Budowa obejścia Dobczyc

Rodzaj dofinansowania: 

  • Inne dofinansowanie

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2012
Obwodnica Dobczyc - fot. Marcin Podmokły na zlecenie UGiM Dobczyce

Temat budowy Obwodnicy Dobczyc pojawił się po raz pierwszy już w roku 2000, kiedy  gmina Dobczyce  zleciła opracowanie analizy efektywności ekonomicznej nowego mostu na rzece Rabie w Dobczycach.
W wyniku pozytywnych wniosków z przeprowadzonej analizy Burmistrz Marcin Pawlak  zwrócił się w roku 2003 do Zarządu Województwa Małopolskiego z wnioskiem o wspólne przygotowanie inwestycji p/n: „Budowa obejścia Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964”

Efektem rozmów było podjęcie, 3 kwietnia 2003 roku przez Zarząd Województwa Małopolskiego Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały Nr 186/03 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Myślenickim oraz Gminą Dobczyce  w sprawie współfinansowania przygotowania zadania inwestycyjnego p: Budowa obejścia Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964”   Już 4 kwietnia 2003 roku dla przygotowania realizacji projektu została podpisana  umowa miedzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego panem Januszem Sepiołem, Starostą Powiatu Myślenickiego panem Adamem Gumularzem oraz Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce panem Marcinem Pawlakiem.

Wynikiem podpisania umowy było opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności oraz opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla części drogowej z dojazdami oraz dla mostu  wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Koszty opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności wyniosły 47 580,00 zł i zostały sfinansowane w następujących proporcjach: Województwo – 16 653,00 zł /35 %, Powiat -  11 250,00 zł /24 %, Gmina - 19 677,00 zł /41 %.
Koszty opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla części drogowej z dojazdami oraz dla mostu  wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę  wyniosą 361 120,00 zł i zostały sfinansowane w następujący sposób: Województwo – 116 900,00 zł /32 %, Powiat - 83 500,00 zł /23 %, Gmina - 160 720,00 zł /45 %.

Celem inwestycji jest poprawa komunikacji przez obejście Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Wiśniowa do drogi Nowy Sącz, Limanowa, Mszana Dolna, oraz dalej w kierunku Rabki, Nowego Targu i Zakopanego.
Droga ta staje się coraz istotniejszą trasą komunikacyjna Kraków z gminami południowymi województwa, w tym ważna alternatywa dla „Zakopianki”. Oddanie węzła wielickiego spowodowało, że trasa ta stała się intensywniej wykorzystywana przez ruch tranzytowy.
Kolejnym celem jest skomunikowanie Strefy Przemysłowej w Dobczycach z ciągiem dróg Łapczyca, Myślenice /komunikacja w stronę Tarnowa, Rzeszowa na wschód oraz Zakopanego, Chyżnego, Bielska Białej na południe i Balice, Katowice, Warszawa na zachód i północ/ z pominięciem dla ruchu ciężkiego i tranzytowego centrum Miasta Dobczyce. Jest on uciążliwy nie tylko dla mieszkańców i turystów, ale również szkodliwy dla obiektów zabytkowych znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie rynku /poprzez drgania i emisję spalin samochodowych/      

 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.:

a/ budowa dojazdów do obiektów mostowych /mostu głównego i estakady dojazdowej/ wraz ze skrzyżowaniami. Całkowita długość obejścia Dobczyc /od skrzyżowania typu rondo do skrzyżowania skanalizowanego/ - 905,00 m.
b/ budowa obiektów mostowych przez dolinę rzeki Raba /budowa mostu głównego i budowa estakady dojazdowej/.
c/ przełożenie potoku Rosochatka / Młynówka/.
d/ przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
e/ przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
f/ odwodnienie obiektów drogowych i obiektów mostowych.
g/ budowa /przebudowa istniejących sieci energetycznych.
h/ budowa /przebudowa istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych.
i/ budowa oświetlenia obiektów drogowych wraz z obiektami inżynierskimi.
j/ zabezpieczenie przeciwhałasowe.
k/ stała organizacja ruchu.
 
W zeszłym roku, 1 września została podpisana nowa umowa między Województwem Małopolskim, Starostwem Myślenickim oraz Gminą Dobczyce o dalszym przygotowaniu wspólnie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obejścia Dobczyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964”, w której zawarto również szacunkowe koszty  nabycia nieruchomości pod drogę wraz z wypłatą odszkodowań.

Gmina Dobczyce partycypuje w kosztach inwestycji, m.in.: w kosztach opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla części drogowej z dojazdami oraz dla mostu  wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w 45 %, w kosztach nabycia nieruchomości pod drogę w 75% i kosztach opracowania koncepcji z elementami studium wykonalności w 41 %.

W drodze przetargu wyłoniony został, spośród 9 oferentów, wykonawca projektu, firma Mota – Engil Polska S.A., ul. Wadowicka 8, 30 – 415 Kraków.

Grzegorz Stech – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Pedro Fernandes – Członek Zarządu Mota-Engil Polska S.A. 8 września 2009 r. podpisali w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce umowę dotyczącą budowy obwodnicy Dobczyc.

Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc
Budowa obejścia Dobczyc