Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla RCOS w Dobczycach

Rodzaj dofinansowania: 

  • MRPO
  • MRPO – działanie 7.2

Okres finansowania: 

  • 2007-2013

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2012

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wybudowanie dolnego źródła ciepła dla Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach, co służy zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz obniżeniu kosztów funkcjonowania obiektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Koszt wykonania: 2 354 600,00 zł
Dofinansowanie:   1 640 500,00 zł

CEL PROJEKTU:

- ograniczenie emisji CO2 do powietrza atmosferycznego, przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczym, do podgrzewania wody użytkowej w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym w Dobczycach.
- zmniejszenie zużycia energii, a przez to emisję mniejszej ilości dwutlenku węgla
- zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego RCOS w Dobczycach.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wybudowanie dolnego źródła ciepła dla Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach, co służy zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz obniżeniu kosztów funkcjonowania obiektu.

Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi siły przyrody w produkcji energii i ciepła. Pompy ciepła są obecnie, w naszej strefie klimatycznej, najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła do ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody, gdyż wykorzystują energię odnawialną zgromadzoną w gruncie.

Pompy ciepła to systemy, które pozwalają pobrać z otoczenia niskotemperaturową energię i podwyższyć jej temperaturę do poziomu umożliwiającego ogrzewanie budynków. Korzystają one przy tym z energii elektrycznej, lecz stanowi ona tylko niewielki procent w ogólnym bilansie energii. Przekazywanie tego ciepła realizowane jest w zamkniętym obiegu termodynamicznym, w którym krąży w sposób ciągły czynnik roboczy, będący nośnikiem energii cieplnej.

ODDZIAŁYWANIE

Zakładamy, że długofalowym oddziaływaniem projektu będzie:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
- Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez dostęp do podstawowej infrastruktury społecznej wysokiej jakości.
- Umocnienie wizerunku Dobczyc jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania.
- Wzmocnienie roli Dobczyc jako ważnego ośrodka rozwoju ponadlokalnego.
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Dobczyc.
- Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i przeciwdziałanie zjawiskom degradacji środowiska naturalnego.
- Wzmocnienie ogólnego oddziaływania miasta jako ośrodka wzrostu.

WYNIK OCENY

Projekt „Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach”, 7 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO 2007 - 2013, został wybrany do dofinansowania w kwocie 1 640 500,00 zł.

OCENA WNIOSKU

Projekt na liście projektów z wynikami oceny merytorycznej właściwej znajduje się na pozycji 30 z 92 miejsc i uzyskał 79 punktów, tj. 82,29%.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działania wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie Działania 7.2 – z dnia ogłoszenia naboru wynosi 67 876 112,46 PLN.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie projektu: „Budowa pompy ciepła jako odnawialnego źródła energii dla Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach” w ramach priorytetu 7. Infrastruktura ochrony środowiska, działania 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii złożony do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) – Departamentu Funduszy Europejskich, w odpowiedzi na konkurs nr 5/2010/7.2 został poddany ocenie. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek został oceniony pozytywnie na etapie oceny finansowej i merytorycznej właściwej oraz został przekazany Zarządowi Województwa Małopolskiego do oceny strategicznej. Projekt w wyniku tej oceny został zakwalifikowany do dofinansowania.

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Skobud sp. z o.o.

Działalność P.B.O. Skobud sp. z o.o. to usługi ogólnobudowlane. Na liście  dokonań firmy znajduje się ponad 200 zrealizowanych inwestycji, m.in.:
- boisko sportowe Orlik w Chełmku, Milówce
- boisko i kort tenisowy Politechniki Krakowskiej
- zakład produkcyjny ES-System w Dobczycach
- stacja termicznej utylizacji osadów w Krakowie.
Inwestycje w trakcie realizacji to m.in.:
- Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
 Atutami firmy są: wysoka jakość wykonywanych usług, wykwalifikowana kadra inżynieryjna.

PUBLIKACJE PRASOWE

Zielona (energia) i z dofinansowaniem

W Regionalnym Centrum Oświatowo- Sportowym,
którego budowa trwa, do ogrzewania służył będzie

nie tylko gaz, ale woda ogrzana energią zgromadzoną... w ziemi.

Katarzyna Hołuj, 20.12.2010