Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM 2014-2020
  • działanie 4.4 - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w Gminie Dobczyce - ilustracja przykładowa

Nazwa projektu: „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

Nazwa projektu: „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

Numer i nazwa Działania: Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Numer i nazwa Poddziałania:  Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Beneficjent: Gmina Dobczyce

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2020

Stan realizacji  - w trakcie realizacji

Koszty i finansowanie

Całkowity koszt realizacji projektu -  482 693,53 zł

Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie 474 356,65 co stanowi 98,27% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Wkład własny Gminy Dobczyce wynosi 8 336,88 zł

Przygotowanie projektu i wynik oceny

W dniu 10.02.2017 w związku z naborem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR,  nr konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny RPMP.04.04.03-12-0150/17.

W wyniku pozytywnego przejścia ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej projekt został umieszczony na liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. Lista ta stanowi załącznik do Uchwały Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017r.

W dniu 27.12.2017r. Gmina Dobczyce podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM) Umowę nr RPMP.04.04.03-12-0150/17-00-XVII/534/FE/17 o dofinansowanie niniejszego projektu.

 

Przedmiot projektu

Projekt pn. „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” zakłada poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Dobczyce, która osiągnięta będzie przez realizację następujących zadań:

- Wymiana starych nieekologicznych, nisko sprawnych piecy opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich wysokosprawnymi, ekologicznymi kotłami z automatycznym podajnikiem paliwa. Zadanie to dzielić się będzie na dwa działania:

* wymiana kotłów,

* prace przystosowawcze wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej

 

Cele projektu

Projekt pn. „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zastąpienie starych nieekologicznych piecy nowoczesnymi wysokosprawnymi kotłami z automatycznym podajnikiem paliwa. Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie niskiej emisji czyli ilości szkodliwych substancji i pyłów emitowanych do atmosfery. Wpływ wspomnianych wcześniej substancji jest najbardziej odczuwalny w najbliższej okolicy źródła emisji i w trakcie emisji. Zastosowanie nowego wysokosprawnego urządzenia spalającego lepszej jakości paliwo jest w stanie natychmiast po jego zamontowaniu wpłynąć pozytywnie na jakość powietrza w jego najbliższym otoczeniu.

 

Oddziaływanie

Do skutków długofalowych projektu pn. „Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce” zaliczyć należy poprawę stanu powietrza w ujęciu globalnym poprzez zmniejszenie ilości substancji szkodliwych i pyłów (powstałych w wyniku spalania) transportowanych z masami powietrza na dalsze odległości oraz ograniczeniu zużycia paliw gorszej jakości.