konkurencyjności obszaru.

 

Koszty i finansowanie

 • Całkowita wartość projektu: 7 743 190,23
 • Wartość dofinansowania: 5 210 156,32 zł (co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu), w tym:
 • współfinansowanie UE:   4 689 140,68 zł

                        - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:  521 015,64 zł

 • Wkład własny Gminy: 2 533 033,91 zł

 

Okres realizacji projektu: 2018-2022

Przygotowanie projektu i wynik oceny

W dniu 17.02.2017 r. w związku z naborem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,  nr konkursu RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny RPMP.06.03.03-12-0332/17.

W wyniku ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej projekt spełnił kryteria wyboru projektów do dofinansowania i został umieszczony na Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu. Lista ta stanowi załącznik do Uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r.

W dniu 06.07.2018 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMP.06.03.03-12-0332/17-00-XVII/229/FE/18.


Warto wspomnieć, że kładka pieszo-rowerowa uzyskała wyróżnienia/nagrody, m.in.:

 • wyróżnienie w Grand Prix Nagroda Architektoniczna POLITYKI, Warszawa, 07.06.2022 r.;
 • Grand Prix Polska Architektura XXL 2021 w kategorii krajobraz, Łódź, 01.06.2022 r.;
 • Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza w kategorii „Przestrzeń publiczna”, Kraków, 23.02.2023 r.                                                                    

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III”, nr RPMP.06.03.03-12-0332/17 realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020