Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

W niedzielę 28.07.2019 r. miało odbyć się głosowanie w wyborach do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. W gminie Dobczyce, w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 156 do dnia 05.07.2019 r. (ostatni dzień rejestracji kandydatów) został zarejestrowany jeden kandydat.

W związku z powyższym, na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3, oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6 w  Dobczycach Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 156, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 156 w Dobczycach bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.


W dniu 28.07.2019 r. zostaną przeprowadzone wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. W tym dniu lokal wyborczy mieszczący się w Dobczycach, ul. Rynek 26 będzie czynny od godziny 8:00 do 18:00.Na podstawie Interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającej członkostwo w samorządzie rolniczym, a tym samym uprawnienia do udziału w wyborach do izb rolniczych członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Udział w wyborach dla członków samorządu rolniczego może być czynny lub bierny. Można ograniczyć swój udział w wyborach do samego głosowania lub też zostać kandydatem do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. Wymogi stawiane kandydatom, wraz ze stosownymi dokumentami opisane zostały w załącznikach.

Podstawy prawne do przeprowadzenia wyborów:

  • Ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. Rozdział 4 - Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby.
  • Uchwały KRIR z dnia 25 lutego 2019 r.:
  • nr 1 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych;
  • nr 2 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (terminarz wyborczy).

c) Uchwała nr 9/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie terminów oraz miejsca i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

d) Uchwała Walnego Zgromadzenia  MIR nr 57/WZ/2019  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

W dniu 06.06.2019 r. została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza numer 156 w Dobczycach. W jej skład weszli:

  1. Małgorzata Jamka – Przewodniczący Komisji
  2. Wojciech Piwowarczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Danuta Stalmach – Sekretarz Komisji
  4. Jan Chorabik – Członek Komisji
  5. Kazimierz Grochal – Członek Komisji

Komisja obradowała po raz pierwszy w dniu 12.06.2019 r. Wybrano Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza Komisji, ustalono podział obowiązków i zajęć związanych z działaniem komisji. Na tym samym posiedzeniu udzielono upoważnienia Panu Przemysławowi Wachowi – pełnomocnikowi Małopolskiej Izby Rolniczej do spraw organizacji wyborów, do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. Kandydatów można zgłaszać do dnia 05.07.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00 do 15 00 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, w pokoju 203, drugie piętro.