Przygotowania dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego

Rodzaj dofinansowania: 

  • MRPO
  • MRPO - działanie 9.3

Okres finansowania: 

  • 2007-2013

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje
koncepcja kładki biegnącej ze Wzgórza Zamkowego na koronę zapory

Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców potrzebom władze samorządowe od wielu lat zabiegają o rozszerzenia funkcji Zbiornika Dobczyckiego o rekreację. Zmiana w 2012 roku rozporządzenia dotyczącego stref ochronnych ujęcia wody stanowi szansę dla zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego dla celów rekreacyjnych i edukacyjnych. Wskazana w projekcie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2012 możliwość uzyskania dofinansowania dla projektu dotyczącego kompleksowego zagospodarowania zbiornika stanowiła impuls dla wspólnych działań gmin Dobczyce, Myślenice i Siepraw sformalizowanych zawartą w dniu 27.03.2014 roku umową partnerską. Wspólnie złożony wniosek pozwolił na pozyskanie z działania 9.3. „Przygotowanie Inwestycji Strategicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwoty 500 000 zł na „”.

Umowę o dofinansowanie projektu MRPO.09.03.00-12-025/14 podpisano 28.07.2015 i przystąpiono do zlecania prac projektowych. Dla Gminy Dobczyce zostanie opracowana:

  • Koncepcja kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych wokół zbiornika szlakami tworzących pętle oraz dokumentacji technicznej traktów wraz z infrastrukturą turystyczną dla I etapu prac.

   Zadanie jest realizowane przez firmę VENIT na podstawie umowy zawartej w dniu 09.01.2015 r. Została przedstawiona wstępna koncepcja przebiegu tras.

  • Koncepcja ogólna zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Dobczycach i projekty techniczne elementów tego zagospodarowania.

  Zadanie jest realizowane przez firmę OVE ARUP na podstawie umowy zawartej w dniu 15.10.2014 r. Została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania z inwentaryzacją oraz kompleksowa koncepcja zagospodarowania terenu poniżej   wzgórza starego miasta oraz wzgórza staromiejskiego. Projektant przystępuje do opracowania projektów technicznych: przejścia z zapory na wzgórze starego miasta z punktem widokowym /trawers/; parkingu przy ul. Podgórskiej;  zagospodarowania wzgórza staromiejskiego obejmującego: mury miejskie, ścieżki po starym mieście i Przedbroniu, oświetlenie i małą architekturę,

  • Wariantowe studium wykonalności.

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy mieszkańców gminy Dobczyce na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektów zagospodarowania wzgórza staromiejskiego oraz terenu poniżej wzgórza starego miasta w Dobczycach.

 

Gdzie: Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe

Kiedy: 8 kwietnia 2015r., godz. 16.00

W ramach dotychczasowych prac projektowych opracowano koncepcje zagospodarowania wzgórza staromiejskiego oraz terenu poniżej wzgórza starego miasta i zapory w Dobczycach. Dla części elementów koncepcji zostanie opracowana szczegółowa dokumentacja dla potrzeb uzyskania pozwoleń budowlanych oraz na potrzeby wyboru wykonawcy robót.

Do podstawowych elementów koncepcji wzgórza należą ustanowienie ciągu pieszego i rowerowego łączącego koronę zapory ze wzgórzem, rewitalizacja istniejących oraz nowe ciągi komunikacyjne, częściowa rekonstrukcja murów starego miasta wraz z nowymi elementami małej architektury.

Obszar ulicy Podgórskiej stanowić będzie zrewitalizowaną przestrzeń dla mieszkańców i turystów. Umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu, organizację imprez plenerowychj i obsługę ruchu turystycznego. W pierwszym etapie zrealizowany zostanie parking samochodowy.

Zapropnowane rozwiązania przyczynia się do znaczącego wzrostu atrakcyjności tych terenów, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Podpisanie umowy przez gminy: Dobczyce, Siepraw i Myślenice

Burmistrzowie gmin: Dobczyce, Myślenice oraz wójt Sieprawia oraz panie skarbnik, podpisali 27 marca 2014 roku porozumienie w sprawie ustalenia zasad przygotowania dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”, dla którego przewidziano dofinansowanie w ramach MRPO 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 9 Pomoc techniczna, działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gotowa koncepcja pozwoli na szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia w ramach programów realizujących politykę spójności na przedsięwzięcie inwestycyjne określone w koncepcji realizacji inwestycji strategicznej Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. Przedmiot umowy określa zakres i zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron związanych z realizacją.

- Po długich przygotowaniach nadchodzi wreszcie właściwy czas, byśmy tak jak reprezentujemy: gminę Dobczyce, Myślenice i Siepraw, zajęli się ważnym problemem – powiedział na wstępie Burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak. - Bardzo wierzę, że Jezioro Dobczyckie nie będzie ogrodzone drutem kolczastym, jak dotychczas i że wspólnie, co jest największym osiągnięciem tego projektu, połączymy swoje siły, możliwości (...), by dać szansę rekreacji mieszkańcom, w pierwszej kolejności naszych gmin, a następnie by móc otworzyć się na mieszkańców Województwa Małopolskiego i szerzej. Burmistrz wyraził przekonanie, że Zbiornik wcześniej, czy później, będzie dostępny. Jak mówił, pierwsza przystań jest już gotowa, by można było korzystać ze statku, który został zwodowany.

- Dziękujemy Dobczycom za objęcie roli lidera tego projektu – mówił podczas spotkania burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski – że możemy być w takim partnerstwie i liczymy na to, że będziemy współpracować nie tylko w tej kadencji, ale również w następnych latach, które będzie rodziło owoce, aby można było wykreować i sprzedać na zewnątrz ten piękny produkt turystyczny, jakim jest Zbiornik.

Równie zadowolony ze współpracy był wójt Sieprawia Tadeusz Pitala.

- Bez inwestycji, które w Dobczycach i Sieprawiu realizujemy dotychczas, nad Zbiornikiem Dobczyckim, dotyczący kanalizacji, bez współpracy z Dobczycami, nie moglibyśmy zrealizować. Jesteśmy za mali do aplikowania do programu Infrastruktura i środowisko. Obecny pomysł na porozumienie jest ciekawy. Po pierwsze chcielibyśmy stworzyć miejsca rekreacji dla swoich mieszkańców. Coraz więcej ludzi uprawia sporty, biega, biega na nartach, jeździ na rowerze. Ważne jest, by mieszkańcy tych miejscowości, które leżą nad Zbiornikiem, mogli z tego korzystać.

Burmistrz Pawlak nie zapomniał wspomnieć również o ogromnym wsparciu władz Województwa Małopolskiego.

- Wielkim orędownikiem tej sprawy i tego projektu jest Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Wojewoda Małopolski Jerzy Miller – mówił burmistrz Pawlak. Jerzy Miller czyni starania, byśmy mogli chodzić po dobczyckiej koronie zapory. W tym roku ma się to spełnić. Wprawdzie będzie to pierwszy etap: spacer po koronie, a następnym etapem będzie wyjście już na zamek, w naszym projekcie jest przewidziane również przejście ponad Rabę.

Ważny jest fakt, że Marszałek wpisał to zadanie na listę indykatywną i wszystkie zbiorniki zostaną objęte programem gospodarczym.

W ramach umowy strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji Projektu poprzez wykonanie zadań określonych w zaakceptowanej przez partnerów koncepcji realizacji inwestycji strategicznej „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”. 27 marca 2014 r. gmina Dobczyce złożono wniosek dla projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego” o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych. W/w projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Koncepcja przejścia zej wzgórza starego miasta w Dobczycach na koronę zapory
Podpisanie umów z przedstawicelami gmin Siepraw i Myślenice - 27.03.2014 r.