Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Rodzaj dofinansowania: 

  • MRPO
  • MRPO – działanie 7.2

Okres finansowania: 

  • 2007-2013

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2014
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Podpisanie umowy z wykonawcą

14 sierpnia 2014 r. podpisano umowę z firmą SKORUT Systemy Solarne Sp. z o.o. Umowa określa warunki budowy elektrowni słonecznej, tj. prowadzenia inwestycji obejmującej dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej realizowanej w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach”.

Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z działania 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Umowę o dofinansowanie podpisano 27 lutego 2014 r. Instytucja Zarządzająca MRPO przyznała dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury wytwarzającej energię elektryczną z energii słonecznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Planowane jest zainstalowanie 500 sztuk paneli PV o mocy 250 W wykonanych w technologii polikrystalicznej.

Produktem projektu będzie jedna instalacja o mocy zainstalowanej 0,125 MW, która pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych wyrażonej ekwiwalentem CO2 o 39 ton rocznie. Instalacja będzie produkowała około 119 MWh energii elektrycznej rocznie. Ogniwa PV zostaną włączone do sieci NN oczyszczalni ścieków, a wytworzona w nich energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne. W celu zabezpieczenia instalacji zostanie wykonane ogrodzenie i monitoring. Zostanie również stworzone oprogramowanie umożliwiające podgląd efektów pracy instalacji. Rezultaty projektu będą pełnić funkcję edukacyjną stanowiąc punkt na ścieżce edukacyjnych odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobczyce.

Opis projektu

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach” złożony do konkursu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii uzyskał dofinansowanie w kwocie 852 210,00 zł.

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach” złożony do konkursu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii uzyskał dofinansowanie w kwocie 852 210,00 zł.

Koszty i finansowanie:

Szacunkowy całkowity koszt budowy instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach wynosi: 1 229 748,00 zł.

Instytucja Zarządzająca MRPO przyznała dofinansowanie w kwocie 852 210,00 złotych, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu (na podstawie umowy podpisanej 27 lutego 2014 r.), z czego 55%, tj. 468 715,50 zł to środki europejskie, a 45%, tj. 383 494,50 zł współfinansowanie z budżetu państwa. Wkład własny Gminy Dobczyce wynosi 150 390,00 zł + VAT.

Całkowity koszt projektu:      1 229 748,00 zł
Wydatki kwalifikowane:        1 002 600,00 zł
w tym:
- dofinansowanie (85%): 852 210,00 zł
- wkład własny (15%):    150 390,00 zł
Wydatki niekwalifikowane:         227 148,00 zł

Przygotowanie projektu i wynik oceny:

W dniu 16.04.2013 r. w związku z naborem projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 działania 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii nr konkursu 2/2013/7.2 złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach”. Projekt uzyskał numer rejestracyjny: MRPO.07.02.00-12-134/13.

W wyniku pozytywnego przejścia ocen formalnej, finansowej oraz merytorycznej właściwej Projekt został przekazany Zarządowi Województwa Małopolskiego do oceny strategicznej. W wyniku oceny strategicznej projekt został umieszczony na 1 miejscu listy rezerwowej projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania.

Uchwałą nr 53/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21.01.2014 r. projekt został wybrany do dofinansowania w kwocie 852 210,00 zł.

W dniu 27 lutego 2014 roku podpisano Umowę nr MRPO.07.02.00-12-134/13-00-XVI/4/FE/14 o dofinansowanie Projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury wytwarzającej energię elektryczną z energii słonecznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Dobczycach. Planowane jest zainstalowanie 596 sztuk paneli PV wykonanych w technologii polikrystalicznej.

Produktem projektu będzie jedna instalacja o mocy zainstalowanej 0,125 MW, ograniczająca emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. Instalacja będzie produkowała przynajmniej 119,88 MWh energii elektrycznej rocznie. Ogniwa PV zostaną włączone do sieci NN oczyszczalni ścieków, a wytworzona w nich energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne. Ponadto instalacja PV stanowić będzie element zasilania awaryjnego podtrzymującego podstawowe procesy technologiczne oczyszczalni w przypadku awarii sieci. W celu zabezpieczenia instalacji zostanie wykonane ogrodzenie i monitoring. Zostanie również stworzone oprogramowanie umożliwiające podgląd efektów pracy instalacji. Rezultaty projektu będą pełnić funkcję edukacyjną stanowiąc punkt na ścieżce edukacyjnych odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobczyce.

Cel projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń pochodzących z wykorzystania do produkcji energii elektrycznej tradycyjnych surowców, tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Do celów ogólnych projektu zaliczyć należy m.in.:
- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń oraz zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Oddziaływanie:

Długofalowe efekty możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji będą widoczne w zakresie:

- Poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych.
- Wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie.
- Zwiększenia potencjału turystycznego regionu przez przeciwdziałanie zjawiskom degradacji środowiska naturalnego.

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2014-10-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2014-10-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach2014-10-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2014-10-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2014-10-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2014-10-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach
2014 -04-22 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach fot. Paweł Stożek
2014 -04-22 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach fot. Paweł Stożek
2014 -04-22 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach fot. Paweł Stożek
2014 -04-22 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach fot. Paweł Stożek
2014 -04-22 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach fot. Paweł Stożek
2014 -04-22 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach fot. Paweł Stożek