Pomoc uchodźcom z Ukrainy

kontakty do koordynatorów gminnych


nowy wzór wniosku

Uwaga! Od 01.05.2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy! Szczegóły na: https://www.dobczyce.pl/uwaga-od-01052022r-obowiazuje-nowy-wzor-wniosku-....


ważne informacje

WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY  - GDZIE JE ZNALEŹĆ?

 

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i zmieniającymi się procedurami, publikujemy wykaz stron, gdzie znaleźć można rzetelne informacje dedykowane obywatelom Ukrainy i osobom chcącym włączyć się w pomoc.

Dotychczasowe informacje, formy pomocy, infolinie pomocowe zorganizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki znajdziecie na: https://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx.

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy z zakresu m.in. pomocy, pracy, świadczeń ZUS, pomocy prawnej, edukacji, znajdziecie na dedykowanej stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina.

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców? Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz: https://pomagamukrainie.gov.pl/.


rejestracja i nadanie numeru PESEL

W związku z nową ustawą, regulującą kwestie pomocy obywatelom Ukrainy, Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach od środy 16 marca rozpoczął rejestrację obywateli Ukrainy. W wyniku rejestracji każda osoba, która może podlegać rejestracji uzyska nr PESEL i zostanie wprowadzona do Systemu Rejestrów Państwowych, dzięki czemu będzie mogła korzystać z systemu oświaty, opieki społecznej, systemu ochrony zdrowia, rejestracji w urzędach pracy. Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.

Rejestracji podlegają wyłącznie osoby, które począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyły do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Nie podlegają w tym trybie rejestracji osoby, które przybyły do Polski z terytorium innych państw.  

NUMER PESEL – JAKIE DOKUMENTY NALEŻY MIEĆ, ABY GO WYROBIĆ?

1. WNIOSEK

Aby otrzymać numer PESEL, obywatele Ukrainy muszą wypełnić stosowny wniosek (druk), który można pobrać na tutaj lub odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce (parter). Obywatele Ukrainy muszą złożyć wniosek osobiście. Przy składaniu wniosku muszą być obecne także dzieci powyżej 12. roku życia. Podczas rejestracji pobrane zostaną odciski palców.

2. ZDJĘCIE

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie 35x45 mm. Obywatele Ukrainy, którzy będą składać wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce mogą zrobić zdjęcie bezpłatnie w jednym z trzech następujących punktów:

 • MM Studio Fotografia i Film (ul. Kilińskiego 5 w Dobczycach, godz. 8:00 – 16:00)
 • Fotocolor (ul. Rynek 28 w Dobczycach, godz. 8:00 – 16:30)
 • Fotoperspektywa (ul. Rynek 20A w Dobczycach, godz. 7:30 – 16:30)

3. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ (jeden z poniższych)

 • Paszport biometryczny lub zwykły
 • Karta Polaka
 • Inny dokument ze zdjęciem (także jeśli jest nieważny)
 • Małoletni - akty urodzenia

W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, dane do wniosku są wpisywane na oświadczenie obywatela Ukrainy złożone pod odpowiedzialnością karną.
Uwaga: kopie ww. dokumentów przechowywane są w gminie razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

REJESTRACJA WIZYTY W URZĘDZIE

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL mogą załatwić sprawę  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami: 12 3721723 lub 12 3721724. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w pok. 111 (I piętro).

PROFIL ZAUFANY
Aby uzyskać profil zaufany, Obywatel Ukrainy musi mieć:polski telefon komórkowy którego jest wyłącznym użytkownikiem oraz utworzony adres e-mail, z którego korzysta.

Termin złożenia wniosku nie będzie miał wpływu na udzielenie wsparcia. Bez względu na to, kiedy obywatele Ukrainy udadzą się do urzędu, mają zagwarantowaną ochronę prawną od dnia przybycia do Polski.


ІНФОРМАЦІЯ - ПОДАЧА ЗАЯВ НА НОМЕР PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

У зв’язку з новим законом, який регулює питання допомоги громадянам України, Гміно-міськауправа в Добчицях розпочала реєстрацію громадян України з середи, 16 березня. В результатіреєстрації кожна особа, яка може підлягати реєстрації, отримає номер PESEL та буде внесена доСистеми державних реєстрів, завдяки якій зможе користуватися системою освіти, соціальноїдопомоги, системою охорони здоров’я. , та реєстрація в бюро праці. Послуга присвоєнняномера PESEL є безкоштовною.

Реєстрації підлягають лише особи, які з 24 лютого 2022 року прибули до Польщі безпосередньоз території України. Особи, які прибули до Польщі з інших країн, не підпадають під цюпроцедуру.

НОМЕР PESEL - ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО Отримати?

1. ЗАСТОСУВАННЯ

Для отримання номера PESEL громадяни України повинні заповнити відповідну заяву (форму),яку можна завантажити за посиланням https://www.dobczyce.pl/informacja-skladanie-wnioskow-o-nadanie-numeru-p... -ukrainy.html або забрати в офісі обслуговування клієнтівДобчицької ґміни та ратуші (перший поверх). Громадяни України повинні подати заявуособисто. Під час подачі заяви також повинні бути присутні діти віком від 12 років. Під часреєстрації знімаються відбитки пальців.

2. ФОТО

До заявки необхідно додати фотографію розміром 35х45 мм. Громадяни України, якіподаватимуть заяви до Добчицької ґміни та мерії, можуть безкоштовно сфотографуватися

в одному з трьох пунктів:

 • Студія MM Fotografia i Film (ul. Kilińskiego 5 in Dobczyce, 8:00 - 16:00)

 • Фотоколір (вул. Rynek 28 в Добчицях, 8:00 - 16:30)

 • Fotoperspektywa (вул. Rynek 20A в Добчицях, 7:30 - 16:30)

3. ДОКУМЕНТ, що підтверджує особу (один з наведених нижче)

 • Біометричний або звичайний паспорт

 •  

  Карта поляка

 • Інший документ із фотографією (також якщо вона недійсна)
 • Неповнолітні - свідоцтва про народження

У разі відсутності одного із вищезазначених документів дані для заяви вносяться до деклараціїгромадянина України, поданої під кримінальну відповідальність.

Примітка: копії вищезгаданого документи зберігаються в гміні разом із заявою на номер PESEL.


plakat kurs polskiegoplakat kurs polskiego

potwierdzenie pobytu

POTWIERDZENIE POBYTU UCHODŹCÓW Z UKRAINY NA TERENIE GMINY DOBCZYCE

 

Prosimy mieszkańców Gminy Dobczyce i właścicieli obiektów noclegowych, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców pod swój dach o dostarczenie im formularza "Potwierdzenie pobytu".
Po wypełnieniu prosimy o dostarczenie formularza do Urzędu Gminy Dobczyce, który następnie zostanie przekazany poprzez Starostwo Powiatowe do Wojewody Małopolskiego. Formularze zbierane będą w Biurze Obsługi Klienta w urzędzie gminy (parter).
Formularz dostępny jest na: https://www.dobczyce.pl/potwierdzenie-pobytu-uchodzcow-z-ukrainy-na-tere... lub w wersji wydrukowanej w Biurze Obsługi Klienta.
 

Ważne jest aby formularz został wypełniony w języku polskim i ukraińskim.

ANKIETA DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W GMINIE DOBCZYCE

Drodzy mieszkańcy, jeżeli gościcie w swoich domach prywatnych na terenie naszej gminy osoby z Ukrainy, prosimy o dostarczenie im i pomoc w wypełnieniu ankiety, która pozwoli nam zorganizować zajęcia nauki języka polskiego oraz nauczanie przedszkolne i szkolne dla ukraińskich dzieci. Chcielibyśmy dowiedzieć się jaki zawód mają mieszkający u Państwa obywatele Ukrainy. Może są osoby mogące podjąć pracę jako nauczyciel czy tłumacz lub takie, którym moglibyśmy pomóc znaleźć pracę.

Po wypełnieniu ankiety prosimy o dostarczenie jej do Biura Obsługi Klienta w urzędzie gminy (parter).

Ankieta do pobrania na: https://www.dobczyce.pl/ankieta-dla-mieszkancow-przyjmujacych-osoby-z-uk...


świadczenie 300 złotych dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:
 
 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.
Podstawowe wymagania:
 
 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.
Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26, w godzinach od 7.30 do 14.00.
 
Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):
 
 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w Gminie Dobczyce.
Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).
 
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy i Miasta)
Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):
 
 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Виплата 300 злотих для громадян України
 
Особи, які мають право на отримання:
 
 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.
Основні вимоги:
 
 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.
Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту у Dobczyce, Rynek 26 (MGOPS) з 7.30 до 14.00.
 
Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):
 •  ім'я (імена) та прізвище
 •  дата народження
 •  громадянство
 •  стать
 •  поточна адреса перебування у Dobczyce.
Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):
 
 •  документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 •  інформація про дату в'їзду на територію Польщі
 •  номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)
Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):
 
 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • номер польського банківського рахунку.

 


opieka medyczna

 

OPIEKA MEDYCZNA
 
Dla obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - włączając się w pomoc osobom uciekającym przed wojną – Specjalmed Sp. z o.o. uruchamia:
 • dedykowany gabinet internistyczno-pediatryczny gabinet przyjmuje osoby dorosłe oraz dzieci : czynny CODZIENNIE w godzinach 8 -18,
 • gabinet położniczy dla uchodźców z Ukrainy
PRZYCHODNIA PROSI O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ TELEFONICZNĄ POD NUMEREM: 12 271 09 00
OBYWATELE UKRAINY MOGĄ RÓWNIEŻ ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIW COVID-19 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ CZYNNYM OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ 18:00 W DOBCZYCACH POD ADRESEM UL. ZARABIE 35C.

baza wolontariuszy

BAZA WOLONTARIUSZY Z GMINY DOBCZYCE

 

W związku z intensywnymi działaniami wojennymi w Ukrainie, tworzymy specjalną bazę wolontariuszy i wolontariuszek.
Prosimy o zgłaszanie się osób, które w ramach wolontariatu byłyby w gotowości do wsparcia działań pomocowych wobec mieszkańców Ukrainy. Zgłaszać mogą się tylko osoby pełnoletnie! Baza tworzona jest z myślą także o długofalowym wsparciu, dlatego obszar wsparcia może być bardzo szeroki.
Zgłoszenia wolontariuszy przyjmuje Biuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, zgłosić można się następująco:
 • osobiście w Biurze Promocji - pok. 218 (II piętro) w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu)
 • telefonicznie pod nr tel. 12 37 21 753 lub 12 37 21 793 (w godzinach pracy urzędu)
 • mailowo na adres: wolontariat@dobczyce.pl
Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane:
 1. Imię i nazwisko.
 2. Adres zamieszkiwania wraz z kodem pocztowym.
 3. PESEL.
 4. Wiek.
 5. Numer telefonu.
 6. Adres e-mail.
 7. Czy posiadasz prawo jazdy?
 8. Czy posiadasz samochód?
 9. Języki obce – czy i w jakim stopniu posługujesz się językiem (przykładowo: j. angielski – poziom zaawansowany, j. ukraiński – poziom podstawowy).
 10. Informacja o dostępności w podziale na dni tygodnia (przykładowo wtorki i czwartki od 18 do 22).
 11. Obszar w który chce się zaangażować? (Przykładowo: logistyka, transport, tłumacz, inne … jakie?)

  miejsca noclegowe

ZGŁOSZENIA OSÓB OFERUJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE DLA UCHODŹCÓW

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił specjalny kontakt w sprawie zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia.
 
Wszystkie takie zgłoszenia można kierować na adres: ukraina@muw.pl.
 
Pamiętajcie: osoby chcące przyjąć uchodźców wojennych z Ukrainy pod swój dach, powinni zgłosić taką chęć pisząc na wyżej wymieniony adres:
W treści maila podjąć następujące informacje:
 • dokładny adres lokalizacji
 • liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
 • koszty,
 • termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
 • czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
 • informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
 • osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

wsparcie dla osób przyjmujących uchodźców

WSPARCIE DLA OSÓB PRZYJMYJĄCYCH UCHODŹCÓW

 
Informujemy, że mieszkańcy gminy Dobczyce przyjmujący obywateli Ukrainy mogą zgłaszać się po potrzebne produkty spożywcze i artykuły higieny osobistej, a także zgłaszać ewentualne inne potrzeby. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobczycach pod nr tel. 12 37-21-720, 12 37 21 710 lub 513 333 259.
 
Produkty, które są przekazywane pochodzą ze zbiórki prowadzonej przez Gminę Dobczyce wspólnie z Zarządem OSP z Gminy Dobczyce oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zbiórkę można wesprzeć przynosząc potrzebne artykuły do strażnicy "Pod Zegarem" w Rynku lub umieszczając je w specjalnie przygotowanych koszach w supermarketach "Jan". Zbiórka w strażnicy prowadzona jest od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 19:00.
 
Prowadzona jest także specjalna baza wolontariuszy z terenu gminy Dobczyce, którzy gotowi są udzielić pomocy w zakresie m.in. tłumaczenia, transportu, pomocy przy zbiórkach itp. Zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc można zgłaszać do Biura Promocji urzędu pod nr 12 37-21-753 lub 12 37-21-793.

praca

Informacja w zakresie pracy

Uzyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy lub Infolinią „Zielona Linia” – tel. 19524, ale również zapoznanie się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

Krok 1 – Nawiązanie kontaktu z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Doradca klienta

Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację klienta (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.

Krok 2 – Uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy

Pośrednictwo pracy

Obywatel Ukrainy może korzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS). Codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy.

Obywatel Ukrainy może również skorzystać z pomocy Doradcy klienta, który po zapoznaniu się z jego kwalifikacjami przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy).

Informacja o możliwościach poszukiwania pracy

Obywatel Ukrainy może liczyć na uzyskanie informacji w jaki sposób samodzielnie poszukiwać pracy poprzez ogólnodostępne, bezpłatne serwisy z ofertami pracy (np. Pracuj.pl, Jobs.pl itd.).

Informacja o możliwościach poszukiwania pracy

Pracownik urzędu może również udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd. w razie zgłoszenia takiego oczekiwania przez obywatela Ukrainy.

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

Pracownik urzędu może udzielić informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskazać dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z sytuacja prawną cudzoziemca (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) może doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).

Poradnictwo zawodowe

Obywatel Ukrainy może również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez 340 powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w 16 wojewódzkich urzędach pracy. Jest to usługa szczególnie ważna w przypadku osób, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

Obywatel Ukrainy może otrzymać wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu 
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Ponadto doradcy zawodowi pomogą w zaktualizowaniu informacji o sytuacji na rynku pracy, poinformują o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, udzielą pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczą informacji o innych instytucjach o charakterze pomocowym oraz przekażą informacje dotyczące kompleksowej oferty urzędów pracy. Podczas spotkania z doradcą zawodowym obywatel Ukrainy może również skorzystać z testów psychologicznych oraz testów do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych, których celem jest określenie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego.

Krok 3 – Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywatela Ukrainy umożliwi zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

ulotka plulotka pl str. 2ulotka ue str 1ulotka ue str 2


 

 

edukacja

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.
 
Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.
 
Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.
 

 


pomoc finansowa

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które od 28 lutego 2022 r. można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Otwarcie konta w złotych i wsparcie NBU w ten sposób zainicjował zespół Polskiego Standardu Płatności, operator systemu BLIK. Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych. 

Narodowy Bank Ukrainy opublikował numer rachunku na swojej stronie internetowej.

Narodowy Bank Ukrainy po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego otworzył specjalne konta bankowe do zbierania datków na pomoc w obronie kraju w różnych walutach. W imieniu NBU konto w złotych polskich otworzył BGK.


wsparcie psycholigiczne

WSPARCIE PSCHOLOGICZNE

Starostwo Powiatowe w Myślenicach wraz z Ośrodekiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, uruchomiło całodobowe wsparcie psychologiczne. Pomoc można otrzymać pod numerami telefonów: 510 132 396 oraz 506 318 838.
 
WAŻNA INFORMACJA
 
W urzędzie wojewódzkim uruchomiono infolinię w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców Wojewody Małopolskiego.
Pod numerem12 210 20 02 udzielane są informacje obywatelom Ukrainy szukającym schronienia w naszym województwie. Infolinia jest czynna 24 h na dobę.

pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W związku z obecną sytuacją związaną z możliwością przybycia na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów Ukrainy w ramach nieodpłatnych porad prawnych od dnia 07 marca 2022 r. uruchomiony zostanie specjalistyczny dyżur pomocy cudzoziemcom.

Dyżur pełniony będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego 5, pok. nr 4 w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 – 12.00 po wcześniejszej rejestracji wizyty pod

nr. tel: 12 274 97 59

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach: starostwo@myslenicki.pl w zakładce dla mieszkańców oraz pod nr telefonu 12 274 97 59


ZBIÓRKA - WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W GMINIE DOBCZYCE

 

W „Strażnicy Pod Zegarem” w Rynku, w Dobczycach trwa zbiórka artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej, koców, poduszek, pościeli i śpiworów. Zbiórka odbywa się, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 19.

Równocześnie zbieramy artykuły żywnościowe i środki higieny osobistej w Sklepach „Jan” przy ul. Mostowej i Witosa.
Prosimy o:

 • produkty spożywcze, z dłuższą datą przydatności do spożycia, które nie wymagają specjalnych warunków przechowywania;
 • wodę w małych i dużych butelkach, mleko w kartonach, płatki śniadaniowe, konserwy rybne i mięsne z możliwością otwarcia, dania gotowe w słoikach, makaron, ryż, kasza, cukier, dżemy, dania w słoiczku dla dzieci;
 • artykuły higieny osobistej: chusteczki nawilżające, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pastę i szczoteczki do zębów, mydło, środki higieny osobistej, pampersy dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, ręczniki bawełniane.

Aktualnie nie potrzebujemy odzieży.

plakat


ubezpieczenie OCubezpieczenie OC


poradnik jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy