Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce

Rodzaj dofinansowania: 

  • POIiŚ

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach

Tytuł projektu: ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach”

Zadanie polega na modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Modernizacja oczyszczalni postrzeganej jako całość będzie miała wymiar zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Wymiar ilościowy odnosi się do znacznego powiększenia faktycznej przepustowości oczyszczalni. Wzrośnie zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię, jak i przepustowość hydrauliczna. Wymiar jakościowy odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do usuwania zanieczyszczeń. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni pozwoli także na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków surowych, jak również poprawie ulegnie istniejący stan techniczny oczyszczalni

Zakres projektu obejmuje obiekty nowoprojektowane oraz modernizowane w stopniu przystosowującym układ technologiczny pracy oczyszczalni do aktualnych wymogów ochrony środowiska z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych.

Projekt umożliwi rozbudowę i poprawę stanu systemu gminnej kanalizacji. Przyczyni się także do dostosowania gminnej infrastruktury kanalizacyjnej do wymogów prawa środowiskowego, zarówno polskiego, jak i unijnego oraz do poprawy warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno – gospodarczego terenu objętego inwestycją.

Cel główny projektu to „Podniesienie atrakcyjności Gminy Dobczyce oraz jakości życia jej mieszkańców poprzez utworzenie kompleksowego systemu gospodarki ściekowej na obszarze objętym projektem, umożliwiającego poprawę stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie ryzyka jego zanieczyszczenia oraz wypełnienie obowiązujących uregulowań polskich i unijnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej”.

Zgodnie z Aneksem nr 3 podpisanym w dniu 21.01.2020r.:

Całkowity koszt projektu: 24 532 595,23 zł

Wydatki kwalifikowane: 14 926 020,75 zł

Dofinansowanie: 12 687 117,63 zł

Okres kwalifikowania wydatków: 01.10.2016 r. – 31.08.2020 r.

Zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa”

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z jedną sieciową pompownią ścieków. W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 1 938 m oraz jednej pompowni sieciowej i dwóch pompowni przydomowych.

Zgodnie z Aneksem nr 4 podpisanym w dniu 27.08.2020r.:

Rozszerzono realizację projektu o zadania nr:

  • 5. Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa        
  • 6. Nadzór inwestorski dla zadania 5

Całkowity koszt projektu: 26 639 044,86 zł

Wydatki kwalifikowane: 14 926 020,75 zł

Dofinansowanie: 12 687 117,63 zł

Okres kwalifikowania wydatków: 01.10.2016 r. – 31.12.2021 r.                     

 

Zgodnie z Aneksem nr 5 podpisanym w dniu 30.10.2020r.:

Całkowity koszt projektu: 26 639 044,86 zł

Wydatki kwalifikowane: 16 370 213,91 zł

Dofinansowanie: 13 914 681,82 zł

Okres kwalifikowania wydatków: 01.10.2016 r. – 31.12.2021 r.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dobczycach
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
Budowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa