Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego

Rodzaj dofinansowania: 

 • POIiŚ

Okres finansowania: 

 • 2007-2013

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2015
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego

Podpisanie umowy i opis projektu

W dniu 30 lipca 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet: I, Gospodarka wodno -  ściekowa, działanie 1.1, Program wodno –ściekowy w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

KOSZTY:

Koszt całkowity projektu

44 225 722,30

Koszt całkowity projektu w kwocie netto

36 065 996,78 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych

32 226 591,24 zł

Kwota dotacji

27 392 602,55 zł

  CEL PROJEKTU:

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Dobczyce oraz w gminie Siepraw leżących w sąsiedztwie Zbiornika Dobczyckiego, poprzez likwidację źródeł zanieczyszczeń w ochronie środowiska przez właściwe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych i przemysłowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony zasobów wodnych nie tylko gminy Dobczyce, czy gminy Siepraw, ale również Małopolski.

Ochrona Zbiornika Dobczyckiego, stanowiącego ujęcie wody pitnej dla Krakowa i okolicznych gmin jest priorytetem w celach strategicznych obu Gmin.  Projekt wpłynie na poprawę stanu sanitarnego  gminy Dobczyce i gminy Siepraw, a zwiększenie stopnia skanalizowania obu gmin, znaczne ułatwi życie mieszkańców terenu objętego projektem.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

 • ochrony wód Zbiornika Dobczyckiego stanowiącego ujęcie wody pitnej dla Krakowa i okolicznych gmin
 • ochrony wód rzeki Skawinki i rzeki Sieprawki, na których znajdują się ujęcia wody pitnej dla miejscowości Skawina i Krzyszkowice, 
 • poprawy jakości wód powierzchniowych, głębinowych, w tym wody pitnej,
 • zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie odbioru ścieków bytowo-gospodarczych, 
 • poprawy komfortu życia mieszkańców gmin, co wpłynie na zniwelowanie różnic pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, realizując politykę równości szans,
 • poprawy możliwości zagospodarowania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych,
 • zmniejszenia ilości ścieków nieoczyszczonych i o niskim stopniu oczyszczenia,
 • ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
 • zwiększenia możliwości wykorzystania walorów środowiskowych gmin, 
 • poprawy jakości gleby,
 • zwiększenia atrakcyjności obszaru obu gmin dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych, 
 • poprawy atrakcyjności turystycznej gmin Dobczyce i Siepraw poprzez wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z braku właściwej infrastruktury kanalizacyjnej i niedostatecznego oczyszczania ścieków,
 • wzrostu możliwości rozwoju inicjatywy agroturystycznej na terenie gmin.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Zadania budowlane zrealizowane w ramach projektu

Długość wykonanej kanalizacji [km]

Gmina Dobczyce

 

Kontrakt I - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobczyce

5,61

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobczyce - przyłącza realizowana w ramach kontraktu I

1,98

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa

23,05

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzączowice - Górki i Stojowice

13,85

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stojowice - uzupełnienie

1,44

Budowa kanalizacji sanitarnej Brzączowice Pod Las

2,39

Razem

48,32

Gmina Siepraw

 

Kontrakt II- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Siepraw

28,24

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siepraw i Łyczanka

4,9

Razem

33,14

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sieprawiu

1szt

W wyniku zrealizowania projektu zostało wybudowane:
•  81,46 km sieci kanalizacji sanitarnej
•  20 szt. przepompowni ścieków (12 szt. w  Gminie  Dobczyce i 8 szt. gminie Siepraw)

Z wybudowanej kanalizacyjni korzystać będzie 3653 osób z terenu gmin Dobczyce i Siepraw

Zakupiony został również sprzęt niezbędny  do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji wybudowanej w ramach projektu

 

W Gminie Dobczyce

- samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji

- koparko – ładowarka

- samochód ciężarowy

- samochód asenizacyjny o pojemności zbiornika 8m3

- zestaw asenizacyjny ciągnik z kabiną + beczka

-  przenośne samojezdne urządzenie do monitoringu kanalizacji

 

 

W Gminie Siepraw

- ciągnik i beczka asenizacyjna

- przenośny agregat prądotwórczy

- lokalizator nielegalnych przyłączy

- wybierak do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych

- samojezdna kamera do monitoringu kanalizacji

- maszyna do mechanicznego czyszczenia rur

- kontener otwarty–2szt,

- ciśnieniowa maszyna do czyszczenia kanalizacji

ODDZIAŁYWANIE:

Najistotniejszymi problemami, które mogą zostać rozwiązane dzięki realizacji inwestycji są:

 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych i głębinowych, w tym wody pitnej poprzez odprowadzanie słabo oczyszczonych ścieków komunalnych,
 • pogarszająca się jakość wód, spowodowana brakiem właściwego oczyszczania ścieków sanitarnych,
 • niski stopień skanalizowania, co obniża atrakcyjność gmin,
 • ograniczenie możliwości wykorzystania walorów środowiska naturalnego gmin,
 • pogarszająca się jakość środowiska naturalnego, co ogranicza szanse rozwoju gmin, 
 • brak spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej zostały zakończone.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego