Odbudowa drogi gminnej w Niezdowie

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2012

Odbudowa drogi gminnej w Niezdowie przez wieś w km 0+000 – 0+600 – Etap I zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010 r.

- Na wykonanie robót budowlanych wydatkowano kwotę w wysokości –  213 345,80 zł
- Gmina na to zadanie otrzymała dotację z Budżetu Państwa / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych/ w kwocie: 206 482,00 zł.