„Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe”

Rodzaj dofinansowania: 

  • RPO WM 2014-2020
  • działanie 4.4 - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
Program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w Gminie Dobczyce - ilustracja przykładowa

Nazwa projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

Numer i nazwa Działania: Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Numer i nazwa Poddziałania:  Poddziałanie 4.4.2 obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Beneficjent: Gmina Dobczyce

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 27.12.2020

Stan realizacji  - zakończony

Koszty i finansowanie

Całkowity koszt realizacji projektu -  1 649 544,99 zł

Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie 1 612 496,83 zł co stanowi 97,7% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu

Wkład własny Gminy Dobczyce wynosi 37 048,16 zł

Przygotowanie projektu i wynik oceny

W dniu 10.02.2017 w związku z naborem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,  nr konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny RPMP.04.04.02-12-0159/17.

W wyniku pozytywnego przejścia ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej projekt został umieszczony na liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. Lista ta stanowi załącznik do Uchwały Nr 1436/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017r.

W dniu 27.12.2017r. Gmina Dobczyce podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą RPO WM) Umowę nr RPMP.04.04.02-12-0159/17-00-XVII/528/FE/17 o dofinansowanie niniejszego projektu.

Przedmiot projektu

Projekt pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe” zakłada poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Dobczyce, która osiągnięta będzie przez realizację następujących zadań:

- Wymiana starych nieekologicznych, nisko sprawnych piecy opalanych paliwami stałymi i zastąpienie ich wysokosprawnymi, ekologicznymi kotłami spalającymi paliwa gazowe lub biomasę. Zadanie to dzielić się będzie na dwa działania:

* wymiana kotłów,

* prace przystosowawcze wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej

- Organizacja systemu kontroli

Cele projektu

Projekt pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe” ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zastąpienie starych nieekologicznych piecy nowoczesnymi wysokosprawnymi kotłami spalającymi paliwa gazowe lub biomasę. Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie niskiej emisji czyli ilości szkodliwych substancji i pyłów emitowanych do atmosfery. Wpływ wspomnianych wcześniej substancji jest najbardziej odczuwalny w najbliższej okolicy źródła emisji i w trakcie emisji. Zastosowanie nowego wysokosprawnego urządzenia spalającego czystsze paliwo jest w stanie natychmiast po jego zamontowaniu wpłynąć pozytywnie na jakość powietrza w jego najbliższym otoczeniu.

Oddziaływanie

Do skutków długofalowych projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe” zaliczyć należy poprawę stanu powietrza w ujęciu globalnym poprzez zmniejszenie ilości substancji szkodliwych i pyłów (powstałych w wyniku spalania) transportowanych z masami powietrza na dalsze odległości oraz ograniczeniu zużycia paliwa kopalnych zużywanych przez nowe urządzenia (wyższa sprawność).

Podsumowanie

W ramach projektu wymieniono 110 starych źródeł ciepła na nowoczesne gazowe i opalane biomasą.

Wydatki ogółem: 1 556 532,24 zł

Dofinansowanie: 1 531 145,09 zł

Wkład własny: 25 387,15 zł